بسیار بسیار اشتباه است صرفا گزینش قاضی برای شورای حل اختلاف

بنام خدا

شنیده شده که مسئولین شورای حل اختلاف توانسته اند نظر رئیس محترم قوه قضائیه را نسبت به شوراهای حل اختلاف که نظر مساعدی نسبت به آنها نداشته است مساعد نمایند وموافقت ایشان را با گزینش 500قاضی برای شورای حل اختلاف جلب نمایند که آئین نامه آن هم نوشته شده وبه تصویب ایشان هم رسیده است ومقدّمات اجرائی شدن آنرا نیز مسئولین ستادی شورا در دستور کار خود قرار داده اند نگارنده نمی داند که مسئولین شوراهای حل اختلاف چه مطالبی را در مزایای شورای حل اختلاف مطرح کرده اند که نظر رئیس محترم قوه قضائیه را مساعد نموده اند می توان حدس زد که مهمترین مسئله ای که مطرح کرده اند میزان آمار و ورود یهای پرونده به شورای حل اختلاف است که به میزان ورودی های پرونده از مراجعات به دادگستری کاسته شده است اولا کاسته شدن از مراجعات دریک مرجع واضافه شدن همین اندازه در مرجع دیگر امکان یک دادرسی عادلانه را فراهم نمی کند واین در صورتی که هر دومرجع به یک اندازه دارای شرایط لازم برای دادرسی باشند درصورتی که چنین نیست ورسیدگی در مراجع قضائی با شوراهای حل اختلاف قابل مقایسه نیست این اصلا عادلانه وشایسته یک نظام اسلامی نیست که دعاوی مالی تا پنج میلیون تومان را به اجبار در اختیار یک مرجعی قرار دهیم که اگر به اختیار طرح کننده دعوی باشد حاضر باشد هزینه بیشتری بپردازد اما در مرجعی به حق او رسیدگی کنند که اطمینان بیشتری به آن دارد (طبق اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح مراجعه نماید) در این اصل حدی از جهت مبلغ تعیین نکرده است چه بسا صد هزار تومان وحتی کمتر برای یک خانواده فقیر وکم درآمد ارزش حیاتی آن از چند میلیارد تومان برای فردی متمول بیشتر باشد البته نگارتده بر این عقیده نیست که هردو دعوی در یک دادگاه رسییدگی گردد بلکه باید دادگاهها در رسیدگی نصاب داشته باشند مانند رسیدگهای سابق دادگاههای حقوقی وکیفری که می توان باتوجه به سابقه وتجربیات قضات درجات بیشتری هم به آنها داد، ممکن است درپاسخ به این ایراد گفته شود که با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ورسیدگی قاضی شورا شورا هم به عنوان یک دادگاه محسوب می شود اگر دادگاه است چرا اسم شورابرای آن انتخاب  شده بله پس از سالها اعتراض حقوقدانان به اینکه رسیدگی وصدور رای در شوراهای حل اختلاف خلاف قانون اساسی وقانون عادی است متاسفانه کمسیون قضائی مجلس باتغییراتی در آئیننامه شوراهای حل اختلاف آنرا به صورت قانون آزمایشی درآورد ودوصلاحیت برای شورا یک صلاحیت برای شورا ویک صلاحیت برای قاضی شورا درنظر گرفت وپرونده هائی که ماهیت قضائی دارند طبق قانون شورا مانند رسیدگی در دادگاهها قاضی شوراباید پرونده را به رای برساند به عبارتی اعضا شورا بدون اینکه از نظر قانون حق دخالتی در رسیدگی داشته باشند صرفا باید نظر مشورتی بدهند اولا آیا ماهیت رسیدگی شورا دارای چنان پیچیدگی است که یک قاضی شورا که از نظر گروههای شغلی قضا در گروه4و5و6 قضائی وهمرتبه با دادیارودادرس است آنقدر درفهم مسائل قضائی درصلاحیت خود ضعیف است که نیاز به سه مشاورشورا دارد!!خودمان را گول نزنیم اساسا با تصویب قانون شوراها وباتعداد زیاد پرونده ها رسیدگی طبق موازینی که قانون شوراها برای قاضی شورا بیان داشته امکان پذیر نیست باتصویب قانون شوراها شیوه رسیدگی شورا تغییری نکرده قبلا شوراها رسیدگی می کردند وقاضی مشاور شورا بود هم اکنون باید قاضی شورا در محدوده صلاحیت خود رسیدگی کند وشورا بعنوان مشاور نظر دهد که به ضرس قاطع می توان گفت که حتی یک درصد هم در تهران وشهرهای بزرگ این چنین رسیدگی نمی شود ورسیدگی قاضی شورا مانند سابق است این بحث ادامه دارد 

/ 0 نظر / 5 بازدید