فرایند گسترده اعتراض به مالیات

فرایند گسترده اعتراض به مالیات

مراحل مختلف پیش بینی اعتراض در قانون، در مرحله اول اعتراض و رسیدگی ممیز کل ماده238 قانون مالیاتها و در صورت عدم پذیرش با ممیز کل رسیدگی هیئت حل اختلاف، در صورت عدم قبول رأی هیئت، رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر، و در صورت عدم قبول هیئت تجدید نظر به ادعای عدم رعایت موازین قانونی رسیدگی در شورای مالیاتی و مراجعه به رئیس سازمان مالیاتی و بعد از آن دیوان عدالت اداری باعث شده که مودیان مالیاتی از فرصتهایی که در رسیدگیها متعدد پیش می آید، بهره برند و بعضاً در سلسله این مراتب ممکن است رابطه جایگزین ضابطه گردد.

نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی (رضا نیکخوی منفرد)


 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید