اشتباه ، سهل انگاری، یا تعمد در صدورقبضهای گاز خانگی

اشتباه ، سهل انگاری، یا تعمد در صدورقبضهای گاز خانگی

اگراختلاف زیاد درصورتحساب قبض قبلی شما وقبض فعلی شما وجود دارد نگاهی به میزان ثبت مترمکعب مصارف قبلی خود درقبضهای گذشته بیاندازید با تو جه به اینکه امسال وضعیت آب و هوایی پاییز با زمستان چندان فرقی نداشته است میزان قبض قبلی با قبض فعلی نباید تفاوت زیاد داشته باشد اگر تفاوت زیاد باشد ناشی ازثبت اشتباه مامورقرائت کننده کنتور شما در دفعه قبل می باشد که رقم قبلی راکم نوشته که چون سیستم مصرف بصورت پلکانی است وتفاوت اولین پله در پنج ماه آخر سال با آخرین پله برای مصرف هر متر مکعب3200 ریال می باشد تفاوت زیاد باعث می شود که بسیاری از مصرفتان در آخرین پله قرار گیرد برای مثال درقبض ساختمان چهار واحدی که نگارنده درآن سکونت دارد صورتحساب قبض گاز از تاریخ1/9/1390 تا10/10/1390 یعنی برای 33 روز6033 متر مکعب ثبت گردیده که بهای آن ده میلیون ودویست وسی وهفت هزار ریال(10237000) با احتساب مالیات وعوارض شده ودر قبض قبلی از تاریخ28/7/1390 تا7/9/1390 یعنی برای38 روز425 مترمکعب ثبت گردیده که بهای آن صد وپنجاه ویک هزار ریال(151000) گردیده است وچون ساختمان مسکونی چهار واحد است 6033بر چهار تقسیم می گردد که مصرف هر واحد مسکونی1508متر مکعب می شود آنگاه در پلکانهای پشت قبض قرار می گیرد وچون آخرین پلکان مصرف 1200با بهای3500ریال برای هر متر مکعب می باشد حاصل جمع تمام پلکانها که یک میلیون وهشتصد هزار ریال(1800000)است با308 ضربدر3500 ریال جمع که صورتحساب ماهانه دومیلیون وهشتصدوهفتادوهشت هزار ریال (2878000)می شود درصورتی که اگرمامور قرائت کنتور مصرف قبلی که حدود 3000هزار متر مکعب  برای چهار واحد مسکونی بوده درست به شرکت گاز ارائه می داد با توجه به اینکه میزان مصرف نهایتا تا پلکان 7 بیشتر نبوده  بهای گاز  برای هر واحد کمتر از80 هزار تومان برای این دوره ودوره قبل می گردید بنابراین اشتباه یا سهل انگاری یا تعمد فرد قرائت خوان کنتور نارضایتی وبد بینی مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی باتوجه به زیاد بودن معترضین فراهم نموده است که البته باتوجه به مراجعه به شرکت گاز و قبول مسئولین با گشاده رویی در مورد اشتباه واصلاح قبض بنطر درمورد اشتباه ناشی ازخطاء دردید واشتباه  ناشی از سهل انگاری نباید شک کرد اما در مورد اشتباه ناشی از تعمد دلائل ومدارک کافی لازم  است که اگر ثابت شود منطبق بر جرم جعل معنوی مطابق با ماده532 قانون مجازات اسلامی می باشد .ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد قاضی باز نشسته مورخ ا/7/90 )

/ 0 نظر / 37 بازدید