چرا پس از بازنشستگی از شغل قضاوت وکیل شدم(قسمت اول)

بنام خدا

اگر بپذیریم که قضاوت از مشاغل سخت است همانند مشاغل سخت مدت زمان خدمت برای باز نشستگی قضات می بایست کمتر از سایر مشاغل غیر سخت باشد در بعضی از مشاغلی که به آن مشاغل سخت هم گفته نمی شود اما کم وبیش دارای سختیهایی است ازجمله تدریس در مدارس که پس از اینکه معلم بیست سال کار معلمی را پشت سر گذاشت جهت رعایت سلامتی معلم ساعاتی از تدریس موظف ویرا کاهش می دهند اما درسیستم دادگاهها نه تنها چنین مراعاتی وجود ندارد بلکه بلحاظ تجربه قاضی ممکن است پرونده های سخت تری به وی ارجاع گردد  ظا هرا مدیران دستگاه قضائی را عقیده بر این نیست که قضاوت از مشاغل سخت است تا لازم بدانند برای آن امکاناتی فراهم نمایند.ولی قاضی در طول مدت قضاء بارها از طرفین پرونده که ممکن است بعضی از آنها شاغل درمشاغل سخت باشند می شنود که بیان کنند شغل قضاء واقعا سخت است برفرض اینکه همه شرایط کمی وکیفی برای تسهیل امر قضا فراهم باشد بازسنگینی مسئولیت تشخیص حق از باطل در دعاوی برای قاضی متعهدخداترس کفایت از سختی آن می نماید با عنایت به وضعیت موجود در مراجع قضائی با توجه به تراکم کار وغیر استاندارد بودن تعداد پرونده های ارجاعی به قاضی، یک قاضی هرچقدر مسلط ودقیق ومحتاط در کار قضاء باشد باز احتمال اشتباه وجود دارد واگر تا رسیدن به سن بازنشستگی توجیهی برای اشتباه احتمالی با توجه به شرایط کار قضاء وجود داشته باشد بعد از رسیدن به سن بازنشستگی اگر به اختیار خود قضاوت را ادامه دهد این اشتباه با اشتباه قبل از سن بازنشستگی طبعا باید تفاوت بیشتری ازحیث مسئولیت نزد خداوند داشته باشد ممکن است گفته شود که کمبود کادر قضائی واینکه دستگاه قضائی حاضر است پس از سن بازنشستگی با دادن یک ودو گروه بالاتر وحتی دادن پاداش سنوات خدمت ،قاضی با تجربه را حفظ کند ادامه کار راتوجیه می کند البته کمبود کادر قضائی مشکل مدیران اجرائی است ومشکل قاضی نیست البته هستند قضات توانمند از جهت جسمی وروحی که بتوانند بیش از سی سال هم در پست قضاء فعالیت کنند که به مراتب مسئولیت این دسته به دلیل گفته شده درفوق سنگین است البته در کنار این دسته هم ممکن است گروهی باشند که توان کیفی برای ادامه کار ندارند اما چون توان کار حقوقی یا وکالت را هم پس از بازنشستگی در خود نمی بینند کج دار و مریز کار را ادامه دهند.که وجود این دسته نه تنها گرهی از کار قضاء را حل نمی کند بلکه ازآن می توان به آفت قضاءبرای طرفین پرونده تعبیرکرد که قوه قضائیه باید این افراد راشناسائی ودر صورت عدم درخواست برای بازنشستگی اجبارا بازنشسته نماید.(ادامه دارد)

/ 0 نظر / 40 بازدید