دریافت ربا با پرداخت سرمایه

بنام خدا 
 

 اعوذ با لله من الشیطان الرجیم: یا اَیّهاالّذینَ امَنُوا اتقُوا اللهَ وذَرُوا مابَقی مِنَ الرّبا اِن کُنتُم مُومِنین(بقره 278) فَاِن لَم تَفعَلُوا فَاذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللهِ وَ رسُولِهِ واِن تُبتُم ولَکمُ رُءوُسُ اَموالِکُم لا تَظلِمُونَ ولا تُظلَمُونَ(279)

ترجمه:ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید وباقیمانده ربا را رها کنید اگر مومن هستید

پس اگر چنین نکنید پس اعلام جنگ با خدا ورسول او دهید واگر توبه کردید پس برای شما  اصل سرمایه می باشد(در این حالت)نه به کسی ظلم می کنید نه کسی به شما ظلم می کند

در روزنامه همشهری هر روز در چندین صفحه دهها آگهی در مورد تامین سرمایه ویا پرداخت سرمایه از یک میلیون تومان تا چند میلیارد تومان با تضمین چک، سند خودرو ،سند منزل مسکونی وطلا منتشر می شود تمام موارد فوق در دو مطلب مشترک هستند اول اینکه سود ثابت برای پرداخت کننده سرمایه معمولا کمتر از 5/2درصد بهره در ماه برای هریک میلیون تومان نمی باشد اما بیشتر ممکن است دوم اینکه پرداخت کننده سرمایه به سود وزیان شما در معاملات کاری ندارد و او اصل سرمایه خود وسود تعیین شده را می خواهد  که درصورتی که گیرنده سرمایه ازپرداخت سود اجتناب کند از تضمین های گرفته شده که بعضا تا دو برابر سرمایه می باشد استفاده می گردد بنظر انجام عملیات بر طبق شرایط فوق ظهور در ربا دارد روی سخن ما با افرادی است که به حکم مسئله آشنا نیستند وفکر می کنند فعالیت اقتصادی سالم انجام می دهند والا ما با کسانی که خدا وپیغمبر نمی شناسند ونان خود را با زدن در خون مردم می خورند کاری نداریم وحساب اینها با کرام الکاتبین است البته ممکن است گروه اول خود را اینطور توجیه کنند که عملکردشان شرعی است زیرا بانکها هم مانند آنها عمل می کنند واگر فعالیت أنها اشکال قانونی وشرعی داشت اجازه انتشار آگهی در روزنامه را نمی دادند البته اینها بهانه های خوبی است اما مجوز برای یک امر غیر شرعی نیست بانکها موظفند فعالیت های بانکی خود را در غالب عقود شرعی تنظیم کنند اما اگر در عمل واجرا عقود شرعی کاغذ بازی وصوری است این بحث دیگری است که مسئولان باید پاسخگو باشند اما عدم برخورد قوه قضائیه با آگهی هائی که مقدمه وشروع برای ربا خواری است شاید به این علت باشد که قانونگذار برای شروع به ربا خواری مجازات در نظر نگرفته است و از باب پیشگیری از جرم هم باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند البته پاسخگو بودن یا نبودن مسئولان رفع تکلیف ازیک مسلمان پایبند به مقررات اسلامی نمی کند هر مسلمانی که مجتهد نیست باید مقلد باشد واز مرجع تقلید خود در احکام تبعیت کند اگر شما مسلمان مقلد هستید حتما بدون اینکه چیزی از مسئله مورد ابتلاء خود کم کنید از مرجع تقلید خود استفتاء کنید درغیر این صورت چنانجه فعالیت شما ظهور در ربا داشته باشد بر اساس دو آیه فوق نه تنها مومن نیستید بلکه اعلان جنگ با خدا ورسول نیز داده اید ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد)

/ 0 نظر / 27 بازدید