استاندارد کاری وصول مالیات با وسایل در اختیار

 استاندارد کاری وصول مالیات با وسایل در اختیار

نبودن استانداردهای مربوط به کار مأموران مالیاتی در میزان وصول مالیات با توجه به امکانات در اختیار آنها و هزینه هایی که صرف وصول مالیات می گردد، از قبیل ساختمانهای در تصرف، وسایل، نقلیه، لوازم التحریر و لوازم اداری و خدمات کاری برای مأمورین جهت وصول مالیات؛ که با توجه به تمام هزینه هایی که برای وصول مالیات می شود، باید میزان وصول مالیات نسبت معقول و منطقی نسبت به هزینه داشته باشد، که با در آمیختن مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم، بعنوان مالیاتهای وصول شده در یکسال عملاً نمی توان به استاندارد مشخصی دست یافت، و شاید بتوان اظهار نظر کرد که چنانچه ساختمانها و وسایل نقلیه و لوازم اداری و غیره در اختیار سازمان مالیاتی به اجاره داده شود، بازده مالیاتی آن از وصول مالیاتهای مستقیم بیشتر گردد، البته آمار دقیقی در مورد ارزش امکانات موجود در اختیار سازمان مالیاتی کشور وجود ندارد، تا بتوان اظهار نظر دقیقی در این مورد نمود، سازمان مالیاتی را نمی توان همچون وزارتخانه های دیگر چون آموزش و پرورش و آموزش عالی ووزارت بهداشت و وزارت دادگستری ضرورت یک تشکیلات حکومتی دانست که در هر حال باید جهت رجوع کارهای مردم وجود داشته باشد، سازمان مالیاتی نیاز و ضرورت مردم نیست، بلکه نیاز و ضرورت حکومت برای اداره خود به آن می باشد و باید بین میزان هزینه و درآمد، همچون بنگاههای اقتصادی خصوصی ارتباط منطقی وجود داشته باشد

نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی (رضا نیکخوی منفرد)


/ 0 نظر / 10 بازدید