چگونه مالیات بیش از دومیلیون تومان صفر می شود

 هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم

سلام علیکم: بااحترام اینجانب به وکالت از خانم ف ن وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز نسبت به مالیات سال 1389 در برگ تشخیص مالیات برمشاغل اداره امورمالیاتی شماره 360753در پرونده 92 که به تاریخ27/10/1390 صادر گردیده و در مهلت قانونی به آن از طرف موکل اعتراض شده درتکمیل دفاع از معاف بودن موکل بلحاظ عدم رسیدن درآمد موکل به حد نصاب مشمول مالیات بر اساس قانون مالیاتهای غیرمستقیم،مطالب قابل توجه رابشرح این لایحه اعلام می دارم  

بسیار بسیار جای تاسف دارد که مأمور مالیاتی بر مبنای مبانی غلط موکل را مشمول پرداخت بیست ویک میلیون وششصدوبیست وپنجهزار (21625000) ریال مالیات سال89 دانسته وبدین وسیله شوک عصبی به موکل وارد نموده در حالی که موکل علاوه بر اینکه از پرداخت مالیات این سال معاف است می بایست چهارمیلیون وهفتادویک هزار (4071000) ریال بابت (پنج) 5 درصد ابطال ده(10) تمبر علی الحساب مالیاتی به وی مسترد گردد که در دفترچه مالیاتی وی بشرح ذیل  50000 +75000 + 15000 + 780000 +60000 + 15000+881000+65000+1565000+565000=4071000 منعکس است

اما مبانی غلط مأمور مالیاتی

 ایشان برای موکل ماهانه (دو میلیون وپانصد هزار)500000/2ریال حق المشاوره در نظر گرفته است در صورتی که درسال89 موکل یک سال و اندی بوده که پروانه وکالت اخذ نموده ودفتر مستقل نداشته واوراق قضائی به آدرس وکیل سرپرست در دوره کارآموزی وی ارسال می گردیده هیئت محترم می تواند در صورت لزوم از وکیل محترم سرپرست دوره کارآموزی موکل آقای ک م ف که بیش از سی سال سابقه وکالت دارد استعلام بعمل آورد .

موکل نه دردفتر ایشان ونه درهیچ کجای دیگر حتی یک مشاوره حقوقی نداشته است که البته قرائن وامارات بشرح مذکورنیزمویّد آن است .

امّا ای کا ش مأمور مالیاتی همین مبنای غلط  را ملاک قرار می داد اما ظاهرا مبانی ذهنی غلط  دیگر را بدون دلایل ومدارک مستند مبنا قرار داده ودرآمد ماهانه موکل جوان را بیست وپنج میلیون ریال ماهانه درنظر گرفته وفرمول مالیاتی محاسبه مالیات را با این رقم حساب کرده است

اعضا محترم هیئت حل اختلاف مستحضرند که  مالیات وکلا دادگستری از شفاف ترین مشاغل تحصیل مالیات است زیرا وکلا در دعاوی مالی بر اساس خواسته تمبر دادرسی باطل می کنند وحق الوکاله هم تعرفه معین دارد ومکلّفند که 5 (پنج) درصد از حق الوکاله را بعنوان علی الحساب تمبر باطل  کنند و در دعاوی غیر مالی هم ابطال تمبر پنج درصد علی الحساب مالیاتی مشخص است حال اگر وکیلی بیش ازآنچه بعنوان علی الحساب تمبر باطل کرده از موکل خود حق الوکاله دریافت کرده است این وظیفه مأمور مالیاتی است که آنرا با مدارک مستدل ومستند اثبات کند کار مأمور مالیات صرفاً محاسبات نیست واگر نمی تواند مدارک مستند بدست آورد باید به قدر متیّقن که مبنا قرار دادن  تمبرعلی الحساب مالیاتی است اکتفا کند .

 اینجانب با ملاحظه پرونده موکل متوجه شدم که مبانی احتساب سال قبل که از موکل بامنّت گداشتن به ایشان ارقامی را هم تخفیف داده اند غلط بوده وبر اساس تمبرهای ابطال شده موکل در سال 88 نیز می بایست معاف از مالیات می گردید  وعلی الحساب پرداختی موکل می بایست به وی مسترد می گردید که موکل چون نیاز به تمدید پروانه وکالت خود داشته مالیات به اصطلاح تخفیف داده شده را پذیرفته وپرداخت نموده است لذا بدین وسیله ازحوزه مالیاتی تقاضای استراد مبلغ پرداخت شده و بدون استحقاق وعلی الحساب مالیات پرداخت شده سال 1388 را دارم که خواهشمندم پس از رای هیئت مراتب به اداره مالیاتی جهت اعمال ماده242  و243 قانون مالیاتها ،جهت اقدام شایسته اعلام گردد

 حال برای اثبات معاف بودن موکل از اعداد وارقام کمک می گیرم

مجموع ده تمبر ابطال شده دردفترچه مالیاتی موکل (چهار میلیون هفتادویک هزار )71000 40ریال است که این برابر است با پنج درصد مالیات سالانه موکل پس باتناسب 100درصد درآمد موکل برابر است با(هشتادویک میلیون چهارصد وبیست هزار)81420000ریال  بر مبنای غلط اداره مالیات مشاوره حقوقی دومیلیون وپانصد هزار ریال درماه که جمع مشاوره حقوقی سال 89برابر است با سی میلیون(30000000ریال ) ریال موکل دارای دو تمبر غیر مالی است چون حداقل حق الوکاله دردعوی غیرمالی سیصد هزار ریال است اکثر وکلا حدّاقل را مبنای تمبر مالیاتی قرار می دهند و15000 ریال تمبرمالیاتی ابطال می کنند که مأمورمالیاتی با عدم پذیرش این رقم حق الوکاله هرچه قدر حق الوکاله بنظر خودش در ذهنش تصور کند در نظر می گیرد وبا حق المشاوره احتمالی که برای وکلا دریک سال در نظر می گیرند ارقام ذهنی خودشان را مبنای درآمد ماهانه قرارداده ودر فرمول مالیاتی جهت تعیین مالیات مشمول درآمد  قرار می دهند .

حال چنانچه فرضا موکل برای دو مورد دعوی غیرمالی جمعا ده میلیون (10000000)ریال حق الوکاله دریافت نموده باشد که حسب اظهار موکل  قطعاً تااین مبلغ نبوده وبنظر نمی رسد که مأمورمالیاتی برای یک تمبر غیر مالی حق الوکاله بیش ازپنج میلیون ریال درنظربگیرد و بر فرض که  جمع درآمد سالانه وی بر مبنای غلط سی میلیون ریال حق المشاوره سالانه باشد جمع ارقام برابراست با    81420000 + 30000000 +10000000=121420000

 (صد وبیست ویک میلیون چهارصدوبیست هزار) ریال که براساس مبنای غلط درآمد سالانه مشمول مالیات می باشد از آنجا که موکل اینجانب دفتر هزینه ودرآمد نداشته وبنظر خودش هم با توجه به 10پرونده در طول یک سال وبا عنایت به  دفترچه مالیاتی لازم هم نمی دانسته اما همین بهانه برای علی الراس شدن کل درآمد مالیات قرارگرفته ورعایت شروط مندرج درماده97 قانون مالیاتها نشده اساسا برای وکلایی که به موقع اظهارنامه مالیاتی می دهند واکثر درآمد آنها از طریق دفتر مالیاتی قابل احتساب است برای صرف مشاوره حقوقی که مدرکی برای آن نباشد ویا تصور اینکه حق الوکاله اخذ شده بیش ازتمبرابطال شده  است وبر این اساس صد درصد کل درآمد وکلا را برمبنای علی الرّاس محاسبه کردن منطقی نیست وعلی الرّأس نمودن فقط برای مواردی باید باشد که دفتری برای محاسبه مالیات در کار نباشد یا اکثر درآمد مودی با قرائن وامارات مکتوم باشد  که با توجه به اشکالات شکلی قابل اعتراض درمحاسبه مالیاتِ موکل اعتراض قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نیز می باشد البته شاید تقصیر مأمور مالیاتی ناشی ازتکلیف های غیر منطبق بر قانون به ماموران مالیاتی از جانب مسئولان بالا دست جهت تحصیل هرچه بیشتر مالیات باشد وشاید هم ناشی از1(یک) هزار از وصولی های مودیان مالیاتی برای تشویق مالیاتی مأموران(موضوع تبصره2ماده186)باعث گردیده ویا عدم اعتما د به مدارک مودیان موجب شده که مأمور مالیاتی در ذهن خود بسیار بالا وغیر منطقی وغیر معقولانه درآمد برای موکل در نظر بگیرد با وصف مذکور درآمد موکل ضربدر قرینه مالیاتی که عددی است که با کسر درصدی بعنوان هزینه برای کسب درآمد می باشد که 45درصد در نظر گرفته شده که بر اساس مبانی شرح داده شده رقم12142000ریال برمبنای غلط درآمد مشمول مالیات می باشد که با ضرب در55 درصد حاصل آن برابر است با شصت وشش میلیون وهفتصد وهشتاد ویک هزار ریال (66781000) ریال که این رقم منهای معافیت مالیاتی مشاغل آزاد درسال 89یعنی رقم پنجاه ودو میلیون وپانصد هزار(52500000) ریال، برابر است با چهارده میلیون ودویست وهشتاد ویک هزار (14281000) ریال درآمد مشمول مالیات می باشد که با قراردادن درجدول  ماده131 قانون مالیاتها مشمول نرخ اول این ماده یعنی 15درصد می گردد که با ضرب در 15درصد دومیلیون وصد وچهل دوهزار وسیصد وصدو پنجاه  (2142150) ریال مالیات موکل برمبنای درآمد سالانه غلط است .

اما اگر فقط سی میلیون(30000000) ریال حق المشاوره سالانه که هیچ دلیل ومدرکی بر اثبات آن در پرونده مالیاتی موکل وجود نداردوموکل با عنایت به قاعده البینه علی المدعی والیمین علی  من انکر عندالزوم با تقاضای دو نفر از اعضاء  سه  نفره هیئت که یک نفر از دونفر قاضی بازنشسته عضو هیئت باشد سوگند ادا می نماید،ودر این صورت با قبول کسر رقم حق المشاوره یک سال از(121420000-30000000)کسر گردد رقم نزدیک به واقع درآمد مشمول مالیات نودویک میلیون چهارصد وبیست هزار ریال(91420000)ریال می باشد که باضرب در 55 درصد ضریب یا قرینه مالیاتی حاصل آن مساوی است(باپنجاه میلیون دویست وهشتادویک هزار)50281000 ریال که با کسر(پنجاه ودو میلیون وپانصد هزار )52500000 معافیت مالیاتی مشاغل آزاد حاصل برابرعدد منفی دومیلیون ودویست ونوزده هزار(2219000-) ریال می باشد .  

از آنجا که موکل فکر نمی کرد که درسال 89 مشمول مالیات باشد قرارداد مشارکت در امور وکالت را با موسسه حقوقی امید آسیا که بصورت 60 به40 بوده است وسهم موکل 60 درصد از حق الوکاله هایی بوده که در دفترچه مالیاتی خود برای  آن تمبر باطل نموده است که عدم ارائه آن قبل از برگ تشخیص مالیات به حوزه مالیاتی این بوده که با توجه به تمبرهای ابطال شده در دفتر مالیاتی خود را معاف از مالیات می دانسته که پس از تعجب بسیار از رقم ذکر شده دربرگ تشخیص به پیوست اعتراض قرارداد مشارکت را هم ضمیمه کرده که  چون بدون احتساب قرارداد مشارکت برمبنای صحیح معاف ازمالیات است میبایست مبلغ چهارمیلیون وهفتصد و ده هزار (4071000)ریال علی الحساب پرداختی موکل به وی مسترد گردد وبر مبنای غلط که دومیلیون وصدو چهل وشش هزار(2146000) ریال مالیات وی می گردد با لحاظ قرارداد مشارکت موکل علی الحساب پرداختی موکل(4071000) با ابطال تمبر در دفترچه مالیاتی باید به وی مسترد گردد و برفرض که قرارداد مشارکت موکل با موسسه حقوقی امید آسیا  نادیده گرفته شود با کسرمالیات بر مبنای غلط از علی الحساب مالیاتی موکل باز هم باید مبلغ2564000(دومیلیون پانصد شصت وچهارهزار) ریال) به موکل مسترد گردد ضمنا موکل بلحاظ معافیت مالیاتی در سالهای گذشته ازتمبر مالیاتی علی الحساب (هشتصد وپانزده هزارریال) طلب دارد که خواستار استرداد آن است در پایان ازدقت وتوجّهی که هیئت محترم در ملاحظه مطالب فوق می دارند تشکر می کنم .

   رضا نیکخوی منفرد وکیل ف ن

لایحه تکمیلی

 

مامورمحترم مالیاتی وکلا

 

با سلام واحترام اینجانب به وکالت از ف -ن م عتراضی در مورد برگ تشخیص مالیات در پرونده 92 ایشان مربوط به عملکرد مالیاتی سال 1389 ارائه نمودم که پس ازگذشت چند ماه و چندین بار مراجعه وپیگیری متاسفانه به هیت حل اختلاف موضوع ماده244 ارسال نگردید ودر آخرین پیگیری اعلام شد که چون قرارداد موکل  با موسسه حقوقی امید آسیا لحاظ نگردیده است  می بایست متمم برگ تشخیص با لحاظ قرارداد  صادر وابلاغ گردد وازآنجا که مبلغ قرارداد مشخص نبود مطالبه مبلغ قرارداد خواسته شد که با مراجعه به موسسه  موسسه طرف قراردادعملکرد موکل را در سال 89و90 اعلام کرده که آنچه مربوط به حوزه مالیاتی می باشد از ردیف 1تا 18 می باشد که جمع 18 ردیف برابراست با22629160ریال که 60 درصد دریافتی حق الوکاله از موسسه می باشد اما بر اساس 10 عدد ابطال تمبر مالیاتی که پنج درصد حق الوکاله است وجمع رقم آن 4071000است درآمد موکل بدون احتساب 40درصد سهم موسسه طرف قرارداد 81420000می گرددکه با احتساب 60 درصد سهم خود از این مبلغ 48852000می گردد که رقم26222840ریال بیشتر است از رقمی است که موسسه به وی پرداخته است علت این مغایرت این است که موسسه بر اساس پیشرفت پرونده حق الوکاله موکل را به اقساط می پردازد که ممکن است قسمتی از آن در سال 90 و91 وحتی 92 هم برسد اما موکل هر پرونده ای را که دردادگاه طرح می کند باید 5درصد کل خواسته راتمبر باطل کند که همین مبنای درآمد موکل قرار می گیرد که چنانچه قرنیه مالیاتی یعنی 55درصد ومعافیت مالیاتی سال 1389 لحاظ گردد حتی اگر قرارداد با موسسه حقوقی امید آسیا هم لحاظ نگردد موکل معاف از مالیات می باشد وعلی الحساب مالیاتی پرداخت شده توسط موکل می بایست به وی مسترد گردد  لذالایحه مذکور به انضمام تصویر دوبرگ پرداختی های موسسه حقوقی امید آسیا به عنوان لایحه تکمیلی اعتراض به برگ تشخیص مالیات ارائه می گردد امید است که حقانیت موکل در معاف بودن از مالیات در برگ تشخیص متمّم احراز گردد ونیازی به ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف نباشد   رضا نیکخوی منفرد وکیل ف-ن م

/ 0 نظر / 76 بازدید