حوزه های علمیّه مقصراصلی عدم اجرای مالیاتهای اسلامی

بنام خدا

یکی از دلائلی که مانع جدی بر سر راه اسلامی کردن قوانین مالیاتی است تفکیک قائل شدن بین خمس ومالیاتهای قانونی است در حالی که هم خمس به درآمد تعلق می گیرد وهم مالیات ومی توان صاحبان درآمد را به چهاردسته تقسیم کرد

1-کسانی که هم خمس می دهند وهم مالیات قانونی که این دسته در اقلیت هستند

2-کسانی که باوجود درآمد مشمول خمس ومالیات تا آنجا که بتوانند هیچکدام را نمی پردازند تعداد این دسته کم نیست

3-کسانی که اعتقادی به خمس ندارند ولی مجبورند مالیات خود را بپردازند یا بنحوی که برای آنها تعیین شود می پردازند.این دسته تقریبا در اکثریت هستند.

کسانی که فقط خمس می پردازند واعتقادی به پرداخت مالیات ندارند واگر بتوانند ازپرداخت مالیات می گریزند.

البته بر اساس فتاوای مراجع تقلید پرداخت مالیات جزهزینه زندگی محسوب می شود وگویا ورقه پرداخت خمس بعنوان هزینه قابل کسر از درآمد برای مراجع مالیاتی قابل قبول است،بنابراین خمس ومالیات دارای نکات قابل اشتراکی با یکدیگر هستند حضرت امام خمینی رضوان علیه درتقریرات خود در مورد حکومت اسلامی قبل از انقلاب اسلامی تاکید به اداره کشور با مالیاتهای اسلامی خصوصاً خمس داشته اند.بنظر نگارنده تنها راهی که می تواند براحتی در کشور فقر زدائی کند ومانع به هدر رفتن بیت المال بنحو وسیع گردد قانونی شدن مالیاتهای اسلامی واجرای قاطع آن می باشد.متاسفانه تفکر حوزه های علمیه این است که خمس باید از مالیات جدا باشد وشاید علت اصلی این باشد که نظام مالی حوزه باخمس اداره می شود ویکی شدن خمس ومالیات این نظام را به هم می زند این در حالی است که کل وصولی های مراجع تقلید کشور ازخمس معادل دو روز درآمد نفت وگاز کشور نمی شود اگر توانستید آمار دقیق هر دورا به دست آورید به درستی این سخن پی خواهید برد بهتر است در حوزه های علمیه چند درس خارج فقه هم درمورد درآمدهای کشور ویک درس خارج فقه هم درمورد بیت المال وموارد مصرف آن پیش بینی واجرا گردد ودروسی که هیچ کاربرد اجرائی برای جامعه ندارد حذف گردد ومن الله توفیق (رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق)

 

/ 2 نظر / 28 بازدید

جناب منفرد باسلام البته شاید نیت شما این مطلب نباشد که حوزه های علمیه مقصر هستند بلکه در اداء کلمات دچار مشکل شده ائید ومتوجه نیستید که ارتباطی مبحث خمس با مالیات ندارد بلکه دومقوله جدا هستند وشایان ذکر است که کسی که مالیات میدهد همان مقدار از هزینه هایش در پرداخت خمس محاسبه می گردد بطور مثال اگر شخصی یک میلیون ریال در سرسال خمسی خود اضافه بیاید ومبلغ دویست هزار ریال مالیات بپردازد خمس ایشان از مبلغ هشتاد هزار تومان محاسبه می گردد ولذا می بینید که این دومقوله هیچ ارتباطی با همدیگر ندارد امیدوارم در اداء کلمات خود قدری محتاط باشید وبی خودی حوزه های علمیه را متهم نکنید ، موفق باشید

جناب منفرد باسلام البته شاید نیت شما این مطلب نباشد که حوزه های علمیه مقصر هستند بلکه در اداء کلمات دچار مشکل شده ائید ومتوجه نیستید که ارتباطی مبحث خمس با مالیات ندارد بلکه دومقوله جدا هستند وشایان ذکر است که کسی که مالیات میدهد همان مقدار از هزینه هایش در پرداخت خمس محاسبه می گردد بطور مثال اگر شخصی یک میلیون ریال در سرسال خمسی خود اضافه بیاید ومبلغ دویست هزار ریال مالیات بپردازد خمس ایشان از مبلغ هشتاد هزار تومان محاسبه می گردد ولذا می بینید که این دومقوله هیچ ارتباطی با همدیگر ندارد امیدوارم در اداء کلمات خود قدری محتاط باشید وبی خودی حوزه های علمیه را متهم نکنید ، موفق باشید