نگفتن لبّ مطلب در مورد شرکت گیتی پسند در برنامه پایش

بنام خدا

بدون تردید شرکت گیتی پسند تنها شرکت یا موسسه ای نیست که پس از انقلاب دستخوش تصمیمات ناشایسته دولتیها قرار گرفته است شانس این شرکت این بوده که یکبار مدیران این شرکت بعنوان کارآفرین در برنامه پایش آمده اند ومجددا به برنامه پایش دعوت شده اند لذا توانسته اند علت عدم فعالیت اقتصادی خود را بیان کنند  شرکت گیتی پسند آنطور که در فیلم مربوط به این کارخانه در برنامه پایش قبلی وپایش 27/7/93 از کارخانه ها نشان می داد توانسته که با اوضاع بوجود آمده کارخانه ها  وسرمایه خود را حفظ کند ولی چه بسا اشخاص حقیقی وحقوقی که در اثر تصمیم گیری های مغرضانه مسئولین مربوطه اصل سرمایه خود را از دست داده اند وراهی زندان هم شده اند اما لبّ مطلب در مورد شرکت گیتی پسند صرفا نامه بانک مرکزی در مورد عدم همکاری بانکها با این شرکت نبوده بلکه قبل از این نامه درخواستها ئی غیر معقول ومنطقی از مسئولین این شرکت از طرف جریانهای سیاسی حاکم بوده که عدم تمکین به آنها موجبات تنظیم نامه بانک مرکزی فراهم گردیده است واین را هم مسئولین شرکت گیتی پسند می دانند وهم مسئولین برنامه پایش اما به دلیل مصلحت گرائی یا ترس از نتوانستن اثبات آن در صورت مطرح کردن از بیان آن خودداری کردند و تا زمانی که سیاست حاکم دخالت در تولید بخش خصوصی با اغراض منفعت طلبانه باشد وقانونی محکم در برخورد مناسب با متخلفین نباشد وتعداد قابل توجه ای از دولتی ها هم کاسب باشند انتظار اینکه دیگر از این اتفاقها نیفتد نیست

                              رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق

/ 0 نظر / 29 بازدید