نامه سرگشاده قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری به رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم با آرزوی سلامتی وتوفیق خدمت به اسلام ومسلمین خصوصا دادخواهان قوه قضائیه، اکنون که به نگارش این نامه اقدام نمودم ساعت 5/2 با مداد است وساعت 8 شب گذشته (90/12/1)در دفتریکی ازکارشناسان رسمی که از موکل اینجانب دعوت کرده بود که برای انجام کارشناسی هیئت در این ساعت در دفترش حاضر شود به تقاضای موکل اینجانب نیز حاضر گردیدم البته به جای سه نفر یک نفر از کارشناسان حضور داشت متاسفانه باید بگویم که تقریبا رویّه شده که در کارشناسی هیئت یک نفرگزارش ونظریه خود را تهیه می کند وبه مشاوره وتایید اعضاء دیگر می رساند بگذریم که طرح مسائل غیرکارشناسی ازسوی کارشناس وتخطی ایشان تاحدودی ملموس ازاصول بی طرفی موجب بی خوابی ونگارش این نامه وزحمت برای شما شد البته نگارنده در خصوص مشکلات ومسائل قضائی ازروی دلسوزی نسبت به نظام جمهوری اسلامی قبلا در زمان اشتغال به شغل قضاء به رئیس محترم قبلی قوه قضائیه نامه هائی نوشته که یک مورد آن با نام آقای شیرج بوده که در با یگانی قوه موجود است نگارنده در تاریخ1/7/90 به افتخار بازنشستگی نائل شدم وپنج ماهی است که پرونده وکالت اخذ نمودم سه مورد پرونده در دادسرا داشتم متاسفانه روند قضائی صحیحی در دادسرا ملاحظه نکردم که یک نمونه آن با اینکه قرار سنگینی در دادسرا صادر ومنجر به بازداشت چند روزیک جوان شده بود با دفاع موجه ورسیدگی شایسته دادگاه کیفری منجر به برائت گردید یک نمونه پرونده دیگر در دادسرای شهرری بوده است که ازنظر نگارنده قرار منع پیگرد وتایید دادگاه کیفری صحیح نبوده است وحضرتعالی هم بر اساس ماده 2 آئین نامه ماده 18 قانون اصلاحی مراجع قضائی را ممنوع از پذیرش تجدید نظر فوق العاده کرده اید اما راه حل ارائه ننمودید که افراد ی که در صورت بررسی کارشناسی دقیق، رای صادره علیه آنها خلاف بیّن شرع باشد چگونه به شما دسترسی پیدا کنند نگارنده با همین نامه نسبت به رای صادره ازدادگاه .... عمومی کیفری شهرری به کلاسه910671/11 تقاضای اعمال ماده 18 دادگاههای عمومی وانقلاب را دارم اما احتمال زیاد دارد که عده ای جهت دسترسی به شما گرفتارکارچاق کن ها وشیادها گردند اماخواسته اصلی من نظارت جدی بر عملکرد دادسرا واصلاح وضع موجود است شالوده واساس وبنیان یک پرونده کیفری در دادسرا انجام می گیرد ومتاسفانه قضات بی تجربه وکم تجربه هم در دادسرا به کار گرفته می شوند که ظاهرا چاره ای هم جز این نیست که  البته با نظارت دقیق افراد واستفاده از افراد با تجربه قضائی وحتی المقدور مامور شدن بعضی از آنها به دادسرا با حفظ سمت ومزایای مناسب برای آنها وارشادات لازم وبه موقع وشناخت ظرفیت های علمی وروحی وروانی قضات جوان وارجاع کار در محدوده توان قضائی امید به اصلاح هست دیگر اینکه باید از خودسری ها به هر طریق ممکن جهت حفظ حقوق مردم جلوگیری نمود یکی از مواردی که در دادسرا موجب اعمال قدرت بنحوغلط وخودسری ها شده است ماده 128 قانون آئین دادرسی است که بیان می دارد

ماده 128 - متهم می تواند یک نفروکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.
تبصره - در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد با حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهدبود.

اکثر قریب به اتفاق قضات دادسرا تا مرحله خروج پرونده از دادسرا با کیفر خواست یا قرار منع تعقیب اجازه مطالعه پرونده وحتی اجازه صبحت به وکلا نمی دهند معلوم نیست اگر شاکی با مدارک ودلائل واهی پرونده سازی برای مشتکی عنه یا متهم بنماید وکیلی که دسترسی به پرونده ندارد واجازه صحبت هم تا خاتمه پرونده به او نمی دهند وچنانچه تذکر قانونی بدهد با تندی وبعضا توهین قاضی درپیش موکلش مواجه می شود چگونه باید دفاع کند فرضاً هم مطالبی وکیل بگوید وصورتجلسه هم بشود وقتی قاضی دادسرا در مورد اظهارات وکیل طبق ماده مذکور مواجه با تکلیفی نیست یعنی ضمانت اجرائی برای آن نیست کاری تقریبا بیهوده است و وکیل وقتی نمی تواند کاری برای موکل خود انجام دهد مورد سرزنش موکل خود نیزقرار می گیرد وشان وجایگاه اوزیر سئوال می رودآیا از نظر حضرتعالی این ماده با قضاء اسلام مطابقت دارد ؟بنظر نگارنده این ماده صرفا می بایست در محدوده جرائم امنیتی کاربرد داشته باشد نه بسیاری از جرائم که با شکایت شاکی تعقیب شروع ولازمه دفاع موجه و مشروع مطالعه پرونده یعنی ملاحظه دلائل ومدارک شاکی در پرونده است وچه بسا دلائل ومدارک مخدوش باشد ومتاسفانه آنقدردر دادسراها تراکم کار است که تا حدود زیادی دقت واحتیاط را از قضات دادسرا گرقته است برای نمونه تقاضا دارم که مقداری وقت بگذارید وپرونده 910671/11 دادسرای عمومی شهرری که با عنوان حقوقدانان مخترم قرار دادسرا ولایحه اعتراضیه ورای دادگاه را مورد نقد ونظر قرار دهند و نیزپرونده731/91 دادسرای ناحیه ....را با عنوان 17 صفحه دفاع از موکل در دادسرا بدون مطالعه پرونده که ساعتها برای آن وقت صرف گردیده بیست دقیقه وقت صرف کنید و بعنوان شاهد مثالی برای نحوه اعمال ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری در وبلاگ آراء برتر ملاحظه کنید که باور کنید این مشت حتماً نمونه خروار است که عملکرد غیر موجه وغیر قانونی بازپرس در پرونده اخیر به حدی است که با وجود اینکه می داند صالح به رسیدگی نیست وباید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند همچنان به رسیدگی خود ادامه می دهد وکارشناسی که فوقاً به آن اشاره شد در راستای همین رسیدگی غیر قانونی است و کارشناسی نسبت به برگه بی ارزشی انجام می شود که واقعا مایه تاسف است ومجعول بودن امضا موکل با چشم غیر مسلّح از فاصله یک متری برای افراد غیر کارشناس ولی دقیق محرز است چه برسد به کارشناس خط وامضاء امید است که حضرتعالی توجه ویژه ای به مشکلات ومعضلات مسائل دادسرا بنمائید وتمهیدی شایسته برای نحوه اجرا صحیح ماده 128 قانون مذکور وماده 18 قانون اصلاحی دادگاههای عمومی وانقلاب به کاربرید زیرا خود بهتر می دانید که با پاک کردن صورت مسئله ، مسئله حل نمی شود  بنظرچشمهارا باید شست جور دیگر باید دید موفّق باشید ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری)

/ 1 نظر / 83 بازدید
حسین

با سلام بعید می دانم که دیگرانی که این نامه را می بینند به اطلاع ریئیس قوه برسانند مگر اینکه خود ایشان بطور اتفاقی از اینترنت ببینند