مواجهه مأموران مالیاتی و مؤدیان مالیاتی

مواجهه مأموران مالیاتی و مؤدیان مالیاتی

         در مراجعه مأمورین مالیاتی به مؤدیان مالیاتی و بررسی میزان مالیات عملاً نظارت بر گفتگوهای بین مأمورین مالیاتی و مؤدیان وجود ندارد و با توجه به اختیاراتی که مأمورین مالیاتی برای تشخیص مالیات دارند. چنانچه توافقی بین مأمور مالیاتی و مؤدی در کمتر اعلام کردن رقم مالیاتی بعمل آید، و از این بابت مأمور مالیاتی مبلغی منتفع گردد. با توجه به اینکه هم مؤدی راضی است و هم مأمور مالیاتی،احتمال شناسائی و کشف تخلف مأمور مالیاتی بسیار بعید است.

نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی (رضا نیکخوی منفرد)

 

/ 0 نظر / 7 بازدید