مالیات درآمد وکلای جوان یا تازه کار

بنام خدا

یک جوان دانش آموخته حقوق زمانی که پس از زحمات فراوان وگذراندن آزمون های لازم بتواند موفق به کسب پروانه کارآموزی شود از زمان کارآموزی تحت نظر وکیل سرپرست می تواند در پرونده هائی با سقف خواسته معین ودر پرونده های که مرجع تجدید نظر آن دیوانعالی کشور نباشد بعنوان وکیل مشغول به کار شود البته لازمه کارکردن این است که دفتر تمبر مالیاتی داشته باشد چنانچه وکلای کارآموز هم در طی یک سال بعضا در چند پرونده ای وکالت را بعهده بگیرند و دفترچه مالیاتی آنها ممهور به چند تمبر مالیاتی گردد برای تمدید پروانه کارآموزی و همچنین وکیلی که مرحله کارآموزی را تمام کرده است وموفق به اخذ پروانه وکالت گردیده پس از یک سال کار می بایست از اداره دارائی محل اشتغال خود برای تمدید پروانه مفاصا حساب مالیاتی اخذ نماید که یک وکیل یا کارآموز وکالت باید در موعد مقرر در هر سال اظهارنامه مالیاتی بدهد ودفتر در آمد و هزینه داشته باشد درسال اول اشتغال ممکن است وکیل یا کارآموز ازدادن اظهارنامه غفلت نماید ولی غالب وکلا ی تازه کار اقدام به تهیه دفتر هزینه ودرامد نمی نمایند وشاید غالبا هم به این دلیل باشد که چند تا تمبر در دفتر مالیاتی که نیاز به ثبت وضبط در دفتر دیگری ندارد ودفتر تمبر مالیاتی کفایت می کند وشاید هم بعضا شایعات بی اساس که  اگر دفتر در آمد و هزینه  داشته باشی باید مالیات بیشتری بدهی که بدین جهات دفترمخصوص هزینه و درآمد تهیه و تنظیم نمی نمایند وزمانی که وکیل جوان یا تازه کار به حوزه مالیاتی جهت مالیات خود مراجعه می نماید  ملاحظه می کند که برای وی رقمی بعنوان مالیات تعیین می کنند که بعضا دچار شوک می شود وقتی اعتراض می کند به وی می گویند چون دفتر هزینه ودرآمد ندارید مالیات شما علی الراس شده است اگر اعتراض کنید ممکن است این رقم تغییر نکند جریمه هم بشوید حالا برو پیش ممیزکل وبا او صحبت کن ممکن است تخفیف به شما بدهد که اختیارات ممیز کل در ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم را ازآن تعبیر به تخفیف می نمایند وچون بسیاری از وکلا نگران تمدید پروانه خود هستند واز طرفی ممکن است درآمدهای مکتومی که در دفتر تمبر مالیاتی ثبت نشده داشته باشند با ممیزکل باکم شدن مبالغی ازمالیات به توافق می رسند درحالی که اگر مطابق قانون مالیاتها درآمد واقعی آنها حساب شود با توجه به معافیت مالیاتی تا سقف معینی از درآمد در هرسال، درآمد آنها به سقف شمول مالیات نمی رسد وبراین اساس حتی حوزه مالیاتی باید مبالغ علی الحساب مالیاتی را که تمبرهای ابطال شده دردفتر تمبر مالیاتی است به انها مسترد کند یا برای سال آینده آنها در نظر بگیرد اما غالبا بلحاظ اینکه زودتر پروانه خود را تمدید کنند به یک رقم پرداخت مالیات با ممیزکل به توافق می رسند، نداشتن دفتر هزینه ودر آمد بهانه خوبی برای ممیز مالیاتی برای علی الراس کردن مالیات است اصولا علی الراس کردن درآمد وهزینه بسیار امر مطلوبی برای حوزه های مالیاتی است چنانکه گفته می شود بیش از70 درصد درآمد مالیاتی کشور از طریق علی الراس است لذا نظام مالیاتی ایران را می بایست نظام مالیاتی علی الراس نامید در این نظام ممیزین مالیاتی کمتر زحمت بررسی مدارک مودی را به خود می دهند وغالبا بر اساس فرضیه هائی در ذهن خود درآمد هائی برای شما برآورد می کنند و وقتی اعتراض کنی می گویند تکلیف قانونی شما این بوده که دفتر درآمد وهزینه داشته باشی البته اگر شما دفتر هزینه ودرآمد هم داشته باشی باز با ایراد وبعضا اشکال تراشی که ممکن است به مندرجات وعدم ثبت درآمدها بنمایند با رد دفترهزینه ودرآمد ،مالیات را علی الراس  نمایند اما چرا وکلائی که امر دفاع از دعاوی مردم را بعهده دارند در امر مالیات غیر واقعی درنظر گرفته شده برای خودشان دفاع مناسبی از خود نمی کنند مهترین دلیل تمدید پروانه است که از طرف کانونهای وکلا منوط به اخذ مفا صا حساب مالیاتی می باشد شایان ذکر است که در قانون مالیاتهای مستقیم ماده قانونی وجود ندارد که تمدید پروانه وکلا منوط به مفاصا حساب مالیاتی است برفرض هم که در آئین نامه یا دستورالعمل ها یا بخشنامه های سازمان مالیاتی به آن تصریح شده باشد چون متکی به قانون نیست قابل ترتیب اثر نمی باشد البته یک نظر بر این است که کانونهای وکلا چون خود هم مشمول پرداخت مالیات می شوند برای اینکه در رقم مالیات، با سازمان مالیاتی براحتی به توافق برسند درکنار آن امتیازی به سازمان مالیاتی می دهند و آن منوط کردن تمدید پروانه وکلا به مفاصا حساب است البته اگرچنین عقیده ای صحیح باشد  قانون گریزی دور ازحیثیت وشان کانونهای وکلا است زیرا وظیفه اصلی آنها قانون مداری است اما اگر بلحاظ حفظ وتسریع دراخذ حقوق بیت المال تمدید پروانه را منوط به مفاصا حساب مالیاتی کرده اند هیئت مدیره کانونهای وکلا بهتر می دانند که کارموزان وکالت و وکلای جوان ویا تازه کار درآمد خوبی در سالهای اولیه کار ندارند لذا بهتراست علاوه بر اینکه کارآموزان وکالت را از اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای تمدید پروانه معاف کنند وکلای جوان وتازه کاررا تا حداقل پنج سال از اخذ مفاصا حساب برای تمدید پروانه معاف کنند تا اگر از طرف اداره مالیات مربوطه در سالهای اولیه برای آنها مالیاتی غیر واقعی در نظر گرفته شد فرصت اعتراض ودفاع از عملکرد مالی خود رادرحوزه مالیاتی مربوطه بدون دغدغه واسترس داشته باشند البته توصیه به وکلای جوان این است که به موقع اظهارنامه مالیاتی سال مالی را ارائه به حوزه مالیاتی ارائه دهند وحتما دفتر هزینه ودرآمد داشته باشند اگرچه کل فعالیتهای مالی آنها یک صفحه از دفتر هزینه ودرآمد را هم پرنکند وصادقانه هر درآمد و هزینه ای را در آن ثبت نمائید زیرا کسی که هدف شغلش نهایتا اجرای عدالت است باید قانون برایش محترم باشد ودر صورت تعلق مالیات خود را مدیون حقوق بیت المال بداند البته ممکن است دفتر شما را رد کنند اما رد دفتر طبق بند 3ماده 97 قانون مالیاتها برای حوزه مالیاتی مستلزم اقداماتی است که باتوجه به میزان عملیات مالی شما به احتمال قوی برای حوزه مالیاتی مقرون به صرفه نیست ودر صورتی که دفتر هزینه ودرآمد شما را رد کنند قطعا علی الراس که بر اساس رد دفتر تعیین می شود با علی الراس که در صورت نداشتن دفتر تعیین می شود تفاوت فاحش خواهد داشت وکلای جوان وتازه کار بدانند که حوزه مالیاتی آنچه به غیر از جمع تمبر مالیاتی که 100درصد درآمد را بر اساس 5درصد تمبر ابطال شده درنظر می گیرند برای تمبرهای غیر مالی ومشاوره های حقوقی وحتی واقعی ندانستن تمبرهای مالی که بسته به انصاف وسلیقه ممیز مالیاتی است در صورت نداشتن دفتر ازسرجمع درآمدهای احتمالی شما با در نظر گرفتن قرینه مالیاتی (درصدی بعنوان هزینه ها) مالیات برای شما در نظرمی گیرند که به جز تمبرهای مالی بقیه چندان قابلیت دفاع ندارد واثبات آن نیازبه وقت و زحمت زیادی است اما اگر مشاوره ومیزان واقعی حق الوکاله تمبر های غیر مالی در دفتر هزینه ودرآمد ثبت شود براحتی ممیز مالیاتی نمی تواند آنرا رد کند زیرا بار اثبات خلاف آن بعهده ممیز مالیاتی است هرچند در مورد تشخیص علی الراس هم طبق ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم باید پس از تحقیقات وبررسیهای لازم وکسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع دولتی وغیر دولتی باشد اما با توجه به تراکم کاریا بهانه تراکم کار حوزه های مالیاتی در سطح کشور 1درصد هم به تکلیف مقرر در این قانون عمل نمی کنند اما تسلط شما بر قانون مالیاتها خصوصا موارد مبتلا به درآن می تواند دفاع مناسبی را در اعتراض به تشخیص های غیر صحیح ارائه نماید                                             ومن الله توفیق                                        رضا نیکخوی منفرد  

/ 4 نظر / 251 بازدید
ياسمن

سلام يه سايتي اومده که ميتوني بدون اينکه پولي خرج کني، ازش درآمد کسب کني اگه خواستي روي لينک کليک کن http://paidtologin.blogsky.com/

خريد شارژ

سلام خريد شارژ ايرانسل خريد شارژ همراه اول خريد شارژ رايتل و تاليا با روش هاي جديد و سريع به سايت ما سر بزنيد و با خريد شارژ در قرعه کشي روزانه شارژ شرکت کنيد *789*780# www.usharj.com

هدیه

سلام دوست عزيز ازشما دعوت ميگردد درشبکه ديدارعضو شويد و از ما يک دامنه مانند myweb.tk هديه بگيريد و صاحب يک وب سايت شخصي شويد 1- به آدرس www.30you.ir مراجعه نمایید 2- عضو شوید و با کاربر "پشتیبان" در ارتباط باشید و یا با ایمیل 30you.ir@gmail.com مکاتبه کنید

تبادل لينک اتوماتيک

سايت تبادل لينک اتوماتيک براي افزايش بازديد شما... کاملا رايگان و تاثير گذار در افزايش بازديد...