خدمات فوق العاده گران پلیس +10

خدمات فوق العاده گران پلیس الکترونیک+10

 

چند روز پیش جهت تعویض گواهینامه بعلت انقضاء مدت اعتبار آن به پلیس +10 مراجعه کردم ابتدا پوشه ای که روی جلد آن مشخصات متقاضی و هزینه های مربوط ازجمله اینکه 200هزارریال برای اداره دارائی وهزار تومان تمبربا شماره حسابهای مربوط چاپ شده بود دریافت کردم حداکثر قیمتی که می شود برای این پوشه در نظر گرفت 200 تومان است که بابت این پوشه 1000 تومان ناقابل دریافت می شود؟! پس از اینکه پوشه دریافت ومشخصات در آن درج شد طبیعتا با ثبت درسیستم باید به چشم پزشک معرفی شود در این مرحله برای اینکه پس از ثبت مشخصات در سیستم پوشه در اختیارت قرار گیرد تا به چشم پزشک مراجعه کنی باید هزینه خدمات دفتر پلیس +10را پرداخت کنید هزینه 29هزار دویست تومان ناقابل می شود؟! البته این هزینه صرفا مربوط به گواهینامه است ودر پلیس +10 تجریش اول شریعتی اخذ شده وممکن است هزینه دفاتر در جاهای دیگر به اقتضای موقعیت مکانی فرق بکند اما از این هزینه چه مقدار به موسسات خصوصی داده می شود وآیا کارفرما یعنی نیروی انتظامی منتفع می شود یا خیر اگر منتفع می شود به حسابهای عمومی درآمد نیروی انتظامی می رود یا به حسابهای خصوصی قابل بحث است ولازم است که نیروی انتظامی در این زمینه شفاف سازی نماید آنچه مسلم است این است که قانون برای انجام چنین خدمتی 21هزارتومان پیش بینی کرده است ولی در حال هزار 51 هزار ودویست تومان برای متقاضی در پلیس +10 تجریش هزینه دارد؟! که کار پلیس +10 در این مورد ثبت مشخصات در سیستم ودریافت مدارک وارسال مدارک به نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه می باشد اگر این خدمت به مناقصه گذاشته شود قطعا با توجه به حجم وسیع کارتعویض گواهینامه افراد زیادی از بخش خصوصی حاضرند با کمتر از 5 هزار تومان این خدمت را انجام دهند  شایان ذکر است  که هزینه تعویض کارتهای الکترونیک با نکها کمتراز 3 هزار تومان آیا اینگونه خدمات به نسبت کار انجام شده خیلی خیلی گران نیست؟

ماده 21 - دستورالعمل سقف و ضوابط کلی هزینه های قابل دریافت

مؤسسات بابت ارائه خدمات مورد نظر این آییننامه و ضوابط کنترل و نظارت بر

کار مؤسسات توسط ناجا تهیه و ابلاغ میشود. مؤسسات بابت اینگونه موارد

وجهی پرداخت  نمی کنند.

؟

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید