محاکمه نظام اقتصادی ایران درکنار رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی

محاکمه نظام اقتصادی ایران درکنار رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی بنام خدا

از کنار این خبر در مورد رسیدگی به تخلفات سه متهم جدید پرونده فساد بزرگ مالی در روزنامه19تیر1391 همشهری درصفحه 2آننفت وگاز به مبلغ براحتی نباید گدشت در این خبر در مورد دارایی های همسر متهم از طرف نماینده دادستان تهران بیان شده است

نماینده دادستان با اشاره به بازرسی29دی ماه 1390از منزل همسر دوم متهم م-ش فهرست بزرگی از اسناد واموال کشف شده را نام برد که عبارت بودند از

1-اوراق مشارکت ارزی به مبلغ100هزار یورو

2-اوراق مشارکت نفت وگاز به مبلغ50هزار یورو

3-سهام شرکت بیمه به ارزش150میلیون تومان

4-سهام23 درصدی یک شرکت به مبلغ 250 میلیون تومان

5-اوراق مشارکت بانک ملی به میزان 400 میلیون تومان

6- فیش پیش خرید سکه به میزان یک میلیاردوسیصد میلیون تومان

7-سهام50 درصد شرکت بیمه اعتماد به ارزش کلی700 میلیون تومان

8-مالکیت شرکت بازرسی اندیشه با دارایی500 میلیون تومان

9- یک خوردو زانتیا

10- اسناد سه دستگاه آپارتمان که قیمت یکی از آنها یک میلیاردو دویست میلیون تومان

11- سهام 20 درصدی شرکت بازرسی

12-سهام 90درصدی شرکت سرآمد کیش

13-سهام50 درصدی شرکت راهبرد آینده

14-سهام شرکت آب نگار با سرمایه 100 میلیون تومان

15-سهام25 درصدی شرکت کالا سازان

16- حساب های متعدد 

17-هفتادو چهار قطعه اسکناس100 دلاری

18جهار-قطعه اسکناس20 دلری به همراه985 یورو

بله این اسناد ومدارک ازمنزل همسر دوم یکی از متهمین پرونده فساد بزرگ مالی کشف شده است

البته امثال این دارائی ها اختصاص به یک پرونده فساد بزرگ مالی ندارد بلکه اگر قرار باشد یقه دزدان بیت المال را بگیرند شاید درکشور ما صدها نفر باشند که این اسناد ومدارک دارائی برای آنها ناچیزباشدواین دارائی ها تحصیل نمی شود جز با تقلب وتبانی ورانت خواری وعدم نظارت صحیح وکارآمد وعدم توانایی سیستم مالیاتی کشورونتیجه اینکه کشور دارای یک نظام اقتصادی بیمار است که نیاز به جرّاحیهای زیادی توسط افراد متخصص با تقوای دلسوز دارد که بتوانند دردرجه اول نظام مالیاتی کشوروبانکداری را از ریشه با مبانی اسلامی پایه ریزی کنند که فقط وفقط در یک نظام اقتصادی شدیدا نا کارآمد وبیمار است که افراد با نفود به راحتی می توانند به بیت المال دست اندازی کنند ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق جزا)

/ 0 نظر / 21 بازدید