رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درمورد320000میلیارد سرمایه سرگردان

بنام خدا: آقای آل اسحاق رئیس اتاق بازر گانی  وصنایع ومعادن تهران در همایش صنعت احداث بیان داشته که320000میلیاردتومان سرمایه سرگردان خارج از سیستم اقتصادی کشور وجود دارد،که هرچند وقت یکبار اثر گذار در مسائل اقتصادی کشور می باشد.

رقم مذکور رقمی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت،از آقای آل اسحاق یا ازهرکس که قادر به پاسخگویی صحیح است باید پرسید شفاف ترراجع به این رقم صحبت کنید،زیرا علاوه برتاثیر گذاری هایی که آقای آل اسحاق بیان داشتند این رقم می تواند در هر انتخاباتی در کشوربه نحو خیلی موثری تاثیر گذار در تعیین کاندیدهای انتخابات باشد وحتی می تواند موثر در عزل ونصب مدیران حکومتی باشد،باید پرسید

1-رقم مذکوردر اختیار چه اقشاری از مردم ایران است؟

2- این اقشار چند درصد از مردم را تشکیل می دهند؟

3-آیا این اقشار از فعالیت سالم اقتصادی به این رقم دست یافته اند؟

4-اگر ازفعالیت های ناسالم اقتصادی بوده است ادارات نظارتی چه کار می کردند؟

5-آیا در رقم مذکور مدیران دولتی هم سهم دارند یا منحصر به بخش خصوصی است؟

6- اگر منحصر به بخش خصوصی است آیا بدون زد وبند وتبانی با مدیران دولتی بوده است؟

7- آیا رقم مذ کوراز طریق رانت خواری، گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب در کسب،کلاهبرداری،قاچاق،تبانی در معاملات دولتی و سوء استفاده از بیت المال و.........بدست نیامده است؟

8- چنانچه سرمایه های سرگردان(رقم320000هزار میلیارد تومان)که حدود 106 برابر مبلغ(3000هزار میلیارد)اخیر اختلاس شده از سیتسم بانکی است،از فعالیتهای سالم اقتصادی بدست آمده باشد،آیا مالیات قانونی بر اساس ماده131قانون مالیاتها پرداخت شده است،آیامفاصاحساب مالیاتی خود را دارند؟آیاخمس شرعی خود را بر اساس مقررات شرعی پرداخت کرده اند وبرگه یا رسید پرداخت آن رادارند؟لازم به ذ کراست در درآمدهای بالا پرداخت یکی مانع پرداخت دیگری نیست.

حال اگر از مالیات قانونی آن بگذریم ودولت اسلامی با راهکارهای مناسب بتواند خمس رقم مذکوررا اخذ نماید،چنانچه برای اشتغال،مسکن وازدواج هرزوج جوان 50 میلیون تومان بلا عوض یا وام طویل مدت بتوان اختصاص داد،یک میلیون وصد بیست وهشت هزار(1280000)زوج جوان را می توان تحت پوشش قرارداد ،مشروط براینکه آقای آل اسحاق فردا در مصاحبه دیگر نگوید رقم اشتباه شده است.به هر حال به عنوان یک فرد علاقمند به سروسامان یافتن جوانان این کشور به مسئولان قضائی کشورکه خیلی گرم 3000 میلیارد اختلاس از سیستم بانکی شده اند توصیه می کنم که به مطالب فوق توجه کنند برفرض اینکه 3000 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی برگردد که انشاءالله برمی گردد،براساس مقررات بانکی مرسوم از این مبلغ فکرنمی کنم چیز مهمی نصیب اقشارمتوسط و ضعیف کشور گردد.ومن الله توفیق. (رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته مورخ1/7/90)

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید