رای دادگاه کیفری دو شعبه 1179

شعبه 1179 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس

شماره دادنامه 9509972181901074

تاریخ تنظیم -18/8 /1395

شماره پرونده -9409980282100570

شماره بایگانی شعبه-شعبه 1179 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس

شماره دادنامه 9509972181901074

تاریخ تنظیم -18/8 /1395

شماره پرونده -9409980282100570

شماره بایگانی شعبه-950705

اتهام خیانت درامانت

                                 رای محکمه

پرونده حاضر مشعر به شکایت مطروح جناب م ن با وکالت م م علیه خانم ف س خ از باب خیانت در امانت در رهگذر وجوه دریافتی از مشتریان مرکز مشاوره وزیبائی خورشید با وکالت ب ش ص است اینک از تامل به جامع اوراق پرونده امر و علی الخصوص شکایت شاکی ، مودای شهادت شهود درصحنه ، نظریه کارشناسی که مصون از تعرض بهنگام مانده ،دفاعیات بلا وجه متهمه و وکیل مدافع او وهکذا ....تعارضات گفتاری مشارالیها از حیث انکار مدخلیت در امور مالی واذعان ثانویه به امر وبالاخره صحه نهاده شدن دخالت متهمه دردریافت وجوه مشتریان ودیگر قرائن محصله دادگاه بزهکاری وی بشرح معنون را محرز دانسته وبدینسان با انطباق امر با ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال75 حکم به محکومیت او به تحمل نه ماه حبس صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری وظرف 20روز قابل تجدید نظرخواهی است

                                                شعبه 1179 دادگاه کیفری دو

                     

950705

اتهام خیانت درامانت

                                 رای محکمه

پرونده حاضر مشعر به شکایت مطروح جناب م ن با وکالت م م علیه خانم ف س خ از باب خیانت در امانت در رهگذر وجوه دریافتی از مشتریان مرکز مشاوره وزیبائی خورشید با وکالت ب ش ص است اینک از تامل به جامع اوراق پرونده امر و علی الخصوص شکایت شاکی ، مودای شهادت شهود درصحنه ، نظریه کارشناسی که مصون از تعرض بهنگام مانده ،دفاعیات بلا وجه متهمه و وکیل مدافع او وهکذا ....تعارضات گفتاری مشارالیها از حیث انکار مدخلیت در امور مالی واذعان ثانویه به امر وبالاخره صحه نهاده شدن دخالت متهمه دردریافت وجوه مشتریان ودیگر قرائن محصله دادگاه بزهکاری وی بشرح معنون را محرز دانسته وبدینسان با انطباق امر با ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال75 حکم به محکومیت او به تحمل نه ماه حبس صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری وظرف 20روز قابل تجدید نظرخواهی است

                                                شعبه 1179 دادگاه کیفری دو

            


/ 0 نظر / 12 بازدید