توصیه هائی برای گزینش قضات

 

بنام خدا:

 

 

مطالب ذیل از باب تواصی به حق که سفارش قران کریم است بیان می گردد امید است که مورد توجه گزینش کنندگان بوده وباشد.

موضوع با اهمیت در گزینش قضات این است که گزینش کننده خودرا درجایگاه مالک اشتر بداند که براساس ضوابط اعلام شده مولای متقیان علی علیه السلام درعهدنامه مالک اشتر گزینش را انجام می دهد.

اولین شرط مهم برای گزینش بارعلمی فرد مورد گزینش است گرچه این شرط شرط لازمی است اما شرط کافی نیست ونباید محوریت گزینش فقط بر این شرط استوار باشد نکته ای که در این شرط باید رعایت شود این است که قاضی را برای کدام منطقه  جغرا فیائی انتخاب می کنیم لازم نیست بار علمی فردی که از تهران یا استانهای برخوردار انتخاب می شود با بار علمی استانهای محروم یکسان باشد بار علمی  را پس از گزینش با آموزش وآزمون می توان  تقویت کرد و به حد مطلوب رساند. گزینشگران نباید دلسوزی هائی از این قبیل که جوان است و جویای کار و زحمت کشیده و مدارج علمی را طی کرده است را اصل در نظر بگیرند این دلسوزی ها گر چه ممدوح است اما نه برای انتخاب قاضی  زیرا چنانچه فردگزینش شده شرایط کافی برای تصدی امر قضا را نداشته باشد وبه این امر مباردت کند ودر جریان کار تصمیم های غلط وناحق بگیرد گزینشگران در هر تصمیمی که او می گیرد با او شریک هستند وچه بسا سبب اقوی از مباشر هم باشد امروز به حمدالله اشتغال تحصیلکرده های حقوق از سایر رشته های علوم انسانی بیشتر است قاضی بایدحافظ جان ومال مردم باشدو این مسئولیتی است بس سنگین وهرچه بار مسئولیت شغلی بیشتر باشد ضوابط انتخاب افراد برای آن شغل باید سختر باشد.

شرط مهم دیگر برای انتخاب قاضی استعداد ذاتی وشم قضائی است واین حاصل نمی گردد مگر باآزمون های مختلف در مسائل مبتلابه  مردم ونباید به یک یا دو مسئله اکتفاء نمود بلکه دهها  مسئله غامض وپیچیده را درهم آمیخت تا صرف محفوظات پا سخگوی مسائل نباشدو پاسخگو ناچار از تجزیه وتحلیل واستنبا ط درپاسخ خود باشد

شرط بعدی که از دو شرط فوق مهمتر است باورهای دینی وتقوای فرد مورد گزینش است ونبا ید به صرف عبادتهای ظا هری وشرکت در مجامع دینی اکتفاء کرد باید اعتقادت دینی درفرد مورد گزینش ریشه دار و عمیق باشد به عبارتی شهرت به تقوا داشته باشد وبرای پی بردن به این تقوا چه بسا لازم باشد  با وی مصاحبه های طولانی داشت وبعضا از افراد خانواده ودوستان صمیمی وی تحقیق نمود ودر صورت لزوم با آنها  مصاحبه کرد

شرط بعدی مهم در گزینش قضات ارزیابی میزان تحمل وصبر وحوصله وبرخورد افراد مورد گزینش دربرابر مشکلات گوناگون مردم است واین کشف نمی گردد مگر با بررسی دقیق ابعاد روحی وروانی فرد مورد گزینش وچه بسا برای پی بردن به آن آزمونهای عملی لازم باشد که در این زمینه می توان از روان شناسان وروان پزشکان متدین کمک گرفت فرد مورد گزینش باید دلسوزو روحیه صلح وسازش در حل مشکلات مردم داشته باشد وسعی وکوشش کافی در صلح سازش به کار برد ودر صورتی که به جهاتی صلح وسازش امکان پذیر نباشد قاطعانه وشجاعانه با ظالم برخورد نموده و از مظلوم حمایت کند وهراسی از اجرای عدالت هرچند در مقابلش افراد با نفوذ وقدرتمندی باشند نداشته باشد. فرد مورد گزینش نباید از افرادی باشد که در خانواده خود کمبود محبت را تجربه کرده باشد وخانواده وی نباید به نحوی فقیر بوده باشند که فقر آثار روحی وروانی بر وی گذاشته باشد. انشا ونگارش وی  در حد بسیار مطلوب باشد وخلاصه آنکه از همه جهات برترین باشد

برترین ازجهت علم و دانش وعلاقه مندی به کسب علم ودانش

برترین از جهت ایمان مذهبی وتقوای عملی

برترین ازحهت اخلاق ورفتار فردی واجتماعی

برترین ازجهت استعدادو شم قضائی

برترین از جهت صبرو حوصله ودقت واحتیاط درکشف حقیقت

برترین ازجهت وضعیت خانواده

برترین از جهت شجاعت وخداترسی

برترین ازجهت از جهت خط وانشاء

وبرترین از هر جهت دیگر که لازمه امر قضا باشد

حال اگر چنین فردی بااغلب خصوصیات فوق گزینش شد بر حکومت است که مسکن واتومبیل ولوازم زندگی مناسب وحقوق مکفی در ابتدای انتصاب به شغل قضا در اختیاروی به نحو واقعی نه عاریتی با تعهد به خدمت در امر قضا قرار دهد تا دارندگان زر وزور وتزویر در وی طمع نکنند و عدم امکانات مذکور بهانه برای انحراف از مسیر صحیح قضا نباشد .امروز مدال آوران را در صحنه مسابقات جهانی ازبیت المال تامین مالی می کنند بنظر نمی رسد که  موفقیت در گزینش سخت قضاوت  کمتر از کار مدال آوران باشد با این تفاوت که کار مدال آوران پایان یافته وچنانچه  بعدها مدال کسب کنند باز ازجوایز قبلی بی بهره نخواهند بود در حالی که با گزینش برای قضاوت، کار سخت قاضی برای یک عمر شروع می شود پس بهتراست در شروع خدمت قضا به توصیه مولای متقین جامع عمل بپوشانیم هرچند نتوانسته باشیم برای شاغلین فعلی امر قضا چنین امکاناتی را فراهم کنیم

آنجه نگاشته شده برداشتهائی بود با بضاعت علمی اندک ازتوصیه های علی علیه السلام به مالک اشتر در انتخاب قضات امید است که مفید واقع گردد.ومن الله توفیق

.

/ 0 نظر / 45 بازدید