آئین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و نظارت قانونی

آئین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و نظارت قانونی

      برای انجام و اجرا بعضی از مواد قانونی قانون مالیاتها، آئین نامه پیش بینی شده است، مرجع نظارتی قانونی برای آئین نامه ها وجود ندارد، و چه بسا در این آئین نامه ها نظر قانونگذار کنار برود و سلایق مدیران اجرای تنظیم کننده جانشین قانون گردد، و بعضاً در مواردی که در قانون پیش بینی آئین نامه نشده است، مطابق اصل 138 اصلاحی قانون اساسی، اختیار وضع آئین نامه در جهت اجرا قانون پیش بینی شده است.

«ممکن است کسانی تصور کنند که آئین نامه های اجرایی که بنا به دعوت قانونگذار تنظیم و وضع می شود، جنبه قانونی دارند و چنین استدلال کنند که با دعوت قوه مجریه به وضع آئین نامه اجرایی، در حقیقت قانونگذار اختیار تقنین را به قوه مجریه تفویض می کند. اما اختیار قانونگذاری برای قوه مقننه حقی نیست که بتواند آن را منتقل کند، بلکه صلاحیت و وظیفه ای است که مطابق قانون اساسی به عهده او محول شده و به همین جهت انتقال آن از طرف دستگاهی به دستگاه دیگر مغایر با اصل انفصال قوا، و مخالف قانون اساسی است. با دعوت قوه مجریه به وضع آیین نامه اجرایی، در حقیقت قوه مقننه، صلاحیت قوه مجریه را در وضع آیین نامه (نه قانون) در مواردی توسعه می دهد و به هیچ وجه اختیار وضع قانون را تفویض نمی کند. به همین جهت است که آیین نامه اجرایی یک عمل اداری محسوب می شودو به هیچ وجه خصلت قانون را ندارد. دادگاهها بر طبق قانون اساسی حق دارند در صورتی که آیین نامه اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهند از صدور حکم مطابق آن خودداری ورزند.»

[11]در هر حال آئین نامه و بخشنامه های مالیاتی اعم از اینکه در قانون مالیاتها پیش بینی شده یا نشده باشد، در صورت وضع صرفاً جهت اجرا قانون مصوب است و بخشنامه و آئین نامه نمی تواند قانون وضع نماید یا مخالف صریح قانون باشد، عملکرد سازمان مالیاتی و ابطال بخشنامه های مالیاتی که با شکایت توسط دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و تعداد آنها نیز کم نیست نشانگر عدم دقت و توجه مدیران اجرایی به مفاد قانون می باشد..(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})

/ 0 نظر / 42 بازدید