لایحه دفاع وکیل از وکیل دادگستری در اتهام جعل واستفاده ارسند مجعول

بنام خدا

رئیس ومستشاران محترم شعبه  دادگاه تجدید نظر استان تهران

سلام علیکم- با احترام به وکالت از طرف آقای ک-ا  بشرح ذیل در دفاع از اتهام انتسابی به ایشان مطالب ذیل به استحضار می رسد

ابتدا به اطلاع قضات محترم می رسانم که پس از یکبار ملاحظه مدارک موکل واسترس ونگرانی های ایشان پیشنهاد اینکه اینجانب به عنوان وکیل در مرحله تجدیدنظر پرونده را مطالعه ولایحه در دفاع ارائه نمایم ازجانب خودم بوده البته با ملاحظه لوایحی که موکل در دفاع از خود ارائه نموده دفاع ایشان منطقی ومحکمه پسند وقابل توجه است بااین وصف گستره مسائل حقوقی به گونه ای است که هیچ حقوقدان برجسته ای نمی تواند ادعا کند از تمام زوایای مسائل حقوقی مطلع است وبعضا ممکن است در یک مسئله حقوقی دیدگاهها وبرداشتهای گوناگونی وجود داشته باشد جهت ایضاح موضوع پرونده مطالبی را به سمع قضات محترم می رسانم چکیده وخلاصه پرونده این است که آقای سید م-ح با تلفن برای ملک خود در دماوند از فرد افغانی بنام اکبر علیزاده می خواهد که دو حلقه چاه احداث نماید که ایشان دو فرد افغانی بنام حمزه حیدری واسحاق جعفری را به کار می گیرد که در عملیات حفرچاه هردو افغانی فوت می نمایند که بازرس یا کارشناس اداره کار 90 درصد آقای م-ح مالک ملک و10 درصد کارفرمای افغانی را مقصر دانسته است که بنظر این کارشناس تحت تاثیرفوت دونفر واینکه توسط مالک ملک دیه پرداخت گردد چنین نظرداده زیرا معمولا کارفرمای مستقیم در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی کار بیشتر مقصراست که آقای م-ح در صدد اعتراض بوده که آقای ابراهیم ا-ص وکالت اولیاء دم دونفر متوفی را بعهده می گیرد وچون نامبرده بلحاظ اینکه وکیل دادگستری نبوده با اصرار وخواهش و التماس از آقای ک-ا می خواهد وقرار می شود هر زمان دیه وصول شد 15 درصد از آنرا بعنوان حق الوکاله دریافت کند که ظاهرا با ورود آقای ک-ا وصحبت ومذاکره در جهت مصالحه با آقای م-ح ایشان قبول می کند که به جای اعتراض که احتمال اینکه تقصیر نصف به نصف شود می پذیرد جهت  تسریع در پرداخت دیه وبودن چند صغیر یک دیه بابت دونفر متوفی با تنظیم صورتجلسه سازش ومختومه شدن پرونده بپردازد که مورد موافقت وکیل مستقیم اولیاء دم قرار می گیرد با اینکه آقای ک-ا می توانسته با آقای ا-ص موضوع پرونده را خاتمه دهد اما بلحاظ احتیاط در حرفه خود واینکه بعدا مدعی پیدا نکند و اولیاء دم نیز در جریان مستقیم پرونده باشند در آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دیه جهت حضور در دادگاه تمام اولیاء دم وحتی اولیاء دم صغیر را در دادگاه حاضر می نماید ولی ظاهرا چون گواهی های سفارت افغا نستان اعتبار گواهی حصروراثت دادگاه استیناف افغانستان را که مرجع صدور گواهی حصر وراثت است نداشته هویت اولیاء دم حاضر در جلسه دادگاه را در صورتجلسه دادگاه نمی آورد ولی به جهت اینکه موضوع پرونده در حدود همان گواهی که سفارت افغانستان داده حل شود با عنایت به اینکه اولیاء دم در دادگاه حاضر شده بودند وسازش ومصالحه را قبول نموده بودند با برگرداندن پرونده از روی میز دادگاه به طرف آقای ک-ا ازآقای ک-ا می خواهد که اعلام گذشت را به وکالت نامه خود اضافه نماید که موکل همین کار را انجام می دهد وآقای اسدی جهت احتیاط  در سربرگ خودش از اولیاء دم که دونفر از آنها قیم صغار هم بوده اند اصالتا ازایشان وکالت اخذ می نماید وبه دادگاه ارائه می دهد که اگر اضافه شدن اعلام گذشت در وکالتنامه با دلالت رئیس دادگاه صورت نگرفته بود چه لزومی داشت که وکالتنامه از اولیاء دم بر اساس گواهی سفارت افغانستان  اخذ کند وبه دادگاه ارائه نماید که متاسفانه خانم س-پ وکیل اولیاء دم در شکایت کیفری از موکل یا از روی بی اطلاعی یا عمدا بخاطر اینکه موضوع کیفری پرونده را مدلّل وپررنگ نماید در لوایح خود اعلام می نماید اگر اولیاء دم در جلسه دادگاه حاضر می شدند در صورتجلسه دادگاه اسم آنها می آمد وصورتجلسه را امضاء می کردند البته وکیل تام الا ختیار اولیاء دم آقای ا-ص نیز موافقت شفاهی خود را در زمان آخرین جلسه دادگاه پرونده قتل غیرعمدی اعلام داشته بود که بعدا به صورت مکتوب هم به آقای ک-ا اعلام نموده است که کپی آن در پرونده موجود است موکل بخاطر اینکه دریافت دیه از طریق ایشان را به حضور در دادگاه وتنظیم صورتجلسه وتعهد به پرداخت به اولیاءدم نموده بود واز جهتی گذشت زمان موجب افزایش نرخ دیه شده بود و ایشان که لابد از دیه مبلغ قابل توجهی را برای خودش می خواست این موارد ایشان رابا تحریک وکیل متهم دیگر پرونده که ویرا به عنوان شاهد در شکوائیه آورده است ایشان را وادار به این نمود که به بهانه اضافه نمودن عبارت گذشت قطعی در وکالتنامه علیه موکل دعوی کیفری طرح نماید در صورتی که موضوع وکات ایشان در گواهی سفارت افغانستان پیگیری پرونده  اخذ دیه واعلام رضایت بوده است وصلاحیت برای طرح شکایت برای وکیلی که با خواهش والتماس خود انتخاب نموده نداشته است خانم س-پ هم با دلالت  همین وکیل متهم دیگر وکالت پرونده قتل عمدی را قبول می کند وبا گرفتن اوراق گواهی سفارت افغانستان ازآقای اسدی وقتی در تجدیدنظر خواهی از دادنامه قتل غیر عمدی نتیجه نمی گیرد ترجیح می دهد که بر خلاف شان وکالت از کسی که مدارک هویتی اولیاء دم را صادقانه برای اینکه  بتواند دیه بیشتری برای اولیاء دم بگیرد در اختیارش می گذارد از طرف اولیاء د م از آقای ک-ا در پرونده ای که آقای صابری شکایت کرده شاکی کیفری به همان اعتبار اضافه کردن رضایت قطعی در وکالتنامه می شود وبعضا در لوایح خود جهت تحریک عواطف مقام قضائی از حق اولیاء دم صغیر (یتیمان) داد سخن می گوید  درصورتی که تاریخ دادنامه قتل غیرعمدی 25/11/89 است وتا امرورکه 22/6/92 است نه تنها ریالی برای اولیاء دم با دخالت در پرونده نتوانسته اند بگیرد چه بسا از اولیاء دم مبالغی با وعده های غیر واقع خود گرفته باشد چون وکالت ایشان نه معاضدتی است ونه اعلامی نموده است که بنحو رایگان وکالت می کند وبرفرض وبرفرض که بتواند محکومیتی برای آقای ک-ا بگیرد با توجه به رای قطعی در موضوع پرونده قتل غیر عمدی بسیار بسیار بعید است که بتواند رای قطعی صادر شده را درآینده نامعلوم نقض کند اینجاست که ضرب المثل معروف سیلی نقد به از حلوای نسیه است کاربرد می یابد باید از خانم س-پ پرسید شما که در اولین لایحه خود بیان داشته اید که در گواهی سفارت افغانستان به آقای صابری حق توکیل به غیر داده نشده و وکالت نامه به تایید وزارت امور خارجه نرسیده است حتما می دانید در کشور ایران وکیل غیر دادگستری نمی تواند  در دادگستری وکالت کند واین مطلب را سفارت افغانستان هم می داند پس وقتی اذن به پیگیری پرونده واخذ دیه واعلام رضایت به شخصی می دهد که وکیل دادگستری نیست از لوازم این اذن گرفتن وکیل دادگستری است جنابعالی که وکالت از طرف آقای ا-ص وازآقای ک-ا وکالت در توکیل نداشته اید بدون نامه سفارت افغانستان با چه اوراق هویتی از اولیاء دم با اثر انگشت وکالت گرفتید آیا بدون داشتن سمت قانونی وارد پرونده  نشده اید؟ شاید جواب بگویید که اگر سمت نداشتم باید مرجع قضائی وکالت را قبول نمی کرد هرچند این ایراد به مرجع قضائی نیز وارد است ولی مراجع قضائی بلحاظ تراکم کار معمولا اصل را بر صحت مدارک وکیل می گذارند بنابراین بنظر مرتکب تخلف بزرگی شدید که یک نتیجه آن طولانی شدن دادرسی فعلا به مدت 5/2 سال گردیده است ونتیجه دیگر آن زیر سئوال قرار دادن وهتک حیثیت وکیلی با شانزده سال سابقه بوده است که دهها نفر مثل شما در نزد وی کارآموزی نموده اند                  

در خصوص وکالت غیر مستقیم آقای ک-ا از اولیاء دم با توجه به اینکه وکالت آقای ک-ا بر اساس گواهی سفارت افغانستان بوده است با یک نگرش سختیگرانه دادگاه کیفری می توانست وکالت غیر مستقیم آقای ک-ا را نپذیرد ولی به توجه به مشکلاتی که افاغنه در ایران دارند بسیاری از پرونده ها با همین گواهیها حل وفصل ومختومه گردیده است                                      

ا-اساسا برفرض اینکه اضافه نمودن رضایت بدون دلالت دادگاه بوده وآقای ک-ا فرضا بطور مخفیانه به وکالت نامه خود دسترسی پیدا نموده ورضایت قطعی را به وکالت نامه خود بدون توافق با موکل خود اضافه نموده است بازنمی توان این عمل آقای ک-ا را که الحاق کلمه ای به وکالت نامه خود است بدون احراز قصد تقلب واضراربه غیر که مفروض در جرم جعل طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی است از مصادیق جرم جعل دانست باز با فرض اینکه  می خواسته با این عمل زودتر به حق الوکاله خود برسد زودتر رسیدن به حق الوکاله قراردادی نه می تواند تقلب تلقی گردد نه اضرار به غیر(اولیاء دم) بنابراین قطع نظر از اینکه وکیل مستقیم ووکیل مع الواسطه سمت قانونی برای طرح شکایت نداشته اند هیچکدام از عناصر متشکله جرم تحقق نیافته است     

2- موکل با اینکه می توانسته با وکیل معرفی شده طبق گواهی سفارت افغانستان موضوع پرونده را بدون حضور اولیاء دم مختومه نماید مع الوصف جهت اقناع وجدانی خود وقاضی رسیدگی کننده واحتیاط لازم درامر وکالت خود ودرجریان قرار گرفتن ملموس مصالحه در آخرین جلسه رسیدگی کننده اولیاءدم کبیر وحتی اولیاء دم صغیر را درجلسه دادگاه بر اساس گواهی سفارت افغانستان بشرحی که در فوق بیان شد حاضر نموده است که این نشان دهنده حسن نیت وشفاف بودن عملکرد آقای ک-ا بوده ولی چون به خواسته غیر منطقی آقای ا-ص در واریز نمودن پول دریافتی دیه به حساب وی وتحریک بدخواهان بدون داشتن سمت قانونی برای طرح شکایت کیفری اقدام به شکایت نموده است  

3- تجزیه وتحلیل دورای صادره ویک رای اصلاحی گویای این مطلب است که متاسفانه رئیس محترم شعبه   جزائی دماوند تسلط لازم وکافی به مسائل جزائی ندارد در اعتراض به قرار منع پیگرد به جای صدور تصمیم قضائی رای قطعی صادر می کند وضمن اینکه دستورتکمیل تحقیقات به دادسرا می دهد بدون اینکه منتظر برای تکمیل تحقیقات بماند وسپس قرار دادسرا را نقض کند ضمن تکمیل تحقیقات ازدادسرا می خواهد که قرار مقتضی وکیفر خواست صادر نماید        

4-در دادنامه910310-27/9/91دلائل بر توجه اتهام به آقای ک-ا را اینگونه احصاء می کند شکایت شاکی خصوصی با توجه به مفرد آوردن کلمه شاکی معلوم نیست منظور وکیل مستقیم یا مع الواسطه اولیاء دم است یا منظور اولیاء دم است که سهوا به صورت مفرد آمده است بعد از شکایت شاکی کیفرخواست دادستان آمده است همانطور که در فوق بیان شد کیفر خواست طبق در خواست دادگاه در اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا بوده است عبارت بعدی در دادنامه تحقیقات بعمل آمده است ضمن اینکه معلوم نیست این تحقیقات مربوط به دادگاه است یا دادسرا تحقیقات بعمل آمده یک عبارت کلی است وچنانچه دلالتی بر وقوع جرم دارد آن دلالت باید تبیین وتشریح گردد عبارت بعدی در احصاء دلائل جرم استعلام به عمل آمده از رئیس محترم وقت شعبه است که در اینجا نیز سهو قلم رخ داده ومنظور پاسخ استعلام است که در اینجا نیز لازم بود که عین پاسخ آورده شود تا دلالت آن بر توجه اتهام معلوم گردد آوردن قسمتی از عبارت رئیس محترم دادگاه دائر بر اینکه بلحاط گذشتن مدتی از جلسه دادگاه که در قرار مجرمیت آمده دلالتی بر عدم وقوع آن ندارد به عبارتی نفی شی اثبات ما عدا نمی کند که عبارتهای بعدی رئیس محترم دادگاه نیز می تواند در جهت صحت اظهارت آقای ک-ا تلقی گردد عبارت بعدی هم دفاعیات غیر موجه متهم در دادسرا ودادگاه است که این عبارت هم بدون استدلال وتشریح مبانی آن بنظر فاقد ارزش قضائی است درتعیین مجازات هم طبق قانون تفکیکی قائل نشده که دادگاه محترم تجدید نظر از دادگاه خواسته است که مجازات را تفکیک کند متاسفانه به جای تفکیک مجازات با رای اصلاحی 910210-12/3 /92بر خلاف موازین قانونی وقضائی مجازات را تشدید نموده است                       

5- موکل آمادگی جهت هر گونه همکاری جهت تسریع در احقاق حقوق اولیاء دم خصوصا صغار آنها طبق موازین قانونی دارد                                       

در پایان ضمن پوزش از تصدیع اوقات قضات محترم باتوجه به تشریح مطالب فوق به موکل برائت وی از اتهام انتسابی مورد استدعاست متشکرم              

                                           رضا نیکخوی منفرد وکیل ک-ا

/ 2 نظر / 766 بازدید
وکالت

باسلام،لایحه جامعی بود استفاده کردیم ممنون

مهدیپور

با درود تقاضا دارم نتیجه و رای دادگاه را اعلام بفرمایید چراکه بنده هم درپرونده ای نظیر این پرونده درگیر شده ام با تشکر