آمارخواهی وتراکم کار ازمهمترین موانع آراء برتر

 

آمارخواهی وتراکم کار ازمهمترین موانع آراء برتر

      موانع آراء برتر چنانچه مورد تجزیه وتحلیل دقیق قرار گیرد، مواردی ازآن به مدیران اجرایی مربوط می شود ومواردی به دیدگاه ومنش وشخصیت قاضی ودانش قضائی قاضی رسیدگی کننده ارتباط دارد ومواردی هم به ابزار وسائل وبازوهای اجرائی در اختیار قاضی پرونده مرتبط می گردد، اما ازمهمترین موانع آراء برتر تراکم کار وغیر استاندارد بودن ارجاع کار به قاضی رسیدگی کننده به پرونده ها وآمار خواهی مدیران اجرائی از مجموعه تحت پوشش میباشد،واین آمارخواهی که سابقه آن از بعد از انقلاب استمرار داشته پرونده ها را از بررسی کیفی که لازمه امر قضاوت است دور می کند وچنانچه مدیران تشکیلات قضائی به نحوی شایسته بتوانند آمار خواهی را که خود مولد تراکم پرونده ها نیز هست ازسیستم قضائی حذف یا آنرا بسیار کمرنگ کنند می توان به اجرای عدالت واحقاق حق و                                رفع تظلم بسیار امیدوار بود والا.......                                       

 

/ 0 نظر / 8 بازدید