عدم ثبات قوانین مالیاتی

تغییر مداوم قوانینن مالیاتی که فهرست قوانینن از«لوح قانون» که توسط مرکز پژوهشها مجلس تهیه گردیده است، با جستجو در عناوین مالیات، مالیاتها، مالیاتی، مالیه «305موردقانون گذاری به جز وضع موادی در موضوع مالیات در بودجه های سالانه و قانون برنامه توسعه از اول قانون گذاری تا کنون نشانگر عدم ثبات قوانین مالیاتی و وجود ابهامات موجود در هر قانون است که نیاز به قانون دیگری دارد»[7]که علاوه بر تغییر مداوم قوانین مالیاتی، بخشنامه ها و دستور العمل های بسیاری در جهت توضیح و تبیین قوانینن موضوعه از مدیران اجرایی نظام مالیاتی صادر گردیده است.(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})

  ا

 

 
/ 0 نظر / 6 بازدید