در سال حمایت از تولید ملی تحقق کیفی تولید با انقلاب مالیاتی

بنام خدا

نظر اکثرکارشناسان اقتصادی وحتی کارشناسان مالیاتی در دهها مقاله مکتوب براین است که نظام مالیاتی کشور نظام نا کارآمد است برای کارآمد شدن آن  دو روش امکان عملی دارد اول اینکه قانون مالیاتها اصلاح گردد ودوم اینکه بطور بنیادی ساختار نظام مالیاتی عوض گردد که از آن تعبیر به انقلاب مالیاتی می توان کرد روش اول با توجه به تغییرات اصلاحی کلی در قانون مالیاتها درسالهای1366و1371وا138وتغییرات جزئی در قوانین سالیانه نشانگر آن است که امیدی به اینگونه اصلاحات نیست اما روش دوم که عقیده نگارنده است تغییر بنیادی نظام مالیاتی است وبرای این تغییر باید الگوی مناسبی داشت که با توجه به جامعیت نظام اقتصادی اسلام ونظام مالیاتی آن قابل تحقق است ونیاز به توجه وحمایت مسئولان نظام وفقهای کشور وشهامت وشجاعت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانونمند  کردن مالیاتهای اسلامی وحذف مالیاتهای فعلی دارد  برخی ازمزایای مالیاتهای اسلامی بر مالیاتهای فعلی بشرح زیراست

1-مالیاتهای اسلامی با فرهنگ مردم مسلمان سازگار و آمیخته است لازم به ذکر است که در تحقق درآمدهای مالیاتی کارآمد فرهنگ مالیاتی حرف اول را می زند

2-نظام مالیاتی اسلام کاملا شفاف است بطوری که حتی قابل فهم برای بیسوادن جامعه می باشد

3-نظام مالیاتی اسلام چون برگرفته از دستورات شارع مقدس است اصول آن قابل تغییر به سلایق شخصی نیست

4-اجرای مالیات اسلامی باتوجه به شفافیت تشخیص آن براحتی امکان پذیراست وکمتر مورد اعتراض واقع می گردد

5-پرداخت کننده مالیات چون آنرا یک وظیفه وتکلیف شرعی می داند با رغبت بیشتری می پردازد وکمتر اعتراض می کند

6-چون در نظام مالیاتی اسلامی بلحاظ شفافیت آن میزان درآمد وسود هر کسبی خصوصا در تولیدات مشخص می گردد نظارت بر قیمت کالا وخدمات براحتی امکان پذیر است وازگرانفروشی می توان جلوگیری کرد

7-هزینه برای اخذ مالیاتهای اسلامی با توجه به سادگی وشفافیت آن بسیار ناچیز وقابل مقایسه با نظام فعلی نخواهد بود که با امکانات ونیروی انسانی فعلی وفنآوری فعلی می توان به چندین برابرمالیات فعلی دست یافت

8- باتوجه به سادگی وشفافیت مالیاتهای اسلامی وامکان نظارت همگانی بردرآمد پرداخت کنندگان مالیات، فرار مالیاتی ودودفتره بودن برای فرار مالیات بعید است

درصورتی که پرداخت کننده مالیات اطلاعات غلط دهد بامحدودیتهای کسبی ومعرفی وی به عنوان متخلف در صنف خود وبعضا جریمه متناسب هم متخلف برای آینده وهم دیگرانی که قصد عدم پرداخت مالیات را داشته باشند از فرار مالیاتی منصرف خواهند شد.

9-دوگونه پرداخت هم مالیات عرفی وهم مالیات اسلامی به یک گونه پرداخت تبدیل می گردد وقطعا رضایت مردم از یک نوع پرداخت  بنحو شفاف بهتر است اکنون بسیاری ازافراد متشرع که پایبند به خمس هستند از روی کراهت مالیات هم می پردازند وچه بسا بلحاظ پرداخت خمس اطلاعات صحیح از در آمد مالیاتی خود به ماموران مالیاتی ارائه ندهند واز طرف دیگر عده ای که مالیات می دهند وخیلی پایبند به امورشرعی نیستند علاوه بر اینکه ممکن است اطلاعات صحیح به ماموران مالیاتی ندهند خمس هم پرداخت نمی کنند ممکن است عده ای اشکال کنند که با یک گونه کردن پرداخت، نظام حوزه های علمیه که مبتنی بر درآمد خمس است به هم می ریزد

.اولا در آمد حوزه ازمحل خمس قابل مقایسه با در آمدهای مکتسبه از مالیات اسلامی نیست برای تشحیذ ذهن میزان درآمدحوزه های علمیه از وجوهات شرعی نسبت به درآمدهای دولت می توان گفت با درآمد فعلی  کشور از فروش پنج روز نفت  می توان درآمد یک سال حوزه های کل کشور را تامین کرد بدیهی است که این رقم ناچیز نسبت به ارقام نجومی بودجه نمی بایست مانع تحقق اجرای مالیاتهای اسلامی گردد.

 ثانیا هم اکنون برای حوزه ههای علمیه بودجه ای هرچند ناچیز هم باشد دربودجه سالانه در نظر گرفته می شود لذا نمی توان مانند قبل از انقلاب قائل به استقلال  اقتصادی کامل حوزه های علمیه بود

 ثالثا دررأس جمهوری اسلامی مرجع تقلید قرار دارد ومرجع تقلید در داخل نظام حوزه است.بنابراین حوزه های علمیه ازحکومت جدا نیست

رابعا می توان با برنامه ریزی با سایر مراجع وبه حساب آمدن پرداختی های مقلیدین آنها به همان نحو سابق بعنوان درآمد مالیاتی نظام پرداخت مالی حوزه های علمیه را نیز حفظ کرد

10- تحقق برنامه های اسلامی تاحد زیادی منوط به قانونمند شدن واجرای مالیاتهای اسلامی است نظام اسلامی با دادن خون هزاران شهید  وجانبازی وایثارگری هزاران نفر استوار گردیده است وشعار همه آنها تحقق نظام اسلامی بوده است وقتی ما می توانیم براحتی مقررات اسلامی را اجرا کنیم چرا باید به نظام مالیاتی که از فرهنگ غربی وبا دلالت وتعیین خط ومشی غربیان بوجود آمده وهم اکنون به سیستمی پوسیده غیر شفاف وبابوروکراسی پیچیده تبدیل شده است ومعمولا اخذ مالیات بیشتر از طبقات متوسط جامعه با زوراست متوسل شویم؟! آیا اکنون موانع خارجی مانع تحقق نظام مالیاتی اسلامی است؟ بسیاری از مفسرین قران کریم را عقیده بر این است که پرداخت زکات پس از اقامه نمازکه دربسیاری از آیات قران آمده است مفهوم خمس را هم در بر می گیرد.آیا جامعه اسلامی نباید امر ونهی خداوند درقران را اجرا کند؟ آیا ملتزم شدن به امر به معروف ونهی از منکرچیزی جز اجرای فرمانین الهی است.

نگارنده پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی را د ر رشته حقوق جزا وجرمشناسی در تابستان سال1389 دفاع نموده که قسمتهائی از پایان نامه از جمله نتیجه گیری وپیشنهاد ها که بابحث فوق مرتبط است در وبلاگ آراء برتر آورده است از این رو تقریبا آشنائی با نظام مالیاتی فعلی دارد لذا از کلیه علاقمندان به اجرای مقررات اسلامی ازجمله متخصصین وکارشناسان مربوطه دعوت می شود که بانقد وبررسی وپیشنهاد های خود بحث فوق را رونق دهند. ومن الله توفیق رضا نیکخوی منفرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید