چرا کاندیدای ریاست جمهوری شدم

بنام خدا: 

فقر و تبعیض وبی عدالتی وسوء مدیریت ها ودرست استفاده نکردن از امکانات موجود درکشور وسوء استفاده ازبیت المال بدون شک موجب رنجش هر علاقمند ودلسوز نسبت به اسلام وانقلاب خصوصاً افرادی که باشهدا در زمانی معاشرت وهمرزم بودند می باشد که نگارنده خود جزء این دسته بوده لذا در مقابل دسته دیگری که فقط نق زدن به انقلاب ودستاوردهای آنرا خوب بلد هستند وعدم توانائی دلسوزان درپاسخ به آنها به لحاظ وجود ایرادهائی که بیان شد ونیزعدم توانائی اصلاح اموربلحاظ عدم دسترسی به امکانات نگارنده را برآن داشت که چنین تصمیمی بگیرد که لطف وعنایات الهی در نگارنده به گونه ای بوده است که پس از اندیشیدن نسبت به کاستی ها بتواندمکتوب نقد کندوپیشنهاد بدهد نامه نگاری هائی که نگارنده به مسئولین نظام از زمانهای دور  تا چند سال گذشته داشته که چک نویس این نامه ها موجود وقابل ارائه هست گواه صدق گفتاروی است که چند نامه به رئیس قوه قضائیه آیت الله شاهروردی وسایرمسئولین قضائی در اصلاح امور ومشکلات قضائی ونیز نامه به حجت الاسلام قرائتی و سرلشکرحاج محمد کوثری وغیره از جمله آنها است البته با رشد تکنولوژی وظهوراینترنت در کشور وتوان بیان مسائل جهت ملاحظه مخاطبان خاص وعموم مردم نامه نگاری ها در غالب وبلاگ آراء برتر  بطور رایگان عملی گردید که نگارنده برخود لازم می داند از مسئولین سایت پرشین بلاگ که این امکان را در فضای مجازی فراهم نموده اند کمال تشکر را بنماید وبلاگ آراء برتر ازتاریخ 14/11/88 آغاز به کار نمود واکنون اگر این مطلب هم دروبلاگ قرار گیرد صدوپانزدهمین (115)مطلب آن خواهد بود که چند مورد از مطالب آن به آراء برتر اختصاص وعلّت نامگذاری آن به آراء برتر در مقدمه آراء برتر بیان گردیده است با توجه به علاقمندی نگارنده به آشنائی مسلمانان خصوصاً جوانان با قران ومفاهیم آن با عنایت وتوفیق الهی وعلاقه مندی به حفظ بامفاهیم قران وبلاگ دیگری با عنوان حفظ برترقران از تاریخ 8/1/91 شروع به فعالیت نموده که تاکنون یازده(11)آیه از سوره حجرات با مفاهیم وترکیب عربی آیات در وبلاگ قرار گرفته است البته ممکن است گفته شود که نگارنده با نامه نگاری ها وایجاد وبلاگ از زمان های قدیم زمینه سازی برای کاندیدای رئیس جمهوری داشته است امّا حقیقتاً چنین نبوده واین فکر درنگارنده از هفتم محرم پارسال در یکی از مساجد تهران شکل گرفت وبا خود قرار گذاشت که تا زمان ثبت نام روی آن فکر وبعضاً با خانواده اقوام وهمکاران سابق قضائی ودوستان به نحوی مطرح و نظر آنها را بداند که به دلائلی موافقت ومخالفت های بود که جای شرح وبسط آن در این گفتار نیست اما دلائل نگارنده برای ثبت نام

1-نگارنده بیست ویک(21) سال در سمت های قضائی غیر ستادی ومستقیماً در ارتباط با دعاوی مردم فعالّیت کرده که با اطمینان کامل می تواند بگوید که بعلّت تراکم کار در وقت اداری برای به سامان دادن کارها وکیفیت رسیدگی حداقل به میزان ده(10)سال به اندازه وقتی که در اداره صرف نموده در منزل ودر اوقات فراغت خود پرونده ها را مطالعه ورسیدگی کرده است شاید باور این برای افرادی که با دستگاه قضائی ارتباط نداشتند مشکل باشد اما باورآن برای اکثریت قضات شاغل وخانواده وبستگان آنها و وکلا راحت است اساسا طرح هر پرونده ترافعی در مراجع قضائی نشان از نابسامانی های اخلاقی واجتماعی درفرد و جامعه دارد وقاضی که مسئول رسیدگی به دعوا می باشد این نابسامانی ها برایش ملموس می گردد وقاضی دلسوز مردم وجامعه در ذهن خود برای معضلات بوجود آمده طرح وبرنامه می دهد که اگر اهل قلم باشد وفرصت وحوصله داشته باشد طرح وپیشنهاد خود را مکتوب می نماید که نگارنده می تواند ادّعا کند که اهل قلم وحوصله بوده واگر فرصت پیش می آمد با بیان مشکل طرح و پیشنهاد را مکتوب می کرد لذابا عنایت به اینکه قضات در تمام شهرها وحتی مراکز بخش وجود دارد وقاضی بهتر از هرکس حرف همکار سابق خود را می فهمد ازاین جهت درکسب آراء انتخابات نسبت به مشاغل دیگر امتیاز دارد وبا توجه به اینکه  نگارنده پس از بازنشستگی با فاصله حدود یک سال وکیل دادگستری  شده که علت وکیل شدن را نیز در سه قسمت در وبلاگ بیان نموده است ودر حال حاضر وکیل پایه یک دادگستری است مطب اخیردر مورد قضات تا حدود زیادی در مورد وکیل هم صادق است که با عنایت به تعداد چندین برابری وکلا نسبت به قضات این شغل نیز مزیت دیگری است که می تواند موجب کسب آراء گردد

2-ابزار کار قاضی قانون است لذا  نسبت به مشاغل دیگرطبعاً قاضی باید تسلّط بیشتری به قانون داشته باشد مهمترین وظیفه رئیس جمهور هم اجرای قانون اساسی است ودر مورد قاضی بازنشسته ای که توان جسمی وروحی وپشتکاروعلاقه مند به اجرای عدالت اجتماعی واحقاق حقوق عامه  می باشد وظایف رئیس جمهور با پیشینه قاضی بازنشسته سنخیِّت بیشتری دارد ممکن است کسی بگوید که رئیس جمهور هم معاون حقوقی دارد وهم می تواند مشاوران حقوقی داشته باشد  پاسخ این است که درست است اما آنچه ملموس برای رئیس جمهور باشد با آنچه ملموس برای دیگران باشد وبخواهند درک واستنباط خود را به رئیس جمهور انتقال دهند خیلی فرق دارد واین مثل این است که کسی خود شنا بلد باشد با کسی که نحوه شنا کردن از روی کتاب یاد گرفته باشد و عملاً انجام نداده باشد

3-متاسفانه عدم تسلط بر قانون وموازین قانونی موجب شده است که بخشنامه، آئین نامه، تصویب نامه،را بعضاً به جای قانون قرار دهند ویا مخالف ومغایر با قانون تصویب کنند ومشکلات فراوانی رابرای مردم بوجود آورند وموجب تراکم کار در دیوان عدالت اداری گردند اگر رئیس جمهور پیشینه قضائی ویا وکالت داشته باشد کمتر از قانون بلحاظ درک درست ازآن سوء استفاده می شود ورئیس جمهور قانونمند اجازه نخواهد داد که به غیر از قوه مقننه مرجع دیگری قانون گذاری نماید

4- دولت در اعمال حاکمیت نیاز به تنظیم لوایح در ارائه به مجلس دارد رئیس جمهوری که پیشنه قضاء و وکالت داشته باشد سعی می کند لوایحی دقیق کارشناسی شده بدون ابهام وبا قابلیت اجرا به مجلس ارائه نماید وبدیهی است که اینگونه لوایح با سرعت بیشتری در مجلس تصویب می گردد برای مثال هم اکنون قانون اصلاح قانون مالیاتها با یک فوریت در مجلس مطرح است واز طرف دولت بیان شده که ده هزار(10800) ساعت نفر قبل از تجدید نظر در ماده1آن کارشناسی برای تهیه آن شده اما نگارنده با اطمینان می گوید که در تنظیم آن یک حقوقدان با تجربه شرکت نداشته نگارنده 6 ماده اصلاحی آنرا در هفت قسمت مورد نقد وبررسی قرار داده است که در وبلاگ آراء برتر قابل ملا حظه است

5-بیشتر مشکلات مردم با دو قوه قضا ئیه ومجریه مرتبط می گردد وقاضی بازنشسته که پس از بازنشستگی وکیل دادگستری شده وچون وکالت شغل خصوصی است مانعی برای حضور ملموس برای بررسی مشکلات مردم درقوه قضائیه با ورود در پرونده های جریانی ودر حال اجرا با وکالت یا توکیل در وکالت نیست واین مزیّتی است که مشاغل دیگر فاقد آن است

6- کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان جرائم مالیاتی  ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی موضوع علمی کاربردی است که نگارنده در نتیجه گیری از پایان نامه برای حل مشکلات مردم در زمینه مالیات، جایگزینی مالیات اسلامی که ریشه در منابع اسلامی دارد وبا فرهنگ اسلامی مردم هما هنگ است را پیشنهاد داده است واقدام به تهیه پیش نویس قانون مالیات اسلامی نموده که با اتمام نقد وبررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتها ارائه خواهد شد که با عنایت به اینکه مالیات در هر کشوری از قوانین مادر است از آن به انقلاب مالیاتی می توان تعبیر کرد ومهمترین دلیل اینجانب برای کاندید شدن اسلامی نمودن قانون مالیاتها وقانون بانکداری مبتنی بر مبانی ومنابع اسلامی می باشد

7-تعلّقات نگارنده به گروههای بسیاری از جامعه مزید بر علت گردیده تا  کاندید شود شغل اول اینجانب با استخدام در آموزش وپرورش نماینده دفتر بررسی وارشاد وگزینش اداره کل آموزش وپرورش درمنطقه 14 تهران بوده که بیش از یک سال در این پست فعالیت داشتم که تجربه خوبی را در گزینش افراد دارم سپس معلم دینی وقران وعربی در مقاطع دبستان ،راهنمائی ودبیرستان در منطقه14 تهران  درچند سال بودم که مشکلات معّلمین تا حدود زیادی برای نگارنده ملموس است لذا این پیشینه را مزیّتی دیگر در کیسب آراء می دانم در زمانی که محصل در دبیرستان بودم در نزد یک سید عالم جلیل القدری که روحش با روح ائمه معصومین علیهم السلام محشورباد آموزش مفاهیم قران ومقداری جامع المقدمات (اولین کتاب درسی طلاب)آموختم که تربیت دینی خود رامدیون زحمات این عالم ربانی می دانم پس از اینکه بطور رسمی معلّم شدم یک سال در عصر در مقطع دبستان بعنوان معلم دینی ودر مقطع دبیرستان شبانه تدریس گرفتم که همان سال در مسجد ملا جعفر معروف به مسجد حاج آقا مجتهدی جامع المقدمات ومختصری سیوطی ومنطق خواندم  بنابر این می توانم بگویم  تا حدودی از مشکلات این گروه هم مطلع هستم با انتقال ازآموزش وپرورش به دادگستری چند سال هم  کارمند دادگستری مامور به تحصیل در دانشکده علوم قضائی و همزمان کارموزقضائی حین تحصیل بودم وسپس در کسوت قضا در شهرستان وتهران با پست های به ترتیب دادیار،دادرس، قاضی تحقیق ،دادرس،بازپرس، ومستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران انجام وظیفه نموده ام وشعار اولین روزکاری نگارنده تا آخرین روز اشتغال در امر قضاء این فرازاز دعا مکارم الاخلاق امام زین العابدین علیه السلام بوده (الّلهمم اجرللناس علی یدی الخیر پروردگارا بر دستان من برای مردم خیر جاری ساز) که انشاء این فراز وفراز های دیگر این دعای عارفانه نصب العین من خواهد بود  با فضل وعنایات خدا در زمان هشت سال دفاع مقدس 5/13 ماه سابقه جبهه داشته که در سه دفعه از حضورم در جبهه مجروح شده که جانباز15 درصد هم می باشم که ایثارگران نیز اقشار زیادی از مردم را به خود اختصاص داده است با فضل وعنایات الهی توفیق انس با قران را از زمان کودکی تا زمان حاضر داشته ام وهم اکنون حافظ بیش از ده جزء قران می باشم که بیان آن انشاءالله از جهت استفاده ابزاری در جهت رسیدن به هدف نباشد بلکه به منظور کسب اعتماد وتعالی ورفع مهجوریت از قران باشد شایان ذکر است که مرحوم پدر م ابتدا کشاورز وسپس کارگر بوده است که کم وبیش با مسائل آنها آشنا می باشم ضمنا  سه فرزند جوان با تحصیلات عالیه دارم که از این جهت نیز می توانم از مسائل جوانان بطور ملموس مطلع گردم

 شایان ذکر است رجل سیاسی ومدیر ومدبر بودن برای قاضی که با افتخار بازنشسته شده است مفروض است زیرا که اصل 140قانون اساسی در صورت توجه اتهام به رئیس جمهور ومعاونین و وزرا قاضی باید آنها را محاکمه کند  قطع نظر از اینکه در قانون اساسی وقوانین عادی تعریفی برای رجل سیاسی نشده چطور می توان قاضی بازنشسته را رجل سیاسی  ندانست بنظر در قدر متیقّن رجل سیاسی می توان آشنائی با سیاست را از آن فهمید البته بعضی مشهور بودن را دلیل بر رجل سیاسی می دانند که دلیلی بر آن وجود ندارد فردی که شهرت دارد ممکن است با انتصاب به شهرت رسیده باشد اتفاقا قاضی بازنشسته که از زمان بازنشستگی اش    زیاد        نگذ شته باشد با این وضع تراکم کار در مراجع قضائی وتماس هر روزبا تعدادی از طرفین پرونده  مشهور بی سر وصدا می باشد وبعضا اداره یک شعبه قضائی شاید از اداره یک اداره کل سختر باشد که شهرت قاضی چون مستقیم با طرفین پرونده صحبت می کند برای مردم خیلی ملموس تر از مثلاً یک وزیر می باشد که با چند نفر پایین دستی خود بیشتر سر کار دارد البته بعضی از مطالب اینجانب در اینترنت قدمتی ده ساله دارد که نام نام خانوادگی نگارنده در اینترنت ازشهرت برخوردار ونزدیک به 36هزار نفر ازدو وبلاگ بازدید نموده اند  در پایان یاد آور می شوم که قضات در سراسر جهان از اعتبار بالائی برخوردارند ولذا رئیس جمهور با پیشنه قضاء در نزد مجامع بین المللی  نسبت به سایر مشاغل اعتبار بیشتری خواهد داشت نگارنده اگر رئیس جمهور هم بشود افتخارش به شغل سابق قضائی اش با 21 سال کار صادقانه  بیشتر خواهد بود به امید شرکت پرشورمردم در انتخابات ومن الله توفیق رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق قاضی بازنشسته ووکیل پایه یک فعلی دادگستری ایران

/ 1 نظر / 34 بازدید

برای ریاست جمهوری دریچه دید باید خیلی وسیعترازاین باشد.اینکاربرنامه های کلان وکاملا کاربردی وقابل اجرالازم دارد.درکلام اصلاح وعمل به اسلام وقانون خیلی اسانترازساختن ویرانه های جامعه است.