محاکمه 8 سال عملکرد دولت دکتر احمدی نژاد یا گزارش 100روزه

 بنام خدا

آنچه مردم بطور مستقیم ازآقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم از رسانه عمومی سیمای جمهوری اسلامی ایران درتاریخ5/9/92 دیدند وشنیدند بیشتر شباهت به محاکمه یکطرفه 8سال عملکرد دولت رئیس جمهورسابق آقای دکتر احمدی نژاد بود تا گزارش 100روزه آقای احمدی نژاد تا آخرین روزهای دولت خود مدعی بود که دولت وی پاکترین دولت در تاریخ کشور بوده است وبیشترین کارمفید و سازندگی را هم درکشورنسبت به دولت های بعد از انقلاب داشته است قضاوت در مورد صبحتهای مستقیم رئیس جمهور محترم فعلا زود است به سیمای جمهوری اسلامی پیشنهاد می شود که ازآقای احمدی نژاد دعوت شود که اوهم بطورزنده وبه همان مدتی که به آقای دکترروحانی وقت دادند وقت بدهند تا ازعملکرد دولت8ساله خود دفاع کند قطعا اگر این اقدام صورت گیرد سیمای جمهوری اسلامی در آن روز پربیننده ترین روز سیما را در تاریخ تجربه خواهد نمود اگر این پیشنهاد مورد موافقت سیما قرارگیرد به قوه قضائیه پیشنهاد می شود بعد ازاین دفاع هیئتی ازقضات عالی رتبه مامور به رسیدگی شوند تا چنانچه درتضییع حقوق بیت المال جرمی رخ داده یا اموالی بناحق به تاراج رفته یا بی تدبیری ناشی از قصوریا تقصیر موجب تضییع بیت المال گردیده پرونده کیفری وحقوقی تشکیل و احکام عادلانه اسلامی صادرگردد تا درس عبرتی برای آیندگان باشد تا ازاعتماد وامانت مردم سوء استفاده نکنند   

 رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری

/ 2 نظر / 9 بازدید
احمدی

آقای احمدی نزاد اگر هنوز به ادعای سابق را قبول دارد بطور رسمی از صدا وسیما تقاضای دفاع بنحو زنده را بنماید

روح الله

دست هایی که درحال خدمتند-مقدس ترازلبهایی هستندکه دعا می خوانند