نقد وبررسی ماده1 لایحه قانون اصلاح قانون مالیاتها در مجلس (قسمت اول مکرر)

بنام خدا

پس از اینکه به نقد وبررسی قانون اصلاح مالیاتها که با طرح یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است پرداختم با جستجو دراینترنت متوجه شدم که ماده یک قانون اصلاح تغییر نموده است اما نمی دانم که پس از طرح در مجلس شورای اسلامی به سازمان مالیاتی عودت داده شده وبا تغییر ماده 1 واضافه کردن دو ماده در انتها مجددا ارسال گردیده ویا اینکه زمانی که در اینترنت برای اظهار نظر بوده بعد از اظهار نظر نسبت به ماده یک تغییر یافته است در هر حال مقدمه توجیهی که قبل از ماده یک توسط سازمان مالیاتی بیان شده بود به قوت خود باقی است یعنی به 10800 ساعت نفر کار کارشناسی مراحل قبلی برای ویرایش بعدی که موجب تغییر در ماده 1 واضافه کردن کردن دو ماده درانتهای مواد باید باید ساعتهای دیگر اضافه گردد که اگر فرضا 200 ساعت کار کارشناس نفر اضافه گردد میزان کار کارشناسی نفر به 11000 ساعت نفر می رسد که طبعاً هزینه های دیگری صرف شده است ماده یک تغییریافته بشرح ذیل است

ماده1-متون زیربه عنوان مواد(3)،(4)،(5) الحاق می شود

  «ماده 3- در مواردی که به استناد فرامین و مجوزهای حضرات امام خمینی (ره)‌ یا مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر آستانهای مقدس و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به اشخاص مذکور و سایر اشخاص که از معافیت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، از تاریخ اجرای این اصلاحیه نسبت به کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود مطابق این قانون مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

تبصره - درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای اقتصادی مشمولان ماده (2) این قانون از قبیل صداوسیما، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز که به غیر از طریق شرکت تحصیل می‌شود، صرف‌نظر از محل واریز و مصرف درآمدهای فوق‌ مطابق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.»

ماده 4- بدهی‌های مالیاتی اشخاص به عنوان هزینه‌های اجتماعی و شهروندی آنان، بدهی به آحاد جامعه تلقی شده و پرداخت آن مقدم بر پرداخت وجوهات شرعیه می‌باشد. در اجرای حکم این ماده، پرداخت وجوهات شرعیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.»

ماده 5- اشخاصی که ارزش مجموع ثروت آنها از محل دارایی‌های منقول و غیر منقول بیش از بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال باشد، نسبت به هر سال تملک دارایی‌های مذکور مشمول مالیاتی به نرخ دو در هزار می‌شود، نرخ مالیات مذکور در مورد آن بخش از دارایی‌ها که مستقیماً در فرآیند تولید اقتصادی قرار می‌گیرد، از قبیل واحدهای تولیدی، معدنی،‌خدماتی، کشاورزی و همچنین سهام و هرگونه سرمایه‌گذاری که مستلزم مشارکت در سود و زیان است، معادل نرخ صفر منظور می‌شوند.

ماده 3 در تعارض با تبصره 3ماده 2 قانون مالیاتها ست

تبصره3 ماده2 بیان میدارد

معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(ره)یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشد بر اساس نظر مقام معظم رهبری است

بدون حذف تبصره 3از ماده 2 ماده 3، در تعارض با آن می باشد

راجع به ماده4 توضیحی لازم است پنجمین همایش مالیاتهای اسلامی  با همکاری سازمان مالیاتی کشور در25/بهمن ماه1391  در دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید ظاهرا همکاری سازمان مالیاتی بیشتر در جهت تامین بودجه این همایش ها می باشد شاید ماده 4 نتیجه گیری سازمان مالیاتی از این همایش های اسلامی است!! زیرا بنظر نمی رسد در مواد اصلاحی رنگ وبویی از موازین اسلامی وجود داشته باشد در حالی که مراجع معظم تقلید مالیات را جزء مخارج وموونه سال دانسته اند آوردن چنین ماده ای واقعا کم لطفی است بر فرض که کسی سال خمسی اش زودتر از سال مالیاتی اش باشد احتساب آن در مالیات با وجود این همه هزینه های قابل احتساب مطمئناً در آمد سازمان مالیاتی را کم نمی کرد قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید به سمت وسویی سیر کند که باورهای اسلامی مردم تقویت شود نه اینکه کسانی که قید وبندی به تکالیف شرعی ندارند آسوده وراحتر از کسانی باشند که در قید وبند تکالیف شرعی اند

اما ماده 5-با لازم الا جرا شدن قانون مالیاتهای اسفندماه 1366تا لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای اسفند1380 به مدت 14 سال مالیات بر دارائی در مواد3ت17 وجود داشت علاوه بر این مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب9/12/67 با اصلاحات مصوب 2/2 71 نیز وجود داشت بنظر نظام مالیاتی توفیقی شایسته در اخد مالیات بر دارائی نداشته که در اصلاحات اسفند1380 مواد 3تا 17 حذف گردیده است بهتر است سازمان مالیاتی گزارش جامع ومستدل ومستند ازنحوه  ومقدار وچگونگی اجرای مواد 3 تا17 ومالیات تعاون ملی تهیه وبه مجلس ارائه نماید اگر موفق در اخذ مالیات بر دارائی املاک وتعاون ملی بوده چرا در سال 1380 مالیات بر دارائی حذف شده است واگر موفق نبوده آزموده را آزمودن خطا است وچنانچه اخیرا با مطا لعات وتحقیقات ولوازم وابزار جدید به این نتیجه رسیده است که از دارائی که به دومیلیارد تومان می رسد با شرایط ذیل آن باید مالیات اخذ کند حداقل در مقدمه توجیهی آن تحلیلی از آن می نمود اشتباه نشود که نگارنده با اخذ مالیات بردارائی مخالف است بر عکس نگارنده کاملاً موافق است اما نه به سبک و سیاق ماده 5 اصلاحی اگر فرض بشود دومیلیارد تومان دارائی شخصی که فعالیت تولیدی، معدنی ، خدماتی در قسمتی از دارائی اش نداشته مشمول مالیات گردد آیا با 4 میلیون تومان مالیاتی که نهایتاً برای دو میلیارد تومان اخذ می گرددمی توان فقط حسابسرسی دو میلیارد تومان را نمود؟ البته اگر شخصی چندین میلیارد تومان دارائی داشته باشد که در کارهای تولیدی،معدنی، خدماتی بکار گرفته باشد نباید هرچه قدر هم سود می برد مالیات گرفت لابد هما نطور که تا کنون از صاحبان سرمایه میلیاردی تا کنون مالیات واقعی گرفته نشده این روند همچنان باید ادامه یابد !! مالیات صفر تاسیس جدیدی است که از ابداعات دولت فعلی وسابقه ای در قوانین مالیاتی تا کنون نداشته  و به جای معافیت مالیاتی مالیات صفر در نظر گرفته می شود البته آنچه از زبان مسئولین مالیاتی در مورد در نظر گرفتن مالیات صفر بیان شده این است که مالیات صفر  درعمل واجرا مانند معافیت مالیاتی است وبرای آمار وبرنامه ریزی در کشور انجام می پذیرد لابد مفهوم آن این است که مالیات را حساب می کنند وبعد از برآورد مبلغ مالیات معادل مالیات رقم صفر قرار می دهند حال این چه آمار وبرنامه ریزی است که میلیون ها یا میلیاردها تومان باید برای آن هزینه صرف کرد بسیار جای بحث دارد البته اگر می گفتتد می خواهیم ازدر آمدهای دیگر در کشور که زیر چتر ما نیستند سر در بیاوریم توجیه بهتری بود اما شاید توجیه موجّه دیگری داشته باشد که نیاز به ابهام زدائی است لازم به ذکر است اگر این ماده با همین سبک وسیاق تصویب شود در دنیا بی نظیر خواهد بود زیرا در کشورهای سرمایه داری اداره کشور از دریافت مالیات از سرمایه داران است اما در کشور ما سرمایه داران با سود فراوان از مالیات معافند !!ولی حقوق بگیران دولتی وکسبه جزء باید مالیات بدهند !!پایان قسمت 1 مکرر ومن الله توفیق

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید