بله آقای رئیس جمهور شما درست می گوئید اما

بله آقای رئیس جمهورشما درست می گوئید اما...

بنام خدا

آقای رئیس جمهور شما کاملا درست می گوئید ما نه یک نظام مالیاتی شفاف داریم ونه یک نظام تامین اجتماعی جامع ومتاسفانه نمی خواهیم که نظام مالیاتی شفاف داشته باشیم چون رانت خوارها و ویژه خواران دربدنه نظام اسلامی نفوذ کرده اند هرسال یک تغییراتی درمواد قانون مالیاتها می دهیم وهرچند سال یکبار هم تغییراتی درکل مواد آن می دهیم که این تغییرات نه تنها قانون را شفاف وبهترنمی کند بلکه بر ابهام وپیچید گی های آن می افزاید شما آیا ازمقررات مالیات اسلامی شفاف تر سراغ دارید  فهم خمس وزکات حتی برای بچه های دبستانی هم راحت است اما الان حتی استاتید دانشگاهها بعلت پیچیدگی وتکثر مواد قانونی وآئینامه ها وبخشنامه ها ازقانون مالیاتها سردر نمی آورند نگوئید نمی شود مالیات اسلامی را نمی توان قانونمند کرد  چطور مجازات اسلامی را می توان قانونمند کرد اما مالیات اسلامی را نمی توان قانونمند کرد !!درصورتی که بنظر اول باید امور مالی واقتصادی اسلام قانونمند شود بعد مجازات اسلامی قانونمندگردد شما دستوردهید که پرونده های مالیاتی همین ویژه خواری که در مصاحبه تلویزیونی 17/11/92از آن سخن گفتید بررسی کنند کسی که5/8تا10هرار میلیارد ریال پول بیت المال در اختیارش است حداقل به همین اندازه هم ثروت دارد ولی شاید 1درصد هم مالیات واقعی خود را نپرداخته باشد اما بعضا دیده شده همین نظام مالیاتی فعلی که می توان ازآن تعبیر به نظام مالیاتی علی الراس نمود بعضا به اندازه درآمد بعضی از اصناف مالیات   تعیین   می کنند که مودیان برای کاهش مالیات مراحل طولانی اعتراض را سپری می کنند شما بیایید کف وسقف درآمد ودارائی را درکشورتعیین کنید تا کف درآمد ودارائی را ازپرداخت مالیات معاف کنید وازکف درآمد ودارائی به بالا  قانون مالیات اسلامی که بسیار شفاف است اجرا کنید هم نظام مالیاتی شفاف خواهید داشت که با فرهنگ واعتقاد دینی مردم سازگار است وهم کمتر کسی می تواند ازمالیات فرارکند وحتما هم درصورت اجرا آنقدرمنابع مالی بدست می آورید که نظام تامین اجتماعی را هم می توانید براحتی پوشش دهید وبرای اقشار محروم آموزش وبهداشت ورفاه نسبی را بدون نیازبه سایر منابع درآمدی کشور تامین نمائید وخواهش هم از اقشار مرفه برای انصراف از یارانه ننمائید پیش نویس قانون مالیات اسلامی که سعی شده نواقص نظام مالیاتی فعلی را نداشته باشد با صرف زمان بسیار ودقت وحوصله فراوان با ملاحظه کاستیهای قانون مالیاتها توسط نگارنده تنظیم گردیده ودر وبلاگ آراء برتر قابل ملاحظه است ونگارنده آمادگی دفاع از آن را درمقایسه با قانون مالیاتهای فعلی در مناظره با کارشناسان امورمالی ومالیاتی دارد در پایان ازآنجا که ازرانت خواریها وسوء استفاده ازبیت المال  تاکنون بیشترین صدمه به اقشار آسیب پذیروارد شده  است اگر توانستید ازرانت خوارها و ویژه خوارها وسوء استفاده کنندگان ازبیت المال ،مالی را به بیت المال برگردانید پیشنهاد می شود به جای واریز به خزانه کشور حسابی مخصوص اقشارمحروم و آسیب پذیربازکنید وتمام  آنرا که حسابی هم در قانون بودجه برای آن در نظر گرفته نشده به  حساب مخصوص واریز کنید  وتمام آنرابرای رفاه این اقشاراستفاده کنید چون واریز به خزانه با توجه به ریخت وپاش هائی که مرسوم است وگستردگی هزینه ها مانند سطل آبی است که به دریا می ریزید چیزی قابل توجه دست محرومین را نمی گیرد موفق باشید

                          رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق

/ 0 نظر / 26 بازدید