یارانه های نقدی در مقایسه با پس اندازهای بخش خصوصی

 

   یارانه های نقدی در مقایسه با پس اندازهای بخش خصوصی

     درهفته گذشته دو رویداد مهم بانکی رخ داد،یکی افزایش سرمایه بانک پاسارگاد از هفت هزار میلیارد ریال به بیست وسه هزار میلیارد ریال که قرار بود ظرف یک هفته انجام گیرد که باتوجه به استقبال بخش خصوصی در دو روز انجام پذیرفت،یعنی افزایش پانزده هزار وچهارصد هزارمیلیارد ریال، ثبت و پذیره نویسی پایان یافت.

 رویداد دیگر فروش پنج درصد سهم پست بانک که در مدت شش دقیقه با اعلام ششصد وپنجاه میلیارد ریال پایان پذیرفت.

 حال دو رویداد بانکی که شاید یک صد هزارم  پس اندازهای بخش خصوصی هم نشود را درذهن خود داشته باشیم وبه سراغ یارانه های نقدی برویم، چنانچه دولت به شصت میلیون نفر یارانه بر مبنای هشتصد وده هزار ریال بپردازد،حاصل ضرب آن رقم پرداختی چهل وهشت هزار وششصد میلیارد ریال می شود.

پانزده هزاروچهارصد میلیارد ریال افزایش دو روزه بانک پاسارگاد را بر هشتصد وده هزار ریال یارانه دو ماهه تقسیم کنیم برابر است با یارانه دو ماهه نوزده میلیون دوازده هزار وسیصد چهل و پنج نفر(19012345) جمعیت کشور وچنانجه یارانه دو ماهه بر فروش شش دقیقه ای پنج درصد سهام پست بانک تقسیم کنیم برابر است با یارانه دو ماهه هشتصدو دوهزاروچهارصدو شصت ونه نفر(802469) جمعیت کشور،البته جای نگرانی نیست چون این افراد که بنظر اقلیتی بیش از دوسه هزار نفر نیستند هم خمس پول خود را داده اند وهم مالیات آن را!!قبول ندارید از دفتر مراجع تقلید و سازمان امور مالیاتی استعلام کنید واین پولها تمیز تمیز است وخیالتان راحت باشد ونگران نباشید که این پولها میتواند در هر فعالیت اقتصادی حرف اول را بزند!! دولت ومجلس با چتر نظارتی خود حرف اول را خود می زنند مانند افزایش قیمت مسکن دردو سه سال پیش که فورا دولت و مجلس دست بکارشدند وقیمت ها را به قیمت اول خود باز گرداندند!!!

                                                                                                                                                                       

/ 0 نظر / 25 بازدید