ماست مالی قبض های اشتباه گاز خانگی

بنام خدا

 نگارنده مستاجر یک منزل مسکونی درمنطقه یک تهران می باشم دو قبض صادره از شرکت گاز برایم تعجب آور بود

اولین قبض گاز بها مربوط به28/7/1390تا7/9/1390(برای39روز)425 مترمکعب ومبلغ گاز بها151000 (صدوپنجاه ویک هزارریال)

 وقبض بعدی از7/9/1390تا10/10/1390(برای33)روز6033مترمکعب و مبلغ گاز بها10237000(ده میلیون ودویست وسی هفت هزار ریال)

اهالی منطقه یک تهران به خوبی می دانند که وضعیت آب وهوایی در این منطقه تقریبا از28/7/90تا10/10/90 یکسان بوده است بنابراین برای قبض دوم فقط با توجه به قبض اول یک احتمال بیشتر وجود ندارد وآن این است که مامور کنترل نویس به جای ثبت حدود3000 متر مکعب مصرف 425 مترمکعب نوشته است که این اشتباه باعث شده مقدار زیادی از مصرف برای قبض دوم درپلکان 12 یعنی متر مکعبی3500 ریال قرار گیرد وهمین باعث شده که به جای گاز بهای 200 تا270 هزار تومان یک میلیون وبیست وسه هزارهفتصد تومان قبض صادر گردد وقتی برای اعتراض به همراه مالک به اداره گاز در خیابان افریقا مراجعه کردیم امور مشترکین قبض فعلی وقبض قبلی را نگاه کرد وبدون اینکه توضیحی بدهد گفت قبض اشتباه شده وباید اصلاح گردد گویا نظایر این قبض فراوان بوده است که اصل قبض اشتباه شده راهم گرفتند اداره یا شرکت گاز ظاهرا باقبض بعدی بدون اینکه اشاره ای به قبض اشتباه شده بکند به زعم خودشان اشتباه را برطرف  کرده اند به این صورت که مبالغی از قبض اشتباهی کم کردند وبقیه را بدهی قبلی منظور نموده اند که درقبض سوم که قبض به اصطلاح اصلاح شده است چنین آمده است

از تاریخ10/10/90تا15/11/90 برای35روز3604مترمکعب ، لازم به ذکر است درفواصل قبض سوم وضعیت آب وهوا با دودوره قبل تقریبا یکسان بوده است وگازبها برای این دوره2787866 ریال(دومیلیون وهفتصدوهشتادوهفت هزاروهشتصدوشصت وشش ریال )اما رقم قبلی در قبض اشتباهی که مورد اقرار اداره گاز بوده از رقم10237000به رقم9359733(نه میلیون وسیصدوپنجاه ونه هزارو هفتصد وسی وسه ریال)یعنی از مبلغ قبلی قبض اشتباهی 877267(هشتصدوهفتادوهفت هزارودویست وشصت وهفت ریال )کم کرده اند وبدین گونه اشتباه را اصلاح کرده اند!!!!! که این عملکرد شائبه تعمد درصدورر قبض های اشتباهی را تقویت می کند در صورتی که صحیح آن بود که متر مکعب قبض این دوره را برای دو دوره قبلی منظور می کردند که در این صورت بدهی قبلی می بایست 5575732(پنج میلیون وپانصد وهفتادوپنج هزاروهفتصدوسی ودوریال)باشد. البته قبضهای مورد استناد موجود وقابلیت پیوست نمودن به این متن را داشت ولی چون ممکن است موجر بنده دوست نداشته باشد که اسمش مننشر شود واعتراض مجدد را نتیجه بخش نمی داند از پیوست نمودن تصویر قبضها خوداری شد البته بنده هم اعتراض مجدد را بی نتیجه می دانم وبرای وقت خودم ارزش قائلم اما چون باید گاز بهای یک واحد را بپردازم واضافه پرداخت غیر قانونی تا این مبلغ را ظلم به خود وخانواده ام می دانم با طرح دعوی در مرجع قضائی حق خود را استیفاء می کنم ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته مورخ1/7/1390)

/ 1 نظر / 76 بازدید
انصاف

گمان نمیکنم که اشتباه سهوی باشد آخر تفاوت مصرف بسیار زیادرا اداره گاز در دوقبض متوالی متوجه نمی شود شاید از این اضافه گرفتن ها درصدی هم به خودشان برسد