فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات

فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات

      اهل فن بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات واقعی فرق قائل شده اند، اجتناب از پرداخت مالیات، بنحوی که مودی مالیات با کمک گرفتن از مشاورین مالیاتی، یا بعضاً مطالعه قوانین مالیاتی راههای واقعی را بدست می آورد، که از مقررات و ضوابط قانونی برای عدم پرداخت از مالیات واقعی استفاده کند، در مورد اجتناب از مالیات، نمی توان متعرض مودی شد، چون آنچه ارائه می نماید مطابق با قانون است و کشف خلاف قانون نیز برای مأمورین غالباً میسر نیست اما فرار مالیاتی استفاده از وسایل و ابزار تقلبی برای فرار از مالیات است، که فرار مالیاتی در قانونگذاری از سال 1337 تا سال 1380، جرم کیفری با مجازات حبس از سه ماه تا دو سال بود که در اصلاحات سال 1380، از فرار مالیاتی در ماده 201 قانون مالیاتها حبس زدایی شد و حتی جریمه نقدی نیز برای آن در نظر گرفته نشد، البته شاید عدم کشف جرم فرار مالیاتی در مدتی که قانون لازم الاجرا بوده موجب گردیده که از قانون حبس زدایی گردد، در پاسخ به این ادعا می توان گفت که جرائم دیگری در قانون مالیاتها که از حیث اهمیت کمتر از فرار مالیاتی است هنوز حبس در آنها پابرجاست، وعدم کشف جرم در سیستم مالیاتی کشور در این جرائم نیز همانند فرار مالیاتی با تحقیقی که نگارنده بنحو شفاهی در سازمان مالیاتی از مسئولان مربوطه بعمل آورد، بر همان روال جرم مالیاتی بوده است، وجود مجازات کیفری با توجه به اهمیت فرار مالیاتی حداقل آثار ترهیبی داشته است و چه بسا در آینده ممکن بود که مدیرانی توانا می توانستند، مصادیق جرم مالیاتی که تعداد آن هم کم نیست، شناسائی و قانون را اجرا نمایند. البته بعد از اصلاحات قانون مالیاتها در سال 1380، در مجله مالیات که مربوط به دانشکده علوم اقتصادی وابسته به وزارت امور و اقتصاد و دارایی می باشد، در شماره های 35، 36، 37، 38، در مقالاتی به نقد و بررسی اصلاحات بعمل آمده سال 1380 پرداخته است، اما راجع به جرم زدایی از فرار مالیاتی مطلبی نداشته است، گویا سازمان مالیاتی کشو رهم با این حذف که از مسئولیتهای سازمان کاسته است موافق بوده است. اما چطور می خواهد با فرار مالیاتی که بصورت فرهنگ در بسیاری از مؤدیان مالیاتی درآمده است مقابله کند، قابل تأمل و بحث است.

آقای احمد امامی در پایان نامه خود با موضوع بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در شرکتها (با تأکید بر مودیان بزرگ) در نتیجه گیری علل موثر فرار مالیاتی را چنین بیان می کند :

«1- فقدان سیستم کنترلی موثر   2- فقدان ضمانتهای اجرایی لازم   3- کمبود تخصص در کارشناسان مالیاتی   4- مشخص نبودن نحوه بکارگیری درآمدهای مالیاتی   5- عدم آشنایی و شناخت کافی مؤدیان نسبت به مفاهیم مالیات   6- نرخهای مالیاتی[9]»

نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی (رضا نیکخوی منفرد)

/ 0 نظر / 128 بازدید