پیش نویس قانون مالیات اسلامی

مقدمه

بنام خدا

امروز می توان گفت که موضوع مالیات با حقوق تمامی افراد کشور حتی آنهائی که معاف از مالیات هم هستند ارتباط دارد چون هر حکومتی با اخذ مالیات از افراد ی که می بایست مالیات پرداخت کنند اعمال حاکمیت می کند درکشور ما تا زمانی که نفت منبع درآمد حکومت نبوده اخذ مالیات جهت اداره کشور حرف اول را می زده وبا وجود نفت نیز مالیات بعنوان مهمترین منبع در آمد بوده واکنون بحث اداره کشور بدون نفت جزء برنامه های مهم کشور است  اولین باری که به مسائل مالیاتی توجه نمودم حدود بیست سال پیش  در پرونده قضائی بود که بیان می شد مشکل عمده پرونده بخاطرکم پرداخت کردن مالیات بوده که کنجکاوی در همان زمان باعث شد با دقت تک تک مواد قانون مالیاتها را مورد مطالعه ونقد وبررسی قرار دهم که ازآن زمان با توجه به تسلطّم به مباحث مالیاتی موجب شد که مطالعاتم را در زمینه مالیات گسترش دهم که پس از اینکه موقعیتی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا پیش آمد با علاقمندی عنوان پایان نامه خود را جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وبرقراری عدالت اجتماعی انتخاب کرده وبدین لحاظ دامنه مطالعاتم در موضوع مالیات با بررسی وتحقیق درمورد مسائل مالیاتی گسترش یافت که نهایتاً در تابستان سال 89 از موضوع پایان نامه دفاع نمودم ومهمترین نتیجه ای که از پایان نامه بنظر استفاده می شود بلحاظ نا کارمدی ومعضلات بسیارنظام مالیاتی کشور رویکرد به مالیات اسلامی بوده ونگارنده حوزه های علمیّه را برای تدوین مالیات اسلامی دارای شرایط لازم می دانستم ومکاتباتی با حوزه هم داشته ام که در وبلاگ آراء برتردرج گردیده است متاسفانه رغبتی شایسته در حوزه به این مهم ندیدم ووقتی متوجه شدم که مجدداً همین قانون مالیاتها با اصلاحات کلی قرار است در مجلس طرح شود فکر تدوین پیش نویس قانون مالیات اسلامی درمن شکل گرفت وزمانی که قانون اصلاحات قانون مالیاتها با یک فوریت در مجلس طرح گردید وبا بازبینی کل مواد اصلاحی با وجود اینکه نزدیک به 11000ساعت نفر کارشناسی  طبق آمار ارائه شده در آن کار شده اشکالات بسیاری را در آن یافتم که شروع به نقد مواد اصلاحی نمودم که هم اکنون 6 ماده اصلاحی آن در وبلاگ آراء برتر قابل ملاحظه علاقه مندان است که در همین زمان با توجه به آشنائی نسبی با مقرارات اسلامی این توانائی را خود دیدم که بتوانم پیش نویس قانون مالیاتها را بنویسم وهمانطور که از اسم آن مشخص است پیش نویس است نه قانون گرچه سعی فراوان در آن شده که ایرادات واشکالات وارد بر سیستم مالیاتی در آن دیده نشود اما ممکن است مصون از اشتباه یا خطا نباشد اینجانب به ضرس قاطع بیان می دارم که کارشناسان اقتصادی ومالی کشور با توجه به مطالعاتی که در نوشته های آنها داشتم قطعاً این پیش نویس را با همین سبک وسیاق مفید تر برای طرح در مجلس شورای اسلامی از قانون اصلاح مالیات فعلی خواهند دانست امیدوارم که کارشناسان وحتی غیر کارشناسان با دقّت مواد را مطالعه وآنرا مورد نقد ونظر خود قرار دهند تا  احیا ناً اگر مواردی که لازم است به آن توجه شود ونشده است  مورد توجه واصلاح قرارگیرد وقانونی جامع که مورد اقبال اکثریت مردم باشد در مجلس شورای اسلامی تصویب گردد این پیش نویس قانون مالیات اسلامی به بنیان گذار انقلاب امام خمینی رضوان علیه که دغدغه ای جز اعتلای اسلام نداشت تقدیم می گردد ومن الله توفیق رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق جزا

 

پیش نویس قانون مالیاتهای اسلامی

ماده 1- این قانون جایگزین قانون مالیاتهای غیر مستقیم می گردد

ماده2 – منظور از مالیات اسلامی در این قانون خمس وزکات شرعی است که به اشخاص حقیقی تعلّق می گیرد

ماده3- دارائی و درآمد اشخاص حقوقی با توجه به تعلّق آن به اشخاص  حقیقی موضوع مالیات اسلامی قرارمی گیرد

ماده4- هر شخص ایرانی مسلمان غیر مجتهد مشمول مالیات اسلامی لازم است دارای مرجع تقلید باشد ودراولین اظهارنامه که به سازمان مالیات اسلامی ارسال می دارد مرجع تقلید خود را اعلام کند

ماده5- کسانی که مرجع تقلیدی معرفی نکنند مقام معظم رهبری از حیث دارا ئی ودرآمد مشمول مالیات، مرجع تقلید آنها محسوب می گردد

ماده6-هرمجتهدی که مرجع تقلید نباشد واجتهاد وی برای سازمان مالیات اسلامی محرز باشد ودارائی ودرآمد ش مشمول مالیات گردد همچون سایر مراجع تقلید می تواندمالیات مشمول خود را با صلاحدید  خود مصرف نماید ونیازی به ارسال اظهارنامه ندارد

ماده7- ضوابط مربوط به مقررات مالیات اسلامی در مورد ایرانیان غیر مسلمان نیز اجرا می گردد

ماده8-خمس به 20 درصد سود خالص باقیمانده در یک سال از کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی مازاد بر نیاز خود ونیز به 20 درصد دارائیهای مازاد برشأن اشخاص حقیقی تعلّق می گیرد

تبصره1- تشخیص میزان نیازومازاد بر نیاز بعهده شحص ایرانی طبق عرف براساس شأن اجتماعی، اقتصادی شخص می باشد که در صورت تردید سازمان مالیات اسلامی نسبت به میزان نیاز شخص، سازمان می تواند میزان نیاز سالانه را طبق ضوابط مربوط به شان که در مواد بعدی می آید تعیین کند

تبصره2- تشخیص سازمان مالیاتی طبق تبصره یک قابل اعتراض در دادگا ه عمومی حقوقی می باشد که معترض می بایست طرح دعوی نموده وگواهی آنرا به حوزه مالیاتی خود ارائه نماید

تبصره3-رای قطعی دادگاه عمومی لازم الا تباع است واعتراض مجدد در هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست

تبصره4- رای قطعی دادگاه بنفع هر طرف باشد طرف مقابل علاوه بر هزینه دادرسی، به دو برابرهزینه دادرسی بعنوان جریمه در حق محکوم له  محکوم می گردد که در انتهای رای قطعی به آن تصریح می گردد

ماده 9-دارائی ودرآمد اشخاص حقوقی به میزان سهم اشخاص به دارائی ودرآمد اشخاص حقیقی درمحاسبه دارائی ودرآمد مشمول مالیات اسلامی اضافه می گردد

ماده10-در سایر موارد مشمول خمس،معدن،گنج،مال حلال مخلوط به حرام،جواهراتی که با غواصی به دست می آید، غنائم جنگی،زمینی که کافرذمّی از مسلمان می خرد مطابق ضوابط مذکور در توضیح المسائل مقام معظم رهبری ومراجع تقلید عمل می گردد  

ماده11-مشمولین پرداخت زکات طبق نصابهاوضوابط عنوان شده درتوضیح المسائل مقام معظم رهبری ومراجع تقلید زکات خود راباید به امام جمعه  محل خود بپردازند و ازامام جمعه شهر خود و در صورت نداشتن امام جمعه از نزدیکترین شهری که دارای امام جمعه است گواهی برائت از ذمّه زکات اخذ نمایند

تبصره-گواهی برائت ذمه زکات  در سه نسخه تنظیم می گردد ویک نسخه از آن را پرداخت کننده باید به حوزه مالیاتی منطقه سکونت خود تحویل دهد یک نسخه نزد امام جمعه مربوطه بایگانی می گردد ونسخه سوم متعلّق به پرداخت کننده می باشد

 ماده12- چنانچه پس از پرداخت زکات مازاد بر درآمد پرداخت کننده در سال مالی وی مشمول خمس گردد باید خمس خود را به مرجع تقلید خود پرداخت وتصویر برابر با اصل رسید پرداخت خمس را به سازمان مالیات اسلامی تحویل دهد

 ماده13 -مصرف زکات طبق  ضوابط  ذکر شده در توضیح المسا ئل مقام معظم رهبری ومراجع تقلید توسط امام جمعه شهربا نظارت اداره مالیات اسلامی شهر با اولویت همان محلی که مشمول زکات گردیده مصرف می گردد

ماده14- پرداختی بعنوان خمس به مراجع تقلید غیر از مقام معظم رهبری مانع از این نیست که سازمان مالیات اسلامی بررسی های لازم را در مورد صحت مالیات پرداخت شده بنماید

ماده15- هر ایرانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون خمس خود را به مراجع تقلید غیر از مقام معظم رهبری می پرداخته است همچنان می تواند به مراجع تقلید خود بپردازد وچنانچه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نیز افرادی بخواهند خمس خود را به مرجع تقلید مورد نظر خود بدهند با رعایت مفاد این قانون بلامانع است

ماده16- اتباع خارجی که خمس خود را به مراجع تقلید درایران می پردازند مشمول این قانون نیستند

ماده17- به دارائی ودرآمد اتباع خارجی که در ایران کسب دارائی ودرآمد نموده ویا می نمایند اعم از اینکه در ایران سکونت داشته باشند یادرخارج از ایران ضوابط مربوط به مالیات اسلامی نیز قابل اعمال است مگر اینکه بین دولت ایران ودولت متبوع خارجی معاهده مالیاتی جداگانه تنظیم شده باشد

ماده18- پرداختی به مراجع تقلید چنانچه بنحو صحیح وبه میزان درآمد مشمول مالیات باشد موجب برائت مالیاتی در سال مالی پرداخت کننده خواهد شد

 تبصره-پرداخت کننده باید تصویر برابر با اصل رسید پرداختی خود را به حوزه مالیاتی محل دارائی ویاکسب درآمد تحویل داده ورسید دریافت دارد

ماده19-پرداخت خمس به مراجع تقلید غیر از مقام معظم رهبری مانع از ارسال اظهارنامه مطابق این قانون نخواهد بود

تبصره- در صورتی که در بررسیهای سازمان مالیاتی مشخص گردد که مالیات پرداخت شده کمتر ازمالیات مشمولی است که می بایست پرداخت شود مابه التفاوت اخذ و ودرصورت تعمّد با تشخیص  سازمان 10 درصد مابه التفاوت بعنوان جریمه اخذ وبه حساب سازمان مالیات اسلامی واریز می گردد

ماده20-چنانچه پرداخت کننده معترض به رسیدگی سازمان مالیاتی در میزان مالیات  باشد می تواند در دادگاه عمومی حقوقی محل دارائی ویا تحصیل درآمد طرح دعوی بطرفیت سازمان بنماید درصورتی که رای قطعی دادگاه بنفع معترض باشد سازمان مالیات اسلامی مکلّف است 10 درصد مابه التفاوت را بعنوان خسارت ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی دادگاه به معترض بپردازد

21-در صورتی که رای قطعی دادگاه بنفع معترض باشد پرونده مامور یا مامورین مسئول به دادگاه اداری سازمان مالیاتی ارسال ودرصورتی که دادگاه مذکور تعمّد یا مسامحه وسهل انگاری مامور یا مامورین را تشخیص دهد علاوه بر مجازات اداری متخلّف یا متخلّفین مکلفند 10 درصد مابه التفاوت پرداختی به معترض را به سازمان مالیاتی بپردازند یا ترتیب پرداخت آنرا با توافق حوزه مالیاتی بدهند

ماده22- رای دادگاه اداری در مورد تخلف کارمند یا عدم تخلف قابل اعتراض از طرف کارمند محکوم شده وسازمان مالیاتی در دیوان عدالت اداری می باشد ورای دیوان قطعی است

ماده 23- -به ترکه فرد متوفّی درصورتی که تا آخرین سال حیات متوفی ورثه مدارک پرداخت مالیات اسلامی از مورّث خود ارائه دهند وسهم الارث به اضافه اموال خو د بیش از شان ورثه نباشد مالیات تعلق نمی گیرد

تبصره- در صورتی که ورثه نتوانند مدارک ارائه دهند چنانچه وضعیت مالی ورثه یا بعضی از ورثه بنحوی باشد که پس از تقسیم ترکه معاف از مالیات از نظر قانون مالیات اسلامی می باشند به وارثین با این شرایط مالیات اسلامی تعلق نمی گیرد وورثه ای که مشمول مالیات اسلامی می شوند باید خمس وزکات را بپردازند وسپس اموال متوفی را تملّک کنند

ماده24-سازمان مالیات اسلامی زیر نظر مقام معظم رهبری است ورئیس سازمان توسط ایشان منصوب می گردد

تبصره- رئیس سازمان مالیاتی دارای یک معاون امور مالی ویک معاون اموراداری است که توسط رئیس سازمان منصوب می شوند

ماده25- تشکیلات سازمان مالیات اسلامی و شرح وظایف معاونین مالی واداری طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد رئیس سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تصویب نهائی این قانون تنظیم و با تصویب مقام معظم رهبری اجرا خواهد گردید

ماده26- تشکیلات سازمان مالیات اسلامی بر اساس امکانات مالی وانسانی موجود سازمان مالیاتهای مستقیم برنامه ریزی می گردد

ماده27- درصورتی که بر اساس تشکیلات جدید سازمان مالیات اسلامی امکانات مالی موجود مازاد بر نیاز باشد با اعلام رئیس سازمان به مقام معظم رهبری ایشان در مواردی که مصلحت بداند مورد استفاده قرار می دهد

تبصره- در مورد نیروی انسانی مازاد بر نیاز به شرح مواد آتی عمل می گردد

ماده28-مسائل مستحدثه که در این قانون ذکر نشده بر طبق  توضیح المسا ئل مقام معظم رهبری وعند الزوم استفتاء از ایشان می باشد که برای سازمان مالیاتی لازم الا تباع ودر حکم قانون خواهد بود

ماده29-مالیات های اسلامی به حساب سازمان مالیاتی واریزودر موارد ماده55 این قانون با اولویت فقر زدائی با نظر مقام معظم رهبری هزینه می گردد

ماده30- به پیشنهاد هیئت دولت درموارد صریح ومعینی از بودجه کشور درصورتی که محل اعتباری برای آن از منابع دیگر نباشد درصورتی که بودجه سازمان مالیاتی اقتضاء هزینه نمودن در موارد ذکر شده را داشته باشد ومعاون مالی واداری سازمان مالیات اسلامی آنرا تایید کند با دستور مقام معظم رهبری اعتبار در اختیار دولت قرار می گیرد

تبصره- درخواست اعتبار طبق ماده30 فقط برای همان سال است که درخواست می شود وچنانچه در سالهای بعد مجددا مورد نیازباشد درهمان سال باید مورد درخواست قرار گیرد

ماده31- بودجه سازمان مالیاتی به پیشنهاد معاون مالی  پس از بررسی های لازم در میزان درآمد ها وهزینه ها به نظر رئیس سازمان مالیاتی رسیده وایشان می تواند به هر طریق و در صورت لزوم با استفاده از  خبرگان و متخصصین وکارشناسان رسمی داخل و خارج از سازمان مالیاتی بررسی  های لازم را بعمل آورده و درصورت لزوم پس از اصلاحات لازم بودجه را به مقام معظم رهبری پیشنهاد نماید پس از تایید مقام معظم رهبری بودجه تصویب می گردد این بودجه از شمول بودجه کل کشور خارج وهیچ اعتباری از بودجه سالانه کشور به آن اختصاص داده نمی شود وهزینه های سازمان مالیات اسلامی نباید حداکثر ازیک پنجم درآمد سازمان بیشتر باشد

تبصره -پس از تصویب بودجه هر سال توسط مقام معظم رهبری کلیات وجزئیات بودجه در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد-

 ماده 32- هر فرد ایرانی در ایران وخارج از ایران  که دارای دارائی ودرآمدی است که  خود رامشمول مالیات اسلامی می داند باید اظهارنامه ای مبنی بر میزان دارائی ودرآمد سالانه وحدود مبلغی را که مشمول مالیات اسلامی طبق ضوابط این قانون است با تعیین زمان برای سال مالی خود به سازمان مالیات اسلامی اعلام کند

تبصره1- چنانچه فرد ایرانی مشمول مالیات اسلامی آنرا کتمان نماید وبا بررسی های سازمان مالیات اسلامی معلوم گردد که مشمول مالیات اسلامی می باشد پس از تشخیص مالیات به میزان مالیاتی که به وی تعلّق می گیرد مشمول جریمه نیز می باشد

تبصره2 در صورتی که حوزه مالیاتی مربوطه احراز نماید که کتمان مالیات عمدی نبوده دو سوم جریمه بخشیده می شود

تبصره3- جریمه کمتر از یک میلیون تومان قطعی وغیر قابل اعتراض  است و درصورتی که جریمه یک میلیون تومان وبیشتر باشد ومودی نسبت به آن معترض باشد می تواند در دادگاه حقوقی طرح دعوی نماید

ماده33- درصورتی که شخص مشمول مالیات دارائی ودرآمد خود را از سازمان مالیات اسلامی مکتوم نگه دارد وسازمان مالیات اسلامی نیز نتواند آنرا شناسائی کند چنانچه درآینده دعوی در مراجع قضائی طرح ونسبت به دارائی  ومنافع درآمد مطالباتی داشته باشد ودر رسیدگی مراجع قضائی به موضوع پرونده وی به هر طریقی معلوم گردد که دارائی ودرآمد مشمول مالیات داشته ومکتوم نموده علاوه بر دریافت مالیات مشمول یک برابر مالیات مشمول بعنوان جریمه به مالیات متخلّف اضافه می گردد

ماده34-اتباع خارجی که در ایران دارائی ودرآمد کسب می کنند از حیث پرداخت مالیات بنحوی با آن رفتار می شود که در کشور متبوع وی به ایرانیان ساکن در آنجا مالیات تعلق می گیرد

 تبصره- چنانچه در کشور تبعه خارجی که در ایران فعا لیت اقتصادی  می کند افراذ ایرانی که فعالیت اقتصادی کنند وجود نداشته باشد تبعه خارجی علاوه بر پرداخت مالیاتی معادل ایرانیان درصورت صلاحدید سازمان مالیاتی تا 10 درصد بیشتر مالیات تعلّق می گیرد

تبصره -مالیات اتباع ایرانی غیر مسلمان مانند مسلمانان می باشد

ماده35- ارسال اظهارنامه حداکثر باید ظرف 15 روز ازمبدأ زمانی سالانه هر شخص مشمول مالیات انجام پذیرد وظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانونی برگ تشخیص میزان مالیات، باید مالیات متعلق پرداخت یا ترتیب پرداخت آن با حوزه مالیاتی مربوطه داده شود

تبصره1- حوزه مالیاتی در صورت تردید نسبت به صحّت میزان مالیات

 در اظهارنامه از هر طریق ممکن حتی با احضار ومصا حبه با مودی مالیاتی می تواند تحقیق وبررسی لازم را بنماید

تبصره2-برگ تشخیص مالیات توسط حوره مالیاتی محل دارائی یا درآمد مودی حداکثر سه ماه از تاریخ وصول اظهارنامه ویا بررسی وتحقیق حوزه مالیاتی به مودی ابلاغ می گردد

تبصره3-  در صورت لزوم در زمانی که بررسی وتحقیق نسبت به اظهارنامه توسظ حوزه مالیاتی صورت می گیرد حوزه مالیاتی می تواند برگ تشخیص موقت صادر وبه مودی ابلاغ نماید

ماده 36- در هر مورد که تحقیق وبررسی در مورد مالیات مودی یا توقیف اموال مودی نیاز به کسب اجازه از دادستان شهرستان برای ورود به مخفیگاه مودی باشد با درخواست حوزه مالیاتی دادستان شهرستان یا معاونین ایشان با دستور ایشان به مرجع انتظامی مربوطه با همراهی مامور یا مامورین انتظامی ومامورین مالیاتی بازرسی انجام خواهد شد

تبصره- در مورد توقیف واقدامات بعدی مقررات اجرای احکام مدنی لازم الاجرا است

ماده37- درصورت تاخیر در ارسال اظهارنامه براساس هرماه یک درصد مالیات مشمول بعنوان جریمه  به مالیات  اضافه می گردد  و      تاخیر کمتر از یک ماه  یک ماه محسوب خواهد شد

ماده38- ارسال اظهارنامه برای کسانی که خود رامشمول مالیات طبق ضوابط این قانون نمی دانند لازم نیست

ماده39-عدم ارسال اظهارنامه طبق تبصره فوق مانع ازآن نخواهد بود که دارائی ودرآمد فردی که خود را مشمول ماده 38 قرار می دهد مورد تحقیق وبررسی مامورین مالیات اسلامی قرار گیرد

ماده40-در صورتی که برای مامورین مالیات محرز گردد که فردی که اظهارنامه نداده بر اساس دارائی ودرآمد خود مکلّف به دادن اظهارنامه بوده مامورین مالیاتی ضمن تعیین مالیات در صورتی که احراز نمایند که عدم ارسال اظهارنامه با تعمّد به منظور فرار از مالیات بوده مالیات مشمول بعلاوه 10 درصد مالیات مشمول بعنوان جریمه عدم ارسال اظهارنامه می بایست پرداخت گردد تا مفاصا حساب مالیاتی صادر گردد

تبصره - مفاد مواد20و21و22 این قانون در مورد ماده40 این قانون نیز قابل اعمال است

ماده41- کسی که یکبار اظهارنامه مالیاتی به حوزه مالیاتی خود ارسال نموده باشد چنانچه به هر دلیلی خود را مشمول اظهارنامه مالیاتی برای سال بعد یا سالهای بعد نداند می بایست در اظهارنامه ضمن بیان دلائل خود مدارک ومستندات را پیوست اظهارنامه نموده وبه حوزه مالیاتی محل خود تحویل داده ورسید دریافت نماید

ماده42- ارسال اظهارنامه  تا چهارماه  با پرداخت جریمه تاخیر قابل پذیرش است وبعد از چهارماه فرد مشمول مالیات مستنکف از پرداخت مالیات شناخته می شود مگر اینکه عذر موجه داشته باشد

ماده43- عذر موجه براساس ضوابط ذکر شده در آئین دادرسی مدنی است ورسیدگی به عذر موجه با سازمان مالیات اسلامی است که در صورت اعتراض به نظر سازمان فرد مشمول باید اعتراض در دیوان عدالت اداری بنماید ورای دیوان قطعی خواهد بود

ماده44- درصورتی که دیوان عدالت اداری نظر سازمان مالیاتی را تایید نمود چنانچه رسیدگی دادگاه تا سه ماه طول بکشد به میزان زمان رسیدگی برای هرماه یک درصد به مالیات فرد مشمول بعنوان جریمه اضافه می گردد وچنانچه رسیدگی دادگاه بیش از سه ماه طول بکشد برای مدت زائد برسه ماه جریمه تعلق نمی گیرد

ماده45-رسیدگی به عذر موجه مانع از وصول مالیات در برگ تشخیص بدون لحاظ جریمه مالیات نخواهد بود 

ماده46-سازمان مالیاتی پس از بررسی اظهارنامه مشمول در صورت لزوم تحقیق در مورد صحت وسقم آن ظرف سه ماه مالیات را به فرد مشمول مالیات ابلاغ می کند وفرد مشمول باید ظرف یک ماه مالیات خود رابپردازد یا ترتیب پرداخت را با توافق سازمان بدهد

تبصره-ابلاغ مالیات مشمول به هر نحوی که مودی از آن مطلع گردد انجام می پذیرد

ماده47 –فردی که خود را مشمول خمس می داند می تواند قبل از رسیدن سال مالی خود نیز مالیات مشمول بر اساس سود بدست آمده را بعنوان علی الحساب هر زمان که بخواهد به حوزه مالیاتی خود بپردازد ورسید دریافت کند وشماره رسید یا رسیدهای خود را در اظهارنامه سالانه جهت احتساب مالیات نهائی خود قید وتصویر برابر با اصل را ضمیمه اظهارنامه نماید

  ماده 48-در صورت عدم اقدام فرد مشمول مالیات درصورت قطعی شدن میزان مالیات وابلاغ  به وی فرد مشمول مالیات مستنکف از پرداخت مالیات شناخته شده واموال مستنکف در داخل کشور از طریق دایره اجرای حوزه مالیاتی ابتدا توقیف وسپس بر اساس تشریفات مزایده به فروش رسیده و مالیات مشمول بعلاوه 10درصد مالیات مشمول بعنوان جریمه استنکاف وهزینه اجرا از محل فروش اموال توقیف شده اخذ وبه حساب سازمان مالیاتی واریز می گردد وسازمان مالیاتی به هر طریق قانونی که صلاح بداند نسبت به وصول مالیات از هر ایرانی مستنکف از پرداخت مالیات اسلامی خارج از کشور حتی با طرح دعوی در دادگاههای خارج ازکشور اقدام خواهد نمود

 ماده49-توقیف اموال به میزان مالیات مشمول بعلاوه ده درصد مالیات

تعیین شده با ارزیابی یک کارشناس رسمی می باشد وتبدیل تأمین در صورت تأیید کارشناس رسمی در مورد ارزش اموال دیگر به میزان مالیات مشمول بعلاوه 10 درصد آن بلامانع است

ماده50- وسایل ضروری برای تحصیل درآمد وامرار معاش ووسایل ضروری ولازم منزل توقیف نمی گردد

تبصره- تشخیص ضروری بود ن برمبنای عرف محل با سازمان مالیاتی است

ماده 51-ایرانیان مقیم خارج از کشوردرهر کشوری که اقامت دارند چنانچه مالیات به آن کشور می پردازند مالیات پرداختی در آن کشور به عنوان هزینه محسوب وبه سود خالص درآمد آنها دریک سال بر اساس ضوابطی که برای ایرانیان مقیم درکشور در نظر گرفته می شود خمس تعلق می گیرد

ماده52-معترض نسبت به میزان مالیات وتوقیف اموال می تواند در دادگاه عمومی حقوقی ایران به طرفیت سازمان مالیاتی طرح دعوی نماید

ماده53– معترض باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات به وی طرح دعوی نموده وگواهی آن را به حوزه مالیاتی خود تحویل دهد

تبصره- معترض باید به حوزه مالیاتی خود میزان مالیاتی که محل اختلاف نیست را پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا که به موافقت حوزه مالیاتی رسیده باشد را بدهندوبرای طرح دعوی اعتراض در دادگاه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت از حوزه مالیاتی ارائه دهد مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند گواهی را ملاحظه کنند وبدون آن دادخواست را ثبت نکنند   

ماده54-درصورتی که معترض تامین نقدی تا صدور حکم قطعی بسپارد در این صورت  از توقیف اموالی که بعنوان مالیات از وی اخذ گردیده رفع اثر می گردد

ماده55-حکم قطعی که از دادگاه عمومی حقوقی صادر می گردد  قابل اعتراض مجدد در هیج مرجعی نیست مفاد مفاد مواد19و20 و21 این قانون درمورد این تبصره قابل اعمال است

ماده56-رای قطعی دادگاه که بنفع هریک از طرفین صادر گردد طرف مقابل می بایست علاوه برخسارات دادرسی طرف مقابل به میزان 10 درصد مالیات مشمول را به طرف مقابل بعنوان جریمه خسارت پرداخت کند

تبصره-جریمه خسارت مودی با درخواست وی از حوزه مالیاتی خود باید حداکثر درظرف یک ماه به مودی پرداخت گردد 

ماده57-هر ایرانی از نظر اقتصادی واجتماعی دارای شأنی می باشد که اموال ودارائیها ودرآمد آن تا حد شان وی ازمالیات اسلامی معاف می باشد

ماده58- این ماده شامل درآمدهای ناشی ازکسب وکاراست ومشمول درآمدهای مالیاتهای اسلامی که ارتباطی با شأن نداشته ودارای نصاب معینی است نمی شود

ماده59-ضوابط مربوط به شان افراد با توجه به شخصیت اجتماعی ومالی  شخص در محدوده مکانی محل سکونت وکسب وکار فرد باتوجه به پیشینه قبلی آن درسالهای گذشته طبق آئین نامه جداگانه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت دولت تهیه وبه تصویب اکثریت نمایندگان کمسیون اقتصادی مجلس می رسد

ماده60- چنانچه دارائی های هرفرد ایرانی بیش ازسه برابر شأن وی باشد یک خمس دیگر به دارائی های وی تعلق می گیرد

ماده61- چنانچه دارائی های فرد ایرانی بیش از پنج برابر شأن وی باشد سازمان مالیاتی می تواند درصد دیگری با توجه به میزان دارآئی ودرآمد بعنوان مالیات حفاظت وامنیت به مودی مالیاتی ابلاغ نماید چنانچه مودی به درصد اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند در دادگاه حقوقی به طرفیت سازمان مالیاتی طرح دعوی نماید رای دادگاه حقوقی در این مورد مطابق با مقررات آئین دادرسی مدنی قابل اعتراض است وپس از قطعیت رای مفاد 20و21و22این قانون در مورد این ماده قابل اعمال است

ماده62- رای قطعی دادگاه قابل اعتراض مجدد در هیچ مرجعی نخواهد بود

 ماده63-چنانچه پس از ارسال اظهارنامه به حوزه مالیاتی اتفاقی رخ دهد که فرد ایرانی که قبلا خود را مشمول مالیات می دانسته وبا اظهارنامه اعلام کرده است دیگر خود را مشمول نداند باید مراتب با اظهارنامه دیگری به حوزه مالیاتی مربوط اعلام گردد حوزه مالیاتی موظف است اظهارنامه دوم را بررسی ونظر خود را به فرد اعلام کننده اظهارنامه دوم ابلاغ نماید

ماده64- چنانچه نظر حوزه مالیاتی دائربرعدم قبول ادعای اظهار کننده باشد اظهار کننده می تواند در دادگاه حقوقی حوزه مالیاتی خود طرح دعوی نماید وگواهی طرح دعوی را به حوزه مالیاتی ارائه دهد اجرا تازمان حکم قطعی از دادگاه متوقف خواهد ماند 

ماده65- چنانچه افرادی مشمول مالیات اسلامی بشوند اما اظهارنامه ای ارائه ندهند سازمان مالیاتی از طریق مامورین مالیاتی درآمد ودارائی این افراد را مشخص و10درصد دارائی ودرآمد مشمول مالیات بعنوان جریمه اخذ می گردد

ماده66- سازمان مالیاتی از تمام وزارتخانه ها وسازمانها وموسسات عمومی وشرکتهای دولتی ونهادهای انقلابی جهت شناسائی اموال مشمول مالیات می تواند کسب اطلاع کند ومدیران مسئول موظف به همه گونه همکاری می باشند در صورت عدم همکاری بالاترین مسئول مربوطه متخلّف محسوب وبه دادگاههای اداری معرفی واین دادگاهها موظفند ظرف سه ماه از وصول گزارش رای خود را نسبت به متخلف اعلام نماید

ماده 67-رئیس سازمان مالیاتی چنانچه تقاضای تعلیق متخلّف را نماید بلافاصله تا صدور حکم قطعی دادگاه اداری اجرا می گردد وقابل اعتراض نمی باشد

ماده68- درصورتی که سازمان یا نهادی فاقد دادگاه اداری باشد سازمان مالیاتی می تواند متخلف را به دادگاه اداری در دادگستری همان حوزه مالیاتی معرفی کند ورسیدگی به پرونده متخلف حداکثر ظرف سه ماه می بایست به نتیجه قابل اجرا منجر گردد

تبصره- مجازات متخلّف منطبق بریکی از مجازات

/ 1 نظر / 3 بازدید
حسن

با سلام خسته نباشید واقعا در تهیه با سلم خسته نباشید واقعا زحمت کشیدید اجر شما با خدا موفق باشید ا