به جای حذف یارانه های بعضی دهک ها ،قانون مالیات اسلامی را اجرا کنید

بنام خدا

اگر دولت می خواهد با حذف بعضی از دهک ها به منابع مالی برای تامین اجرای قانون هدف مندی یارانه ها دست یابد بنظر حذف بعضی از دهکها کار  کاملا صحیحی نیست

زیرا اولا افزایش قیمت حامل های انرژی وحذف بعضی یارانه ها از کالاها مربوط  به تمام جامعه هست گرچه حذف آن ازبعضی از دهکها ممکن است اثری بر وضعیت مالی آنها نداشته باشد ولی آنها چون نبض ثروت کشور را در اختیار دارند اگر بخاطر جبران حذف یارانه اندکی ناچیز به کالا وخدمات خود اضافه کنند آثار آن در زندگی افراد آسیب پذیر کم نخواهد بود آن هم در کشوری که بروکراسی گسترده ای برای نظارت دارد اما آثار اجرای نظارت آن بسیار ضعیف است د یگر اینکه از قدیم ضرب المثلی هست که هر که بامش بیش برفش بیشتر ممکن است کسی حقوق ویا درآمد بالائی داشته باشد اما در کنار آن هزینه های زیادی هم داشته باشد بهترین راه حلی که در مقررات شرع وقانون اسلام پیش بینی گردیده است اخذ مالیات است البته مالیات نه بر اساس نظام پوسیده وپیچیده وغیر شفاف وغیرکارآمد با بروکراسی بسیار هزینه داروبعضا فاسد وسلیقه ای فعلی بلکه بر اساس مقررات دقیق وشفاف وکارآمد مالیات اسلامی اگر َدر نظام اسلامی شان یا به عبارت دیگر حد ومیزان رفاه متوسط افراد جامعه بنحو قانونی تعریف گردد وازکسانی که مازاد برحد متوسط رفاه دارند براساس دارائی ودرآمدشان ازآنها خمس وزکات ودر صورت لزوم  سایر مالیاتهای اسلامی اخذ گردد نه تنها منابع درآمدی یارانه ها برای همه جامعه در یک سال فراهم می شود بلکه به احتمال قوی فقربرای همیشه در کشور ریشه کن می گردد  البته قانونمند کردن مالیات اسلامی نیاز به شجاعت زیادی دارد زیرا با قانونمند شدن مالیات اسلامی شاید لازم باشد خود قانونگذاران یا حامیان مرفه آنان حداقل یک پنجم دارائیشان را به حکومت بدهند وبه راحتی تن به قانونی که قسمتی از اموالشان را از آنها اخذ می کند نمی دهند ولی اگر رسانه های ارتباط جمعی قانونمند شدن مالیاتهای اسلامی را از مجلس مصرانه بخواهند ومدام ومستمر از اسلامی شدن قانون مالیاتها دفاع کنند طبعا دولت نیاز به حذف یارانه بعضی از دهکها برای تامین منابع مالی نخواهد داشت مثلا چند سالی است که رسانه های ارتباط جمعی در تابستان وزمان نقل وانتقال منازل اجاره ای از مالیات مسکن های خالی سخن به میان می آورند اما آیا قانونی برای این موضوع تصویب شده ؟ نه تنها قانونی تصویب نشده که حتی در اصلاح قانون مالیات مطرح در مجلس با طرح یک فوریت هم اشاره ای به آن نشده آیا درست است که افرادی از زمانی که از قانون مالیاتها ، مالیات مسکن های خالی حذف گردید یعنی سال 1380 تاکنون به مرور مسکن های خالی تولید کنند ولی نه بفروشند ونه اجاره دهند؟آ یا این افراد به عبارتی مایحتاج عمومی را احتکار نکرده اند آیا اینها سبب گرانی روزافزون  قیمت مسکن در کشور نشده اند؟حتی اگر برای تعداد افراد خانواده دارندگان مسکن خالی برای هر نفرهم یک واحد مستقل خالی در نظر گرفته شود باز دهها هزار واحد مسکن خالی در کشور وجود دارد ما نمی گوییم مازاد بر نیاز را از آنها بگیرید می گوییم فرض را می گذاریم بر اینکه از راه صحیح قانونی وشرعی افرادی انبوه واحدهای خالی را برای خود تحصیل کرده باشد اولا باید طبق قانون مالیات اسلامی  مازاد بر نیاز خود را یعنی خمس (یک پنجم) از واحدهای اضافی  خود  را از عین آنها بعنوان خمس بدهند وبه سبب نیاز جامعه موظف اند واحدهای اضافه را اجاره دهند وسالانه خمس منافع از اجاره را نیز بپردازند مطمئن باشید که اگر چنین قانونی درمجلس تصویب شود هم قیمت ملک سقوط می کند وهم قیمت اجاره وحتما بی خانه ها در ظرف مدت کوتاهی با خانه می شوند کشور ما کشور فقیری نیست اگر فقط از میلیاردرهای بعد ازانقلاب که بدون شک وتردید مالیات قانونی خود را نپرداخته اند فقط قانون خمس اجرا شود وبه افرادی که مستحق دریافت خمس هستند یعنی برای افراد فاقد حداقل رفاه هزینه گردد دیگر فقیری در کشور یافت نخواهد شد شما لیست گروه اول (میلیاردرهای بعد از انقلاب)ومیزان دارائیشان ولیست گروه دوم (افراد فاقد حداقل رفاه) را بدهید وسطح رفاه متوسط را هم تعیین کنید محاسبه آن با ما واجرای آن با شما بنابراین از مطالب فوق نتیجه می گیریم که حذف یارانه ها از دهکهای بالا بدون آثار تورمی برای افراد آسیب پذیر نخواهد بود پس قانون مالیات اسلامی که شفاف وبا قابلیت اجرائی آسان با حداقل هزینه و موجب رشد افتصادی است وبا فرهنگ مردم هم سازگاری دارد ومردم هم از آن استقبال می کنند را قانونمند واجرایی کنید نگارنده بازحمات بسیارزحمت اولیه قانونگذاران راکم کرده و پیش نویس قانون مالیات اسلامی راتهیه که قابل ملاحظه در اینترنت می باشد وازنقد وبررسی آن استقبال می کند ومن الله توفیق                             رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید