دولت به محتکرین مسکن های خالی جایزه می دهد

بنطر می رسد که استفاده از آب وگاز بسیار ارزان  مثل زمان قبل از هدفمندی یارانه هابرای آن دسته از مرفهین بی درد که مسکن هائی را بعضا چندین سال برای افزایش قیمت احتکار کرده وخالی نگه داشته اند فراهم است دولت بهتر بود قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه درکشور ابتدا هر واحد مسکونی را دارای یک کنتور مجزای آب ویک کنتور مجزای گازمی کرد، همانطور که درمورد کنترل برق وجود دارد، هم اکنون در مناطقی از شهرهای بزرگ کشور مجتمع های مسکونی زیادی وجود دارد که تعدادی از واحدهای آن خالی است بدیهی است که وقتی آب بها وگازبها ازرقم مصرف شده یک کنتوربا تقسیم بر واحدها محاسبه می شود هرچه واحدهای مسکونی خالی در یک مجتمع بیشتر باشد ساکنین آن مجتمع بیشتر منتفع می شوند برای مثال هم اکنون در منطقه یک تهران برجی وجود دارد که حداقل ده سال پیش عملیات ساختمانی آن پایان یافته ودارای75 واحد مسکونی است که هم اکنون یعنی تا امسال 15 واحد آن ساکن هستند و60 واحد آن خالی است ومعمولابیشتر ساکنین هم ازمالکین  مجموعه مسکونی هستند و اگر ازمالکین محتکر هم نباشند بهره مند ازطرف مالکین محتکر می باشندزیرا وقتی آب بها و گاز بهای مصرفی15واحد بر75 واحد تقسیم می شود می توان گفت که هنوزهم ازیارانه استفاده می کنند وبنابراین این دسته از افراد کشورهم قبل از اجرای یارانه ها وهم بعد از اجرای یارانه بامصرف هر اندازه که بخواهند بهره مند ترین افراد از آب و گاز کشور به قیمت بسیار ارزان می باشند پس می توان گفت دولت به مالکین محتکریامنتفعین از طرف مالکین محتکرجایزه می دهد ویا به عبارتی دیگر حق محرومین رابه متمولین  می دهد. امید است که در اسرع وقت از طرف دولت اقدام شایسته بعمل آید .ومن الله توفیق( رضا نیکخوی منفرد قاضی باز نشسته مورخ1/7/1390)

/ 0 نظر / 24 بازدید