آراء برتر

 
موسسه مالی واعتباری ثامن الائمه وسود تسهیلات آن؟؟؟!!!
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٩
 

بنام خدا

موسسه مالی واعتباری ثامن الائمه وسود تسهیلات آن

موسسه مالی اعتباری ثامن الائمه پس از نگهداری یک میلیون پانصد هزار تومان  (15000000)به مدت چهارماه به اصطلاح خود سه میلیون وپانصد هزار تومان(3500000) تومان به برادر زاده ام وام می دهد ومبنای اخذ اقساط را نیز تقریبا بر مبنای همین مبلغ قرار میدهد که با بازپرداخت دو ساله ونرخ سود 12 درصد164062هزار تومان فسط ماهانه طبق فرمول سود بانکی می شود که حسب اظهار برادر زاده ام 163000 تومان قسط می پردازد درصورتی که یک میلیون و پانصد هزار تومان از پول برادر زاده ام را به خودش وام می دهد  البته ماهانه دونیم درصد به سپرده وی سود میدهد به عبارتی5/9درصد ازپول وی را موسسه بنفع خود برداشت می کند.با ضرب 163000 تومان در24قسط رقم سه میلیون ونهصد ودوازده هزار تومان(3912000) بدست میآید،که چنانچه از این مبلغ دو میلیون تومان(2000000) سرمایه موسسه (وام) بعلاوه یک میلیون و پانصد هزار تومان(1500000) سپرده وام گیرنده وهفتاد وپنج هزار تومان(75000) سود سپرده کسر گردد،سود مستقیم موسسه سیصد سی و هفت هزار تومان(337000) از گیردنده وام درمدت  دو سال از وام دومیلیون تومان می باشد،واین در حالی که سود قانونی برا ی دو میلیون تومان براساس فرمول سود بانکی دویست وپنجاه هزار تومان(25000) بر مبنای 12 درصد در مدت دوسال می باشد،بنابراین  هشتاد وهفت هزار تومان(87000)  سود غیر قانونی ازوام گیرنده دریافت کرده است و چنانچه هر قسطی که پرداخت می شود بر همین مبنا به شخص دیگری وام داده شود بر مبنای فرمول سود بانکی براساس جدول ذیل

مبلغ قسط

تعداد قسط

 

سود هر ماه

163000

24

1

18745

163000

24

2

17930

163000

24

3

17115

163000

24

4

16300

163000

24

5

15485

163000

24

6

14670

163000

24

7

13855

163000

24

8

13040

163000

24

9

12225

163000

24

10

11410

163000

24

11

10595

163000

24

12

9780

163000

24

13

8965

163000

24

14

8150

163000

24

15

7335

163000

24

16

6520

163000

24

17

5705

163000

24

18

4890

163000

24

19

4075

163000

24

20

3260

163000

24

21

2445

163000

24

22

1630

163000

24

23

815

163000

24

24

0

جمع

 

 

224940

دویست وبیست جهار هزار ونهصد چهل هزار تومان هم بطور غیر مستقیم سود می برد،در حالی که برمبنای مقررات بانک مرکزی برای دو سال با نرخ 12 درصد سود کل دویست وپنجاه هزارتومان وقسط ماهانه آن نودوسه هزاروهفتصد پنجاه تومان(93750) که چنانچه همین اقسا ط پس از دریافت به اشخاص دیگری داده شود برمبنای جدول مذکوربشرح ذیل

مبلغ قسط

تعداد قسط

 

سود هر ماه

93750

24

1

10781.25

93750

24

2

10312.5

93750

24

3

9843.75

93750

24

4

9375

93750

24

5

8906.25

93750

24

6

8437.5

93750

24

7

7968.75

93750

24

8

7500

93750

24

9

7031.25

93750

24

10

6562.5

93750

24

11

6093.75

93750

24

12

5625

93750

24

13

5156.25

93750

24

14

4687.5

93750

24

15

4218.75

93750

24

16

3750

93750

24

17

3281.25

93750

24

18

2812.5

93750

24

19

2343.75

93750

24

20

1875

93750

24

21

1406.25

93750

24

22

937.5

93750

24

23

468.75

93750

24

24

0

جمع

 

 

129375

سودآن صدوبیست ونه هزاروسیصدو هفتاد وپنج هزار تومان بنحو غیر مستقیم می باشد،که چنانچه زمانی در جمهوری که قصد بسط عدالت اجتماعی را دارد امر دائر بر این قرار گیرد که مبالغی که بنحو غیر قانونی واز اقشار ضعیف جامعه که با کار وزحمت و تلاش  زیاد قسط هایشان را پرداخت  می کنند وبه جیبب تعداد اندکی سرمایه دار ربا خوارکه از نام ائمه معصومین سوء استفاده می کنند رفته باز پس گرفته و به آنها مسترد شود، مابه التفاوت دو رقم جدول مذکور یعنی224940-129375=95565(نودوپنج هزاروپانصدو شصت وپنج تومان)می گردد که بنظر باید به بیت المال مسلمین بر گردد زیرا گیرنده وام با دریافت 87000تومان به حق خود رسیده وشناسائی افرادی که قسط وام گیرنده بعنوان بخشی از وام در اختیارآنها قرار گرفته مستلزم وقت وهزینه زیاد است که مقرون به صرفه نیست.به امید تحقق کامل عدالت اجتماعی در جامعه                                                        ومن الله توفیق- رضا نیکخوی منفرد

موسسه اعتباری خیریه حضرت محمد (ص)

 تعاونوا علی البروالتقوی درکارنیک وپرهیزکاری همدیگررا یاری کنید

نیازهای مالی خود را با همکاری وهمیاری یکدیگر می توانیم برطرف کنیم امروزشاید دهها هزار نفر درایران ازامکانات اینترنت استفاده می کنند وبسیاری از این افراد دارای ایمیل هستند وازاین طریق می توانند درکارخیر ونیک مشارکت داشته باشند بدون اینکه همدیگر را ببینند وبشناسند بسیاری از افراد خیّر دوست دارند دست نیازمندان واقعی را بگیرند اما آنقدر افراد شیّاد زیاد هستند که نمی توانند اعتماد کنند وحتی به بنیادها وموسسات خیریه هم بعضا نمی توانند اعتماد کنند چون امورمالی این موسسات شفاف وقابل عرضه برای عموم نیست یک هزار تومانی امروز شاید پول توجیبی روزنانه بسیاری ازدانش آموزان است  اما هزارتا هزارتومانی یک میلیون تومان می شود امروزخیلی  ها هم برای دریافت یک میلیون تومان وام چقدرباید به این وآن روبیاندازند اگر عضویت این موسسه به ده هزارنفر برسد وهرنفریک هزارتومان هزینه کنند به یک نفر10 میلیون تومان می توان وام داد واگرهرروزهزارتومان به این صندوق به نحو اعتباری تعهد به پرداخت کنند به سی نفر می توان1 میلیون تومان وام داد

 موسسه اعتباری خیریه حضرت محمد (ص) درتاریخ 29/10/92درروز میلاد این پیامبرخیرورحمت با هدف قرانی تعاون درنیکی وپرهیزکاری تاسیس وعضو می پذیرد وازپیشنهادهای خیراستقبال می کند

شرایط عضویت

 قبول شرایط موسسه با ارسال ایمیل

 تعهد به پرداخت رقم مورد نظر موسسه ازطریق ایمیل به ایمیل موسسه در صورتی که تعداد اعضاء وتعهد به پرداخت رقم به حد نصاب برسد قرعه برای تعلق وام بین اعضا بطریقی که اعضاء پیشنهاد کنند بعمل خواهد آمد

 تعهد اولیه برای عضویت پنج هزارتومان با ارسال ایمیل  درصورتی که رقم مورد تعهد به یک میلیون تومان برسد قرعه کشی صورت می پذیرد

 اعلام شماره کارت بانک توسط کسی که قرعه بنام او درآمده با مشخصات کامل خود

 پس ازاعلام کارت واریزمبلغ مورد تعهد ازطرف اعضاء به کارت بانک شخص برنده

 دریافت صورتحساب برنده قرعه کشی ازبانک و اسکن آن برای وبلاگ آراء برترو یا وبلاگ خفظ برتر قران جهت ملاحظه مدیر وبلاک وموسس موسسه اعتباری واعضاء موسسه

  ازپیشنهاد افراد خیردر ذیل این مطلب جهت پویایی هرچه بهتر موسسه از طریق وبلاگهای فوق وایمیل موسس موسسه استقبال می گردد هدف نهائی این موسسه امورخیر بنحو بسیار شفاف که هیچ ابهامی برای کسی بوجود نیاید ومن الله توفیق رضا نیکخوی منفرد

 ایمیل مدیر موسسهREZA_NIKKHOO@YAHOO.COM

 

 


 
comment نظرات ()