آراء برتر

 
آیا این یک رای برتر است؟
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۳
 

بسمه تعالی

بتاریخ: 8/3/90                            شماره دادنامه: 9002308          گلاسه پرونده: 50/900044

مرجع رسیدگی شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظر خواه: ر -ا: تهران خ گاندی .........

تجدید نظر خوانده: ا -ع  تهران خ گیشا -........

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 855 مورخ 12/10/89 شعبه .... دادگاه عمومی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دادگاه»

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ر - ابطرفیت آقای ا - ع از دادنامه 855-12/10/89 موضوع پرونده 439-89، که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدید نظر خواه به خواسته اعسار و تقسیط از پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وجه یک فقره چک و شصت و چهار میلیون و صد و پنجاه هزار ریال خسارات دادرسی، صادر گردیده است، با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه می گردد که استشهادیه پیوست دادخواست تجدید نظر خواه مطابق با ماده 22 قانون اعسار تنظیم گردیده و در دادخواست استشهادیه به مواردی از پرداخت های تجدید نظر خواه اشاره شده است، ولی بر خلاف معمول رسیدگی به دعوی اعسار، با تعیین وقت رسیدگی شهود احضار نگردیده اند، و در جلسه رسیدگی 7/10/89، دادگاه نخستین، صرفاً به اخذ اظهارات از طرفین پرونده اکتفا و مبادرت به صدور رأی نموده است و حتی در جلسه رسیدگی در مورد پرداخت هایی که تجدید نظر خواه مدعی بوده از تجدید نظر خواه سئوالی نشده است، بنابراین با وجود استشهادیه و استعلامی که دادگاه نخستین از بانک اقتصاد نوین در مورد بدهی تجدید نظر خواه نموده است و بانک مذکور با نامه 1201- 108-23/5/89 پاسخ داده که بدهی تجدید نظر خواه تا تاریخ 23/5/89، هشتصد و پنجاه و هفت میلیون و صد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده (811/185/857) ریال می باشد، اساس استدلال دادگاه نخستین دائر بر اینکه تجدید نظر خواه ادله متقنی ارائه ننموده است، قابل خدشه می‌باشد تجدید نظر خواه در لایحه خود اظهار داشته که حدود سه ماه است که حقوق پرسنل و معلمین پرداخت نشده و اقساط بانک اقتصاد نوین هفده میلیون تومان پرداخت نشده است که با توجه به استشهادیه 23 نفر از معلمین مدرسه که پیوست لایحه مثبوت به شماره 104-21/2/90 است این لایحه پس از پیگیری پرونده و اظهار به اینکه مدارک زیادی در جهت اعسار دارد، با دلالت دادگاه با پیوست 74 برگ ارائه گردید که با بررسی لایحه مذکور و تطبیق آن با مستندات و وجود بعضی ابهامات متعاقب آن لایحه مثبوت به شماره 123-27/2/90 را به پیوست مستندات دیگر ارائه نمود، از آنجا که چک مورد دعوی بر مبنای سازش نامه مورخ 21/7/87 که با حضور طرفین پرونده و وکلایشان در اختیار آقای ا- ع (تجدید نظر خوانده) قرار گرفته است با توجه به لوایح تجدید نظر خواه و مستندات آن و لایحه تجدید نظر خوانده مروری بر آنچه موجب سازش نامه گردیده است، بعمل می‌آید، براساس قرارداد عادی مورخ 27/4/72، خانم ر-ا و آقای سید ا -عو آقای ع-م سرمایه گذاری در خرید ساختمان دبیرستان و شرکت در تأسیس و توسعه آن می نماید، که تجدید نظر خواه مجوز تأسیس مدرسه غیرانتفاعی را داشته است، مطابق بند 3 قرارداد سرمایه گذاری تقریبی سه نفر شریک چهل و پنج میلیون تومان برای خرید ساختمان و تجهیزات لازم ذکر شده و طبق بند 4 قرارداد تعهدات هر شریک سه میلیون تومان عنوان شده و براساس بند 5 که موضوع دعوی تجدید نظر خواه بوده است بیان شده (شرکاء در مالکیت و سرمایه گذاری بصورت هر یک دو دانگ سهیم خواهند شد و نسبت به دریافت اجاره بها پس از پرداخت اقساط همگی مساوی محق خواهند بود و حق مدیریت خارج از قرارداد محاسبه خواهد شد، و برای بازپرداخت اقساط هر یک از شرکاء بصورت تضامنی عمل خواهند نمود) شایان ذکر است که قسمت عمده سرمایه خرید ساختمان مدرسه از وام بانکی بوده است، که سند ملکی دو شریک تجدیدنظر خواه در رهن بانک قرار گرفته و اقساط وام از در آمد مدرسه پرداخت گردیده است، تجدید نظر خواه با ارائه لیست چکهایی در مستند 2 لایحه 123-27/2/90 خود مدعی شده است که دو نفر شریک، سرمایه اولیه خود را پس از مدتی مسترد نموده اند که جمع دریافتی آقای ع-م یکی از دو نفر شریک تجدیدنظر خواه، سی و پنج میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار و سیصد (300/423/35) ریال و جمع دریافتی آقای ا-ع، سی و دو میلیون و دویست و شانزده هزار و صد و پنج (105/216/32) ریال که از این مبلغ، سیزده میلیون و دویست و شانزده هزار و صد و پنج (105/216/13) ریال در تاریخ 3/10/73 و هشت میلیون (000/000/8) ریال در تاریخ 29/1/73 و یازده میلیون (000/000/11) ریال در تاریخ 6/10/76 بوده است، که اگر وصول چنین چکهایی توسط شرکاء تجدید نظر خواه صحیح باشد. اساس شراکت متزلزل شده و با وصف مذکور نمی توان گفت که پس از پرداخت اقساط بانک، هر یک از آنها مالک دو دانگ خواهند شد، اما نمی توان گفت که حقی نیز ندارند، که حقوق خود را در زمان هایی که سرمایه اشان در اختیار مدرسه بوده و اسناد ملکی آنها فک رهن نشده است، یا با مصالحه باید اخذ نمایند، یا براساس کارشناسی در میزان سرمایه گذاری در مدت زمان، آقای ا-ع پس از فروش ساختمان مدرسه در سال 84 به قیمت چهارصد و هفتاد و پنج میلیون تومان ( 000/000/475) دعوی حقوقی اجرت المثل دو دانگ و الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ را بطرفیت تجدیدنظر خواه طرح نموده است، که شعبه ....دادگاه عمومی با استدلال به اینکه سند مالکیت رسمی بنام تجدیدنظر خواه نمی باشد، رأی به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه به دادنامه 250-249-18/3/83، صادر نموده است که با تجدیدنظر خواهی آقای ا-ع شعبه....دادگاه تجدیدنظر استان تهران با دادنامه 1017-27/7/84 با تلقی دادنامه 250-249-18/3/83 به قرار و با احراز مالکیت آقای ا-ع به دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی، ضمن نقض دادنامه اخیرالذکر، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید، که شعبه ....دادگاه عمومی بر مبنای دادنامه شعبه 6 تجدیدنظر، با دادنامه 766-767-31/6/85 با استدلال اینکه با لحاظ این که دو دانگ مشاع مورد در خواست تنظیم سند رسمی آقای ا-ع از طرف خانم ر-ا به غیر انتقال یافته، حکم به بطلان دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 19313 فرعی از 60 اصلی بخش 11 تهران موضوع سند رسمی 6913 مورخ 10/5/84 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی 666 تهران صادر می نماید، که البته منتقل الیه خریدار ملک طرف دعوی در این پرونده نبوده است و موضوع خواسته آقای ا -ع ابطال دو دانگ سند نبوده است با تجدیدنظر خواهی خانم ر-ا دادگاه شعبه ....تجدیدنظر استان تهران با دادنامه 241-3/2/86 دادنامه 766 و 767-31/6/85 را تأیید می کند که پس از تأیید حسب ادعای تجدیدنظر خواه براساس فشارهای روحی و روانی و تهدیدهای آقای ا -ع و ادعای قیمت روز دو دانگ مشاع ملک در سال 85 سازش نامه 21/7/87 تنظیم می گردد که در صدر سازش نامه به دادنامه های مذکور اشاره گردیده است در سازش نامه مقرر می گردد که از بابت دو دانگ مشاع ملک مورد ادعای تجدیدنظر خواه سه میلیارد ریال از طرف خانم ر-ابه آقای ا ع پرداخت گردد که در صورت جلسه سازش قیدی از چکهای پرداختی که سه میلیارد ریال را پوشش دهد نیست ولی تجدیدنظر خواه مدعی است که از بابت سه میلیارد ریال یک چک چهارصد میلیون ریالی به شماره 187438-25/7/88 بانک ملت و یک چک یک میلیارد و صد میلیون ریالی و چک صد و پنجاه میلیارد ریالی که موضوع دعوی است داده است که چک چهارصد میلیون ریال وجه آن وصول شده و از بابت چک یک میلیارد و صد میلیون ریالی دو قطعه زمین وی در  شهرستان کلاردشت توقیف و ضبط گردیده و از بابت چک صد و پنجاه میلیون تومانی با فیش نقدی که مستندات آن را پیوست لایحه مثبوت به شماره 104-21/2/90 مستند 21 نموده پنجاه و سه میلیون تومان پرداخته است بنابراین به استثناء دو قطعه زمین تجدیدنظر خوانده 93 میلیون تومان از سیصد میلیون تومان را دریافت داشته است و این در حالی است که حسب مستندات ارائه شده ملکی را که آقای ا -ع حکم قطعی به ابطا ل دو دانگ مشاع آن دریافت کرده است با سند عادی در تاریخ 4/4/84چهارصد وهفتاد وپنج (475)میلیون تومانبه هومن پروین فروخته شده است که تجدیدنظر خواه در بند هشت لایحه 104-21/2/90 علت فروش ملک را چنین بیان داشته است (در مرداد سال 84: نوسازی با ادامه کار مدرسه به علت فرسودگی ساختمان و تعداد کم شاگرد (20 نفر) موافقت ننمود و مجبور شدم ملک را با توجه به رأی بطلان دعوی آقای ا-ع به مبلغ 475 میلیون تومان به فروش برسانیم و زیان بزرگی را تحمل نماییم که فروش به مبلغ 475 میلیون تومان بود و 230میلیون تومان آن را بدهکاری مدرسه به خود اختصاص داد) که مستندات بدهکاری را پیوست نموده است که تجدیدنظر خواه مدعی است که پس از فروش شریک دیگر تا نزدیک به بیست میلیون تومان از بابت سرمایه گذاری خود اخذ نمود و ادعای دیگر نداشت اما آقای ا ع علی رغم این که سرمایه نقدی خود را پس از مدتی اخذ نمود و در اداره مدرسه و بازپرداخت دیون آن هیچ مسئولیتی را نپذیرفته است در سال 85 بواسطه رأی ابطالی که نسبت به دو دانگ اخذ نمود مدعی قیمت روز ملک نسبت به دو دانگ گردیده است دادگاه با ملاحظه لایحه تجدیدنظر خوانده که در پاسخ به لایحه تجدیدنظر خواه داده و اشارات اجمالی به موضوع مشارکت در مدرسه می نماید و با احراز مقرون به واقع بودن لوایح تجدیدنظر خواه و مستندات پیوست آن و با توجه به استشهادیه اولیه پیوست دادخواست و پاسخ استعلام بانک اقتصاد نوین در مورد بدهی تجدیدنظر خواه و استشهادیه 23 نفر از معلمین محترم مدرسه زهره دادگاه با احراز اعسار تجدیدنظر خواه از پرداخت یک جای محکوم به به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و احراز پرداخت به صورت اقساط به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خانم ر-ا رابه پرداخت پنج میلیون ریال ماهانه تا استهلاک کامل بدهی محکوم به دادنامه  855-12/10/89 می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران


 
comment نظرات ()