آراء برتر

 
نقد وبررسی دادنامه 1012-93 (قسمت دوم)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٩:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱
 

 بنام خدا

البته آنچه در قسمت اول از ایرادات واشکالات وارد بر دادنامه بیان شد منحصربه موارد اعلامی در قسمت اول نبوده بلکه اشکالات بیش از این می باشد که در لایحه تجدیدنظرخواهی به تفصیل بیان گردیده لذا به منظور اجتناب از طولانی شدن از آن صرفنظر می گردد ماحصل قسمت اول رای که مربوط به دعوی خواهان اصلی دائربر مطالبه عوائد مغازه ناشی از قرارداد مباشرت بوده به این دلیل حکم به بیحقی صادر می گردد که تشخیص دادگاه در مورد قرارداد طرفین با کنار گذاشتن قراردادکتبی واقرار خوانده برمباشرت این بوده که  منظورازقرارداد اجاره بوده است؟! برفرض صحیح بودن استنباط دادگاه مال الاجاره هم عوائد مغازه محسوب می گردد ونمی بایست رای به بیحقی صادر کند

اما قسمت دوم رای صرفا به دعوی تقابل اختصاص داده شده که عینا مطالب پررنگ داخل پرانتز ذیل برای بیان چگونگی استدلال دادگاه می آید

2-(درخصوص دعوی متقابل به خواسته مطالبه 500 میلیون ریال با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 7/8/89که اظهار داشته     موکل اش ملک را تا تاریخ 24/2/89در تصرف داشته وحسب توافق مقرر شده ماهیانه مبلغ 25 میلیون ریال بعنوان  اجاره بها به خوانده دعوی  تقابل  پرداخت کند که صرفا 2ماه آن پرداخت شده ونسبت به ماههای بعد چون خوانده در دسترس نبوده وجهی پرداخت نشده وبا این توضیح مسلم است  که نسبت  به دوماه {ماههای بهمن واسفند 87 اجاره پرداخت شده } ونسبت به پرداخت مبلغ مورد توافق نسبت سال 88 ونیز سال 89 از آغاز آن تا 24/2/89 اقدام نشده وبنابراین نسبت به این مدت شرایط تهاتر حاصل است لذا دادگاه صرفا خواهان را نسبت به مبلغ 984/999/154ریال محقق درمطالبه تشخیص ونسبت به این بند به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 565 و519 همان قانون خوانده به پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل نسبت به این مبلغ در حق خواهان محکوم می نماید نسبت به مازاد بر این مبلغ به استناد ماده 295 قانون مدنی و264 همان قانون حکم به بیحقی خواهان صادرواعلام می گردد این رای حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است )

ملاحظه می گردد که  قسمت دوم رای که با شماره 2مشخص شده است صرفا بر مبنای اظهارات وکیل خواهان دعوی تقابل تنظیم شده است بدون اینکه کوچکترین اشاره ای در مورد اظهارات وکیل خوانده تقابل بشود ؟! اگر دادگاه بدون دلیل ومدرک وقرینه به صرف وکیل بودن اصل را بر صحت اظهارات وکیل خواهان می گذارد این صحت اظهارات می بایست در مورد وکیل خوانده نیز صدق نماید وچون قطعا اظهارت وکیل خوانده برخلاف اظهارات وکیل خواهان است دراینجا تعارض پیش می آید وطبق قاعده الدلیلان اذا تعارضا تساقطا هردو قول ازوکلا ساقط و قابل اعتنا نخواهد بود وباید به ادله دیگری متمسک شد

نکته قابل توجه دیگر اینکه با وجود اینکه خوانده دعوی اصلی در دعوی تقابل مطالبه طلب نموده است ودادگاه  دائن بودن خواهان اصلی را با استدلالات خود در بند 1و2 در رای خود احراز کرده اما رای دادگاه قطعی نیست  چون رای قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد  وقطعی نگردیده  نمی تواند دین مسلم تلقی کرده وتهاتر نماید؟! ضمن اینکه دادگاه صرفا بر اساس اظهارات وکیل خوانده اصلی میزان اجاره مغازه راتعیین کرده است؟! آنهم به مبلغی که بیش از 2برابرسالانه این مبلغ را اداره دارائی بلحاظ موقعیت مکانی آن در میدان ونک تهران مالیات مطالبه میکند که درصورت لزوم مدارک قابل ارائه است ؟! آیا هیچکدام از قوانین موضوعه به دادگاه این اجازه را می دهد که بر اساس استنباط خود برای طرفین که دارای قرارداد مکتوب مباشرت می باشد واین قرارداد مورداقرار خوانده هم می باشد بر اساس اظهارات وکیل خوانده بدون هیچگونه دلیل ومدرکی اجاره تلقی کند ومیزان اجاره ماهانه را هم طبق اظهار وکیل خوانده در نظر بگیرد وپرداختی که طبق موازین قضائی دلالتی بر دریافت خواهان ندارد بدون اقدام در جهت بررسی صحت وسقم آن به صرف اظهار وکیل خوانده اصلی دریافت مسلم از خواهان اصلی در نظر بگیرد ؟؟!!البته چون نگارنده وکیل این پرونده در مرحله تجدیدنظر بوده ام ممکن است نقد نوعی جانبداری تلقی شود اما هر حقوق دان وحتی غیر حقوقدان چنانچه ایرادات وارد در قسمت اول ودوم را بتواند با استدلال منطقی وموازین قانونی وقضائی خدشه با استدلال خود درقسمت نظر وارد نماید بسیار ممنون خواهم شد وحق معلمی بر ما خواهد داشت ودر صورت تقاضا اصل رای هم از طریق فکس یا تلگرام ارسال خواهد شد

ومن الله توفیق                                      رضا نیکخوی منفرد    

                                                               

 

 


 
comment نظرات ()