آراء برتر

 
تغییر ضرایب ماده 17و131و45 برخلاف هدف توجیهی اصلاح قانون مالیاتهای سال94
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٦:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٤
 

بنام خدا

در قسمتی از مقدمه توجیهی آمده( لایحه تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان بخشی از برنامه تحولات اقتصادی با هدف ارتقاء جایگاه مالیاتها در تامین مالی دولت وکاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت)

ماده 17 وماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم بیشترین موارد وصول مالیات درکشور بوده است ماده 17 بنفع طبقه ثروتمند وبه ضرر افراد کم درآمد تنظیم گردیده زیرا معافیت های ماده 20 سابق که افراد با دارائی کمتر ازآن بییشتر منتفع می گردیدند حذف شده است وبا توجه به کاهش ضرایب نسبت به ماده 20 سابق ورثه افراد متوفاّی ثروتمند براساس ثروت بیشتر مالیات کمتری می پردازند که این بر خلاف مقدمه توجیهی وهدف اصلاح قانون مالیاتها می باشد

اما ماده 131 که قشر وسیعی از در آمد صاحبان مشاغل را به خود اختصاص می دهد با یک مقایسه ضرایب ماده 131 سابق با 131فعلی براحتی می توان فهمید که این تغییرات در پله اول برای افراد با درآمد کمتر تغییری نکرده است اما به ترتیب در پله های بعدی بنفع درآمد ها ی بالا بنحو تصاعدی ازمالیات کاسته شده است در قانون سابق پس از اعمال معافیت درآمد تا سی میایون (30000000) ریال درپله اول(15دصد) ومالیات آن برابر بود با چهار میلیون وپانصد هزار(4500000)ریال که در قانون فعلی(قانون اصلاح مالیاتهای سال 94) نیز همین مبلغ مالیات است در قانون سابق مازاد بر سی میلیون ریال تا صدمیلیون ریال در پله دوم ومالیات آن برابر بود با چهارده میلیون(14000000)بنابراین مالیات کسی که درآمدش پس از اعمال معافیت تا صد میلیون ریال بوده جمع مالیات دوپله است که برابر است با هیجده میلیون وپانصد هزار(18500000)ریال ودرقانون فعلی پانزده میلیون (15000000) ومازاد بر صد میلیون ریال تا دویست وپنجاه میلیون ریال در قانون قبلی درپله سوم (25درصد)برابربود با سی وهفت میلیون وپانصد هزار(37500000)که این رقم با جمع رقم دو پله دیگرمالیات برابر بود با پنجاه وشش میلیون (56000000)ریال که در قانون فعلی برابراست سی وهفت میلیون (37500000)ریال ومازاد بر دویست وپنجاه میلیون ریال درآمد تا یک میلیارد ریال درپله چهارم (30درصد)که مالیات این پله برابر بود با دویست وبیست وپنج میلیون (225000000)ریال که با جمع مالیات سه پله قبلی پس از اعمال معافیت مالیات درآمد شخصی که یک میلیارد ریال بوده برابر است با دوست وهشتاد ویک میلیون (225000000+56000000=281000000)ودر قانون فعلی تا پنجاه میلیون ریال درپله اول با ضریب (15درصد) برابر است با سی وهفت میایون وپانصد هزار ریال (37500000)ریال ومازاد بر پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال درپله دوم با ضریب (20درصد)برابراست با صد میلیون (100000000)ریال بنابراین مالیات شخصی که درآمدش یک میلیارد باشد درقانون فعلی برابراست باسیصد وهفتاد وپنج میلیون ریال بعلاوه صد میلیون ریال(375000000+100000000=137500000)که براین اساس شخصی که درآمد قابل احتساب وی برای مالیات یک میلیارد ریال بوده137500000-281000000= صد وچهل وسه میلیون وپانصدهزارریال(143500000) کمتر مالیات نسبت به قانون قبلی  می پردازند وچون مازاد بر یک میلیارد ریال در قانون قبلی (35درصد)ودرقانون فعلی درپله سوم آخرین پله(25درصد)       می باشد مالیات این پله برمبنای هر رقم بیش از یک میلیارد ریال(10درصد) درقانون فعلی کمتر از قانون قبلی است بنابراین ملاحظه می گردد کسانی که درآمد بیشتری داشته باشند مالیات کمتری نسبت به قانون قبلی پرداخت می کنند حال با توجه به مقدمه توجیهی وهدف از اصلاح قانون مالیاتها که کسب درآمد بیشتر مالیاتی است چگونه سازمان امور مالیاتی خلاء کسر درآمدهای ماده 17و131را جبران می کند!! شاید کم کردن مالیات به این دلیل باشد که با کم کردن مالیات در پر درآمدها وثروتمندان انگیزه برای فرار مالیاتی ازبین برود !! ودانه درشتها مالیات خودرا بنحو صحیح در طبق اخلاص گذاشته وبراحتی  بپردازند!! که این کم کردن مالیات در مرفهین تحول معنوی  وانقلاب مالیاتی ایجاد می کند!! انشاءالله ضرب المثل شتر درخواب پنبه دانه نشود

گرچه اجرای قانون اصلاح مالیاتهای سال1394 از1/1/1395     می باشد ولی اعمال نرخهای ماده 131 بر اساس ماده 281برای کسانی که سال مالی آنها از 1/1/1394می باشد ماده 131 فعلی اجرا می شود لذا براساس پله اول مالیاتی قانون اصلاح مالیاتهای سال 1394 درآمد تا پانصد میلیون ریال مالیات آن در پله اول (15درصد)برابر است با هفتاد وپنج میلیون (75000000)ریال درحالی که صاحب درآمد پانصد میلیون ریال برای سال 93 صد وسیی ویک میلیون مالیات(131000000)ریال مالیات می بایست پرداخت کند که سال 94 پنجاه وشش میلیون (56000000)ریال کمتر پرد اخت می کند

اما درآمد حاصل ازحق تمبربر سفته وبرات ونظایر آنها موضوع ماده 45قانون مالیاتهای سال 1366 شایان ذکر که ماده 209 قانون مالیاتهای سال 1345 حق تمبر اوراق مذکور2در1000بوده در قانون مالیاتهای سال 1366پنج(5)درهزار(1000)بوده در اصلاح قانون مالیاتها در 1/1/1380سه(3)در هزار(1000)ودر اصلاح قانون مالیاتهای 31/4/1394نیم (5/0)درهزار(1000) گردیده برای مثال برای سفته یک میلیون تومان در قانون مالیاتهای سال 1393باید سی هزار تومان (30000)حق تمبر پرداخت می شد که براساس قانون اصلاح مالیاتهای سال 94 باید پنج هزار(5000)تومان حق تمبراخذ گردد یعنی در یک سفته به ارزش یک میلیون تومان بیست وپنج (25)هزار تومان کاهش درآمد مالیاتی است که بر اساس این مثال می توان کاهش مالیاتی ارقام های بالاتر را درک کرد البته شاید برای این کارتوجیه اقتصادی داشته اند اما آیا توجیه اقتصادی جوابگوی ارقام سنگین کسر درآمد مالیاتی می باشد؟! با اینکه در قانون اصلاح مالیاتها براساس موارد ومحاسبات بیان شده فوق کاهش شدید درآمد مالیاتی پیش بینی می شود اما در بودجه سال 1395 افزایش حداقل 10درصدی درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده ازکجا به این درآمدها وبا چه شیوه هائی می رسند شاید نه با  فشار بر اقشار متوسط کشور بلکه یا با تحول معنوی مالیاتی افراد پردرآمد؟! ویا با جلوگیری از فرار مالیاتی!! ویا با رمی واسطرلاب  افزایش درآمد مالیاتی به میزان بیش از 14درصد نسبت به سال گذشته با ضرایب تغییر یا اصلاح شده خواهیم داشت  والله اعلم ومن الله توفیق رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق جزا


 
comment نظرات ()
 
 
نقدوبررسی بعضی از ضرایب درقانون اصلاح مالیاتهای سال 1394
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٤
 

تغییرضرایب ماده 17و131و45درقانون اصلاح قانون مالیاتها برخلاف مقدمه توجیهی وهدف اصلاح قانون مالیاتها

بنام خدا

در قسمتی از مقدمه توجیهی آمده( لایحه تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان بخشی از برنامه تحولات اقتصادی با هدف ارتقاء جایگاه مالیاتها در تامین مالی دولت وکاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت)

ماده 17 وماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم بیشترین موارد وصول مالیات درکشور بوده است ماده 17 بنفع طبقه ثروتمند وبه ضرر افراد کم درآمد تنظیم گردیده زیرا معافیت های ماده 20 سابق که افراد با دارائی کمتر ازآن بییشتر منتفع می گردیدند حذف شده است وبا توجه به کاهش ضرایب نسبت به ماده 20 سابق ورثه افراد متوفاّی ثروتمند براساس ثروت بیشتر مالیات کمتری می پردازند که این بر خلاف مقدمه توجیهی وهدف اصلاح قانون مالیاتها می باشد

اما ماده 131 که قشر وسیعی از در آمد صاحبان مشاغل را به خود اختصاص می دهد با یک مقایسه ضرایب ماده 131 سابق با 131فعلی براحتی می توان فهمید که این تغییرات در پله اول برای افراد با درآمد کمتر تغییری نکرده است اما به ترتیب در پله های بعدی بنفع درآمد ها ی بالا بنحو تصاعدی ازمالیات کاسته شده است در قانون سابق پس از اعمال معافیت درآمد تا سی میایون (30000000) ریال درپله اول(15دصد) ومالیات آن برابر بود با چهار میلیون وپانصد هزار(4500000)ریال که در قانون فعلی(قانون اصلاح مالیاتهای سال 94) نیز همین مبلغ مالیات است در قانون سابق مازاد بر سی میلیون ریال تا صدمیلیون ریال در پله دوم ومالیات آن برابر بود با چهارده میلیون(14000000)بنابراین مالیات کسی که درآمدش پس از اعمال معافیت تا صد میلیون ریال بوده جمع مالیات دوپله است که برابر است با هیجده میلیون وپانصد هزار(18500000)ریال ودرقانون فعلی پانزده میلیون (15000000) ومازاد بر صد میلیون ریال تا دویست وپنجاه میلیون ریال در قانون قبلی درپله سوم (25درصد)برابربود با سی وهفت میلیون وپانصد هزار(37500000)که این رقم با جمع رقم دو پله دیگرمالیات برابر بود با پنجاه وشش میلیون (56000000)ریال که در قانون فعلی برابراست سی وهفت میلیون (37500000)ریال ومازاد بر دویست وپنجاه میلیون ریال درآمد تا یک میلیارد ریال درپله چهارم (30درصد)که مالیات این پله برابر بود با دویست وبیست وپنج میلیون (225000000)ریال که با جمع مالیات سه پله قبلی پس از اعمال معافیت مالیات درآمد شخصی که یک میلیارد ریال بوده برابر است با دوست وهشتاد ویک میلیون (225000000+56000000=281000000)ودر قانون فعلی تا پنجاه میلیون ریال درپله اول با ضریب (15درصد) برابر است با سی وهفت میایون وپانصد هزار ریال (37500000)ریال ومازاد بر پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال درپله دوم با ضریب (20درصد)برابراست با صد میلیون (100000000)ریال بنابراین مالیات شخصی که درآمدش یک میلیارد باشد درقانون فعلی برابراست باسیصد وهفتاد وپنج میلیون ریال بعلاوه صد میلیون ریال(375000000+100000000=137500000)که براین اساس شخصی که درآمد قابل احتساب وی برای مالیات یک میلیارد ریال بوده137500000-281000000= صد وچهل وسه میلیون وپانصدهزارریال(143500000) کمتر مالیات نسبت به قانون قبلی مالیات می پردازد وچون مازاد بر یک میلیارد ریال در قانون قبلی (35درصد)ودرقانون فعلی درپله سوم آخرین پله(25درصد)      می باشد مالیات این پله برمبنای هر رقم بیش از یک میلیارد ریال(10درصد) درقانون فعلی کمتر از قانون قبلی است بنابراین ملاحظه می گردد کسانی که درآمد بیشتری داشته باشند مالیات کمتری نسبت به قانون قبلی پرداخت می کنند حال با توجه به مقدمه توجیهی وهدف از اصلاح قانون مالیاتها که کسب درآمد بیشتر مالیاتی است چگونه سازمان امور مالیاتی خلاء کسر درآمدهای ماده 17و131را جبران می کند!! شاید به این دلیل باشد که با کم کردن مالیات پر درآمدها وثروتمندان انگیزه برای فرار مالیاتی ازبین می رود !! ودانه درشتها مالیات خودرا بنحو صحیح در طبق اخلاص گذاشته وبراحتی می پردازند!! واین کم کردن مالیات در مردم تحول وانقلاب مالیاتی ایجاد می کند!! انشاءالله ضرب المثل شتر درخواب نشود

گرچه اجرای قانون اصلاح مالیاتهای سال1394 از1/1/1395می باشد ولی اعمال نرخهای ماده 131 بر اساس ماده 281برای کسانی که سال مالی آنها از 1/1/1394می باشد ماده 131 فعلی اجرا می شود لذا براساس پله اول مالیاتی قانون اصلاح مالیاتهای سال 1394 درآمد تا پانصد میلیون ریال مالیات آن در پله اول (15درصد)برابر است با هفتاد وپنج میلیون (75000000)ریال درحالی که صاحب درآمد پانصد میلیون ریال در سال 93 صد وسیی ویک میلیون مالیات(131000000)ریال مالیات می بایست پرداخت کند که سال 94 پنجاه وشش میلیون (56000000)ریال کمتر پرد اخت می کند

اما درآمد حاصل ازحق تمبربر سفته وبرات ونظایر آنها موضوع ماده 45قانون مالیاتهای سال 1366 شایان ذکر که ماده 209 قانون مالیاتهای سال 1345 حق تمبر اوراق مذکور2در1000بوده در قانون مالیاتهای سال 1366پنج(5)درهزار(1000)بوده در اصلاح قانون مالیاتها در 1/1/1380سه(3)در هزار(1000)ودر اصلاح قانون مالیاتهای 31/4/1394نیم (5/0)درهزار(1000)مثلا برای سفته یک میلیون تومان در قانون مالیاتهای سال 1393باید سی هزار تومان (30000)حق تمبر پرداخت می شد که براساس قانون اصلاح مالیاتهای سال 94 باید پنج هزار(5000)تومان حق تمبراخذ گردد یعنی در یک سفته به ارزش یک میلیون تومان بیست وپنج (25)هزار تومان کاهش درآمد مالیاتی است که بر اساس این مثال می توان کاهش مالیاتی ارقام های بالاتر را درک کرد البته شاید برای این کارتوجیه اقتصادی داشته اند اما آیا توجیه اقتصادی جوابگوی ارقام سنگین کسر درآمد مالیاتی می باشد؟! با اینکه در قانون اصلاح مالیاتها براساس موارد ومحاسبات بیان شده فوق کاهش شدید درآمد مالیاتی پیش بینی می شود اما در بودجه سال 1395 افزایش حداقل 10درصدی درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده ازکجا به این درآمدها وبا چه شیوه هائی می رسند والله اعلم ومن الله توفیق رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق جزا


 
comment نظرات ()