آراء برتر

 
اشتباه ، سهل انگاری، یا تعمد در صدورقبضهای گاز خانگی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
 

اشتباه ، سهل انگاری، یا تعمد در صدورقبضهای گاز خانگی

اگراختلاف زیاد درصورتحساب قبض قبلی شما وقبض فعلی شما وجود دارد نگاهی به میزان ثبت مترمکعب مصارف قبلی خود درقبضهای گذشته بیاندازید با تو جه به اینکه امسال وضعیت آب و هوایی پاییز با زمستان چندان فرقی نداشته است میزان قبض قبلی با قبض فعلی نباید تفاوت زیاد داشته باشد اگر تفاوت زیاد باشد ناشی ازثبت اشتباه مامورقرائت کننده کنتور شما در دفعه قبل می باشد که رقم قبلی راکم نوشته که چون سیستم مصرف بصورت پلکانی است وتفاوت اولین پله در پنج ماه آخر سال با آخرین پله برای مصرف هر متر مکعب3200 ریال می باشد تفاوت زیاد باعث می شود که بسیاری از مصرفتان در آخرین پله قرار گیرد برای مثال درقبض ساختمان چهار واحدی که نگارنده درآن سکونت دارد صورتحساب قبض گاز از تاریخ1/9/1390 تا10/10/1390 یعنی برای 33 روز6033 متر مکعب ثبت گردیده که بهای آن ده میلیون ودویست وسی وهفت هزار ریال(10237000) با احتساب مالیات وعوارض شده ودر قبض قبلی از تاریخ28/7/1390 تا7/9/1390 یعنی برای38 روز425 مترمکعب ثبت گردیده که بهای آن صد وپنجاه ویک هزار ریال(151000) گردیده است وچون ساختمان مسکونی چهار واحد است 6033بر چهار تقسیم می گردد که مصرف هر واحد مسکونی1508متر مکعب می شود آنگاه در پلکانهای پشت قبض قرار می گیرد وچون آخرین پلکان مصرف 1200با بهای3500ریال برای هر متر مکعب می باشد حاصل جمع تمام پلکانها که یک میلیون وهشتصد هزار ریال(1800000)است با308 ضربدر3500 ریال جمع که صورتحساب ماهانه دومیلیون وهشتصدوهفتادوهشت هزار ریال (2878000)می شود درصورتی که اگرمامور قرائت کنتور مصرف قبلی که حدود 3000هزار متر مکعب  برای چهار واحد مسکونی بوده درست به شرکت گاز ارائه می داد با توجه به اینکه میزان مصرف نهایتا تا پلکان 7 بیشتر نبوده  بهای گاز  برای هر واحد کمتر از80 هزار تومان برای این دوره ودوره قبل می گردید بنابراین اشتباه یا سهل انگاری یا تعمد فرد قرائت خوان کنتور نارضایتی وبد بینی مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی باتوجه به زیاد بودن معترضین فراهم نموده است که البته باتوجه به مراجعه به شرکت گاز و قبول مسئولین با گشاده رویی در مورد اشتباه واصلاح قبض بنطر درمورد اشتباه ناشی ازخطاء دردید واشتباه  ناشی از سهل انگاری نباید شک کرد اما در مورد اشتباه ناشی از تعمد دلائل ومدارک کافی لازم  است که اگر ثابت شود منطبق بر جرم جعل معنوی مطابق با ماده532 قانون مجازات اسلامی می باشد .ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد قاضی باز نشسته مورخ ا/7/90 )


 
comment نظرات ()
 
 
دولت به محتکرین مسکن های خالی جایزه می دهد
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
 

بنطر می رسد که استفاده از آب وگاز بسیار ارزان  مثل زمان قبل از هدفمندی یارانه هابرای آن دسته از مرفهین بی درد که مسکن هائی را بعضا چندین سال برای افزایش قیمت احتکار کرده وخالی نگه داشته اند فراهم است دولت بهتر بود قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه درکشور ابتدا هر واحد مسکونی را دارای یک کنتور مجزای آب ویک کنتور مجزای گازمی کرد، همانطور که درمورد کنترل برق وجود دارد، هم اکنون در مناطقی از شهرهای بزرگ کشور مجتمع های مسکونی زیادی وجود دارد که تعدادی از واحدهای آن خالی است بدیهی است که وقتی آب بها وگازبها ازرقم مصرف شده یک کنتوربا تقسیم بر واحدها محاسبه می شود هرچه واحدهای مسکونی خالی در یک مجتمع بیشتر باشد ساکنین آن مجتمع بیشتر منتفع می شوند برای مثال هم اکنون در منطقه یک تهران برجی وجود دارد که حداقل ده سال پیش عملیات ساختمانی آن پایان یافته ودارای75 واحد مسکونی است که هم اکنون یعنی تا امسال 15 واحد آن ساکن هستند و60 واحد آن خالی است ومعمولابیشتر ساکنین هم ازمالکین  مجموعه مسکونی هستند و اگر ازمالکین محتکر هم نباشند بهره مند ازطرف مالکین محتکر می باشندزیرا وقتی آب بها و گاز بهای مصرفی15واحد بر75 واحد تقسیم می شود می توان گفت که هنوزهم ازیارانه استفاده می کنند وبنابراین این دسته از افراد کشورهم قبل از اجرای یارانه ها وهم بعد از اجرای یارانه بامصرف هر اندازه که بخواهند بهره مند ترین افراد از آب و گاز کشور به قیمت بسیار ارزان می باشند پس می توان گفت دولت به مالکین محتکریامنتفعین از طرف مالکین محتکرجایزه می دهد ویا به عبارتی دیگر حق محرومین رابه متمولین  می دهد. امید است که در اسرع وقت از طرف دولت اقدام شایسته بعمل آید .ومن الله توفیق( رضا نیکخوی منفرد قاضی باز نشسته مورخ1/7/1390)


 
comment نظرات ()
 
 
مهریه واعسار
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
 

مهریه واعسار

قسمت قابل توجهی از پرونده های حقوقی در داد گاههای عمومی حقوقی ودادگاههای تجدید نظر اختصاص به دعوی اعسار از پرداخت مهریه دارد وآنچه دادرسین در دادگاهها از آن رنج می برند تراکم کار است. قوه قضائیه چون به براحتی نمی تواند خلاء کمبود قاضی  که ناشی ازسیاست غلط رئیس محترم قبلی قوه درعدم جذب قاضی درچند سال وبه عوض آن تقویت وتکثیر شورهای حل اختلاف بوده را برطرف کند باید برنامه واقداماتی داشته باشد که از ورودی پرونده ها به محاکم  بکاهد. در روزنامه همشهری مورخ9بهمن1390 در

صفحه اول درتیتر درشتی بیان شده (فشار گرانی سکه روی دوش بدهکاران مهریه)این یک واقعیت غیر قابل انکاراست ولازم است هر سه قوه تمهیداتی برای آن بیاندیشند وناراحتی و رنج بسیاری از خانواده های درگیربا این معضل را بکاهند. آیا مهریه باید ضمانت اجرا برای رفتار درست مردها باشد و بسیاری از زنان ازاین وسیله برای فشار به مردها استفاده کنند ودر راهروها واتاق دادگاهها سرگردان شده وضمن از دست دادن زندگی مشترک حاضر شوند یا کل مهریه را ببخشند ویا با دریافت مقدار کمی مصالحه کنند؟؟ البته تعداد اندکی هم موفق شده اند با وسیله مهریه به هدف  خود برسند ولی واقعیت این است که اکثرا نتیجه مثبتی نگرفته ونمی گیرند چون در حال حاضر درمطالبه مهریه از مردان اصل بر ملائت و توانائی مرد در مهریه است  که به هنگام عقد نکاح آنرا قبول کرده است ازآنجا که  هنگام عقد زوجه و خانواده وی بطور نسبی می دانند که زوج با وضعیت فعلیش توان پرداخت یکجای مهریه را دارد یا ندارد بهتراست باتوجه به حدیث النجات فی الصدق(نجات درراستگویی است) به شرایطی که درسند ازدواج آمده یک اقرانامه از طرف زوج درمورد اموال منقول وغیرمنقول ووجه نقد وشغل ودرآمد ماهانه زوج  اضافه واخذ گردد

وبه تایید زوجه هم برسد این کار باعث می شود که مهریه ها منطقی شود وزوجه خیلی زود به سراغ دریافت مهریه نرود وتکلیف دادگاهها هم دراحراز اعسار روشن شود زیرا دادگاهها نمی توانند مندرجات سند رسمی ازدواج را نپذ یرند مگر اینکه مدارک واسناد مسلم الصدوری  بدست آید که زوج درزمان عقد دورغ گفته یا بعد ازعقد از طریق ارث یا کسب وکار اموالی را تملیک نموده است که بنطر می رسد که در اینجا در صورت انکارزوج با توجه به قاعده البینه علی المدعی(دلیل برعهده ادعا کننده است) اثبات آن با زوجه باشد نگارنده باتوجه به بالا رفتن قیمت سکه بهار آزادی برای بد هکاران مهریه مطلبی بیان کرده بود که باتوجه به ارتباط آن با این مطلب در ذیل می آید .ومن الله توفیق (رضا نیکخوی  منفرد قاضی بازنشسته مورخ 1/7/1390) در زورآزمایی بانک مرکزی ایران وبازار سکه وطلا

نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۳:۴۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۳

 

در زورآزمایی بانک مرکزی ایران وبازار سکه وطلا

بنام خدا: دراین زورآزمایی اقشاری که بیشترین لطمه را می بینند مردانی هستند که بلحاظ اختلاف با همسرشان می بایست مهریه را نقد واقساط بپردازند که چون افزایش قیمت سکه در چندماهه اخیرخیلی فوق تورم بوده بهتر است قوه قضائیه ومجلس شورای اسلامی فکری برای بدهکاران مهریه بنمایند،گرچه غالب مردانی که مهریه های سنگین با نوع سکه طلا را می پذیرند در زمان خوش ایام خواستگاری وتحت تاثیر جوحاکم بدون اینکه حتی درآینده دور هم بتوانند مهریه را بپردازند به امید اینکه همسرشان مطالبه مهریه نمی کنند تن به قبول مهریه می دهند که این یک واقعیت غیر قابل انکارجامعه ایرانی است اما آنچه مورد توافق زوجین در زمان عقد قرار می گیرد قیمت روز سکه در زمان عقد است والبته باتوجه به قبول سکه افزایش معقول ومطابق با نرخ تورم نیز مورد توافق زوجین می باشد اما برای افزایش غیر معقول وغیرمنطقی برای این نگون بختان (بدهکاران مهریه تحت تعقیب قانون) فکری باید اندیشید. پیشنهاد می گردد مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل اجتماعی که خانواده هائی را افسرده وپریشان کرده است قانونی تصویب کنند که مبنای مطالبه مهریه در صورت عدم توانایی وتمکین مرد بر اساس قیمت روز سکه در زمان عقد با افزایش قیمت براساس شاخص بانک مرکزی باشد همانطور که اکنون در مهریه های با وجه نقد اجرا می شود.ومن الله توفیق ،قاضی بازنشسته مورخ1/7/1390

 

                                         

 


 
comment نظرات ()